Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing opsporingsambtenaren volgens Noodwet Geneeskundigen

Geldend van 14-10-1981 t/m heden

Aanwijzing opsporingsambtenaren volgens Noodwet Geneeskundigen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen (Stb. 1971, 396);

Gezien het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne van 26 september 1980 (Stcrt. 1980, 214);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de Noodwet Geneeskundigen, worden aangewezen de regionale Geneeskundige Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de regionale Inspecteurs voor de Geneesmiddelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de onder de bevelen van die regionale Geneeskundige Inspecteurs, onderscheidenlijk regionale Inspecteurs voor de Geneesmiddelen werkzame ambtenaren die daartoe door hen zijn aangewezen.

Artikel 2

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant, waarin het is geplaatst.

's-Gravenhage, 30 september 1981

De

Minister

voornoemd,

J. de Ruiter