Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet Nationale ombudsman

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting: WNo
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003372

Opmerkingen

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman

Informatie geldend op 15-08-2011

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet Nationale ombudsman


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aansluiting 24 gemeenten bij Nationale ombudsman
 2. Aansluiting gemeenten Kampen, Steenwijk en Venlo bij Nationale ombudsman
 3. Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman
 4. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
 5. Besluit College van toezicht op de kansspelen
 6. Besluit houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen
 7. Besluit participatiefonds
 8. Besluit toezicht financiële verslaggeving
 9. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 10. Besluit vervangingsfonds
 11. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman
 12. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Aalten, Berkelland, enz.)
 13. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Doetinchem en Groenlo)
 14. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman 2005
 15. Toepassing Wet Nationale ombudsman
 16. Toepassing Wet Nationale ombudsman
 17. Toepassing Wet Nationale ombudsman
 18. Toepassing Wet Nationale ombudsman
 19. Toepassing Wet Nationale ombudsman
 20. Toepassing Wet Nationale ombudsman 2003
 21. Toepassing Wet Nationale Ombudsman op de gemeente Nijkerk
 22. Toepassingsregeling Wet Nationale ombudsman
 23. Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet veiligheidsregio’s, artikel: XXXVIII
 2. Aansluiting 24 gemeenten bij Nationale ombudsman, artikel: 1
 3. Aansluiting gemeenten Kampen, Steenwijk en Venlo bij Nationale ombudsman, artikel: 1
 4. Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman, artikel: 1
 5. Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens buiten strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens), tekst: Tekst
 6. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 49 , Aanwijzing 124i , Aanwijzing 185
 7. Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief, bijlage: Bijlage
 8. Besluit mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering wachtgeldregeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers), artikel: 3
 9. Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk), artikel: 4
 10. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen, artikel: 3
 11. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht), artikel: 3
 12. Besluit vaststelling selectielijst Algemene Rekenkamer vanaf 1945, bijlage: [ Onbenoemd ]
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (
 15. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten, artikel: 5
 16. Informatiestatuut Dienst Wegverkeer, artikelen: 9 , 11
 17. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, artikel: 9
 18. Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009, artikel: 8
 19. Luchtvaartwet, artikel: 37v
 20. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen, artikel: 2
 21. Mandaat en volmacht USZO Diensten B.V. ter zake van de uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen sector Rijk, artikel: 3
 22. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties, artikel: 1
 23. Mandaatbesluit Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen voor uitvoering diverse werkloosheidsregelingen, artikel: 2
 24. Pensioenwet, artikel: 164
 25. Regeling erkenning en keuringsvoorschriften aangemelde instanties transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem, artikel: 14
 26. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 27. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Aalten, Berkelland, enz.), artikel: 1
 28. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Doetinchem en Groenlo), artikel: 1
 29. Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman 2005, artikel: 1
 30. Toepassing Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 31. Toepassing Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 32. Toepassing Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 33. Toepassing Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 34. Toepassing Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 35. Toepassing Wet Nationale ombudsman 2003, artikel: 1
 36. Toepassing Wet Nationale Ombudsman op de gemeente Nijkerk, artikel: 1
 37. Toepassingsregeling Wet Nationale ombudsman, artikel: 1
 38. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997, bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (
 39. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 40. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 42. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997, bijlage: Inhoudsopgave
 43. Wet extern klachtrecht, artikel: IX
 44. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, artikel: 38
 45. Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, artikel: 33
 46. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, artikel: 81
 47. Wet op het financieel toezicht, artikel: 1:42
 48. Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel: 43
 49. Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel: 48a
 50. Wet toezicht financiële verslaggeving, artikel: 20
 51. Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman, artikel: I
 52. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, artikel: 31
 53. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan, artikel: VII
 54. Wijzigingswet Kadasterwet en Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken Dienst voor het kadaster en de openbare registers, enz.), artikel: VII
 55. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage), artikel: V
 56. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (regeling verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer), artikel: V
 57. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)), artikel: XXI
 58. Wijzigingswet Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur, artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 14-02-2016)

Opmerkingen

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

32023

 

 

Aanhangig

33328

01-01-2015

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 306

33597

19-11-2014

Stb. 2014, 466

28-06-2014

 

Wijziging

11-02-2012

Stb. 2012, 133

32414

19-06-2014

Stb. 2014, 221

01-01-2013

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 600

32177

13-09-2012

Stb. 2012, 408

01-10-2012

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 573

32467

06-09-2012

Stb. 2012, 414

01-04-2011

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2011, 4

32456

02-03-2011

Stb. 2011, 127

 

Wijziging

20-09-2010

Stb. 2010, 716

31831

02-03-2011

Stb. 2011, 127

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

13-02-2009

 

Wijziging

06-11-2008

Stb. 2008, 494

31387

26-01-2009

Stb. 2009, 53

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

11-05-2007

 

Wijziging

19-04-2007

Stb. 2007, 168

30960

19-04-2007

Stb. 2007, 168

01-01-2006

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 71

28747

28-02-2005

Stb. 2005, 116

15-03-2005

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 71

28747

28-02-2005

Stb. 2005, 116

30-06-2003

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 356

12-03-2002

t/m 01-07-1999

 

Wijziging

24-01-2002
samen met
12-12-2001

Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664

26523
samen met
28075

24-01-2002

Stb. 2002, 53

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

01-07-1999

 

Wijziging

12-05-1999

Stb. 1999, 214

25837

07-06-1999

Stb. 1999, 241

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

30-06-1998

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 357

 

 

Tekstplaatsing

19-06-1998

Stb. 1998, 358

 

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

25-04-1997

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-09-1994

 

Wijziging

02-03-1994

Stb. 1994, 230

22014

02-03-1994

Stb. 1994, 230

01-01-1994

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690

22061
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

20-11-1992

 

Wijziging

29-10-1992

Stb. 1992, 594

21995

29-10-1992

Stb. 1992, 594

01-05-1992

 

Wijziging

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185

01-07-1989

 

Wijziging

21-06-1989

Stb. 1989, 233

19426

21-06-1989

Stb. 1989, 234

 

Wijziging

28-12-1988

Stb. 1988, 665

19095

08-05-1989

Stb. 1989, 153

 

 

Tekstplaatsing

22-06-1989

Stb. 1989, 235

01-04-1988

 

Wijziging

03-12-1987

Stb. 1987, 591

17916

07-01-1988

Stb. 1988, 8

01-01-1982

 

Nieuwe regeling

04-02-1981

Stb. 1981, 35

14178

28-12-1981

Stb. 1981, 769

 

Nieuwe regeling

04-02-1981

Stb. 1981, 35

14178

02-11-1981

Stb. 1981, 674

10-06-1981

 

Nieuwe regeling

04-02-1981

Stb. 1981, 35

14178

15-05-1981

Stb. 1981, 326