Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu
Afkortingen: MB
WMB
Wm
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003245

Opmerkingen

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.

Informatie geldend op 08-04-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet milieubeheer


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 4. Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III
 5. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 6. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 7. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 8. Aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie
 9. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen
 10. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 11. Activiteitenbesluit milieubeheer
 12. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 13. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 14. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 15. Besluit aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen
 16. Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen
 17. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
 18. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
 19. Besluit asbestwegen milieubeheer
 20. Besluit beheer autobanden
 21. Besluit beheer autowrakken
 22. Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
 23. Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
 24. Besluit beheer verpakkingen en papier en karton
 25. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 26. Besluit bodemkwaliteit
 27. Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
 28. Besluit broeikasgassen in apparatuur op schepen Wms 2003
 29. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
 30. Besluit detergentia Wms
 31. Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer
 32. Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
 33. Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
 34. Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten
 35. Besluit externe veiligheid buisleidingen
 36. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 37. Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer
 38. Besluit gefluoreerde broeikasgassen Wms 2007
 39. Besluit geluid milieubeheer
 40. Besluit geluidproduktie bromfietsen
 41. Besluit geluidproduktie motorvoertuigen
 42. Besluit geluidproduktie sportmotoren
 43. Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
 44. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
 45. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 46. Besluit glastuinbouw
 47. Besluit handel in emissierechten
 48. Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
 49. Besluit hernieuwbare energie vervoer
 50. Besluit identificatie en registratie van dieren
 51. Besluit informatie inzake rampen en crises
 52. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 53. Besluit inzamelen afvalstoffen
 54. Besluit kleiduivenschieten Wms
 55. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 56. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
 57. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
 58. Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer
 59. Besluit landbouw milieubeheer
 60. Besluit lozen buiten inrichtingen
 61. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 62. Besluit LPG-tankstations milieubeheer
 63. Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
 64. Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)
 65. Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse emissieautoriteit 2012
 66. Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma ongebruikte vrachtauto’s en bussen
 67. Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit voor personen- en bestelauto’s
 68. Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit vrachtauto’s en toerbussen
 69. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 70. Besluit mestbassins milieubeheer
 71. Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer
 72. Besluit milieueffectrapportage
 73. Besluit milieusubsidies
 74. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 75. Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
 76. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 77. Besluit omgevingsrecht
 78. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
 79. Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms
 80. Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003
 81. Besluit rendementseisen cv-ketels
 82. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
 83. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging
 84. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 85. Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging
 86. Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines
 87. Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging
 88. Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden
 89. Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen
 90. Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer 2008
 91. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 92. Besluit vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw
 93. Besluit verbranden afvalstoffen
 94. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 95. Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging
 96. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
 97. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 98. Binnenvaartbesluit
 99. Drinkwaterbesluit
 100. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 101. Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder
 102. Invoeringsbesluit Waterwet
 103. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 104. Keuringsreglement typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging
 105. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 106. Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer
 107. POP-besluit Wms
 108. Productenbesluit asbest
 109. Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan
 110. Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik
 111. Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering
 112. Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk
 113. Regeling beheer autobanden
 114. Regeling beheer batterijen en accu’s 2008
 115. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
 116. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
 117. Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik
 118. Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen
 119. Regeling bodemkwaliteit
 120. Regeling brandstoffen luchtverontreiniging
 121. Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen
 122. Regeling Europese afvalstoffenlijst
 123. Regeling ex. artikel 2a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging
 124. Regeling ex. artikel 3a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging
 125. Regeling geluidemissie buitenmaterieel
 126. Regeling geluidproduktie sportmotoren
 127. Regeling genetisch gemodificeerde organismen
 128. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 129. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie
 130. Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven
 131. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 132. Regeling grenswaarden voor asbest
 133. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater
 134. Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater
 135. Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater
 136. Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater
 137. Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater
 138. Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater
 139. Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater
 140. Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater
 141. Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater
 142. Regeling grenswaarden voor sulfaat en chloride bij lozingen door de titaandioxide-industrietewateren
 143. Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater
 144. Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater
 145. Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater
 146. Regeling hernieuwbare energie vervoer
 147. Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012
 148. Regeling inrichting landelijk gebied
 149. Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten
 150. Regeling interpretatie luchtvaartactiviteiten handel in emissierechten
 151. Regeling intrekking en overgangsbepalingen Tijdelijke regeling energiepremies 2003
 152. Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma
 153. Regeling intrekking Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen
 154. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 155. Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging
 156. Regeling kleiduivenschieten Wms
 157. Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging
 158. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 159. Regeling monitoring handel in emissierechten
 160. Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 161. Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 162. Regeling overige pyrotechnische artikelen
 163. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007
 164. Regeling register handel in emissierechten
 165. Regeling register voor handel in NOx-emissierechten
 166. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
 167. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 168. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
 169. Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM
 170. Regeling typekeuring geluidproduktie bromfietsen
 171. Regeling typekeuring uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen
 172. Regeling typering gasgevoede motorrijtuigen luchtverontreiniging
 173. Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines
 174. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening
 175. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007
 176. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2008
 177. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009
 178. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009/2
 179. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2010
 180. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011
 181. Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen
 182. Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 183. Regeling verwijdering PCB’s
 184. Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen
 185. Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
 186. Registratiebesluit externe veiligheid
 187. Saneringsregeling asbestwegen derde fase
 188. Saneringsregeling asbestwegen tweede fase
 189. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 190. Smogregeling 2010
 191. Stortbesluit bodembescherming
 192. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
 193. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen met een dieselmotor
 194. Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden
 195. Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006–2010
 196. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
 197. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
 198. Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving
 199. Tijdelijke regeling blok voor blok
 200. Typekeuringsregeling verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden
 201. Uitvoering Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging
 202. Uitvoering saneringsregelingen vuurwerkbedrijven; mandatering Agentschap NL
 203. Uitvoeringsbesluit EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen
 204. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 205. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
 206. Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011
 207. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
 208. Vrijstellingsbesluit geluidproduktie motorvoertuigen landsverdediging
 209. Vuurwerkbesluit
 210. Warenwetbesluit drukverpakkingen
 211. Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie
 212. Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)
 213. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur krachtens enige artikelen van de Wet milieubeheer (efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen)
 214. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 215. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 216. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 217. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en mededelingstermijn (onbeperkte geldigheid melding en mededeling) )
 218. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 219. Wijzigingsbesluit Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer, enz. (voorschriften brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het bedrijfsafvaltransport van afvalwater)
 220. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 221. Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging, enz.
 222. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 223. Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)
 224. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
 225. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)
 226. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)
 227. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu)
 228. Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten (beperken emissies stikstofoxiden in de lucht bij grote industriële inrichtingen)
 229. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (aanpassing aan wet- en regelgeving)
 230. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)
 231. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet
 232. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 233. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 234. Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)
 235. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 236. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 237. Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)
 238. Wijzigingsbesluit Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (implementatie van richtlijn nr. 1999/96/EG)
 239. Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 240. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)
 241. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 242. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 243. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 244. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 245. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)
 246. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 247. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 248. Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 249. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)
 250. Wijzigingsregeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (toepasbaarheid regels inzake meting of berekening kwaliteitsniveau en criteria meet- en rekenpunten)
 251. Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)
 252. Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening bijlage 1 en actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)
 253. Wijzigingsregeling Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten (aanpassing instemmingsvereisten hydro-elektrische projectactiviteiten)
 254. Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines
 255. Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)
 256. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)
 257. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (subsidiebedragen, subsidieplafonds en voorschriften indiening subsidieaanvraag)
 258. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.
 259. Wijzigingsregeling Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu
 260. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Subsidieprogramma milieu & technologie)
 261. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie 2010)
 262. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)
 263. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie)
 264. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)
 265. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)
 266. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging termijnen en subsidieplafond voor 2007)
 267. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging verschillende Subsidieprogramma's)
 268. Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)
 269. Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanvulling circulaire schadevergoedingen
 2. Circulaire Onderhoudsbaggerspecie
 3. Circulaire schadevergoedingen
 4. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Eelde, artikel: 5
 2. Aanvulling circulaire schadevergoedingen, tekst: Tekst
 3. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten, bijlage: 2
 4. Aanwijzing strafrechtelijk onderzoek bij zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, tekst: Tekst
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 5a , Aanwijzing 49 , Aanwijzing 95 , Aanwijzing 104a , Aanwijzing 143
 6. Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel: 1.2
 7. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten, artikel: 1
 8. Algemene douanewet, artikel: 1:3 ; bijlage: Bijlage
 9. Arbeidsomstandighedenbesluit, artikelen: 2.2 , 4.1d , 4.2a , 4.8 , 4.106 , 4.110 , 4.112
 10. Asbestverwijderingsbesluit 2005, artikel: 14a
 11. Belastingen op milieugrondslag, tekst: Tekst
 12. Belastingplan 2012, artikel: XXXVIc
 13. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving, bijlage: 1
 14. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone, artikel: 5
 15. Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten, artikel: 1 ; bijlagen: Bijlage I , Bijlage II
 16. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 17. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m., circulaire divisie: 7
 18. Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen, tekst: Tekst
 19. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving, artikelen: 1 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 17a
 20. Besluit beheer winningsafvalstoffen, artikel: 1
 21. Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen, artikel: 5
 22. Besluit bescherming Antarctica, artikel: 1
 23. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte, artikel: 3 ; bijlage: Bijlage
 24. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur, artikel: 3
 25. Besluit controle op rechtspersonen, artikel: 6
 26. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen), artikel: 1
 27. Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, artikel: 1.1
 28. Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, artikel: 1
 29. Besluit externe veiligheid buisleidingen, artikel: 1
 30. Besluit externe veiligheid inrichtingen, artikel: 1
 31. Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel: 5
 32. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen), artikel: 1
 33. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel: 31
 34. Besluit handel in emissierechten, artikel: 1
 35. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw, artikel: 1
 36. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, artikel: 1
 37. Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen), artikel: 1
 38. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, artikel: 1
 39. Besluit milieueffectrapportage, artikel: 1
 40. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), artikel: 1
 41. Besluit omgevingslawaai, artikelen: 15 , 23
 42. Besluit omgevingsrecht, bijlage: Bijlage II
 43. Besluit risico’s zware ongevallen 1999, artikel: 22
 44. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, artikelen: 11e , 11k
 45. Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet, artikel: 1
 46. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument
 47. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering, bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 48. Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), bijlage: 2
 49. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, artikel: 1
 50. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, artikelen: 1 , 81a
 51. Bouwbesluit 2012, artikel: 7.22
 52. Burgerlijk Wetboek Boek 8, artikel: 929a
 53. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK), bijlage: 2
 54. Circulaire bijdrageverlening bodemsanering, tekst: Tekst
 55. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage A-I
 56. Circulaire herinrichting van diepe plassen, tekst: Tekst
 57. Circulaire houtopslag, teksten: Tekst , Tekst
 58. Circulaire inwerkingtreding Wet van 21 juni 2001 tot wijziging Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen), tekst: Tekst ; bijlagen: 1 , 3 , 4
 59. Circulaire Onderhoudsbaggerspecie, tekst: Tekst
 60. Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik, aanhef: Aanhef ; teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 3.1
 61. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, tekst: Tekst ; bijlage: 2
 62. Circulaire schadevergoedingen, circulaire divisie: 1.1 ; teksten: Tekst , Tekst , Tekst ; bijlage: Bijlage
 63. Circulaire Wapens en Munitie 2012, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 64. Crisis- en herstelwet, artikelen: 2.3 , 2.4
 65. Drinkwaterwet, artikel: 4
 66. Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer, artikel: [ Onbenoemd ]
 67. Geluidhinder veroorzaakt door spooremplacementen; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer, tekst: Tekst ; bijlage: Bijlage
 68. Herziening Circulaire schietlawaai, tekst: Tekst
 69. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten, artikel: VIII
 70. Instelling Evaluatiecommissie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, artikelen: 1 , 2 , 6
 71. Instelling Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, artikelen: 1 , 2
 72. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer, artikel: 3
 73. Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag, artikel: VI
 74. Kernenergiewet, artikel: 17
 75. Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, artikel: 18
 76. Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, artikel: 10
 77. MDW-operatie Wet Geluidhinder, tekst: Tekst
 78. Meststoffenwet, artikel: 16
 79. Mijnbouwwet, artikelen: 40 , 153
 80. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, artikel: 1
 81. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, tekst: Tekst
 82. Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer, artikel: 1
 83. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012, artikel: 20
 84. Productenbesluit asbest, artikel: 15
 85. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009, artikel: 7a
 86. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010, bijlagen: 1 , 4 , 5 , 6
 87. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens, artikel: 1
 88. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, artikelen: 1 , 84
 89. Regeling bodemkwaliteit, artikel: 2.1
 90. Regeling gegevensverstrekking Wet milieubeheer aan het Inspectoraat-Generaal VROM, artikelen: 1 , 2
 91. Regeling genetisch gemodificeerde organismen, artikel: 8a
 92. Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten, artikel: 1
 93. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, artikel: 1
 94. Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging, artikel: 4
 95. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, artikel: 1
 96. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007, artikel: 1
 97. Regeling register voor handel in NOx-emissierechten, artikel: 1
 98. Regeling risico’s zware ongevallen 1999, artikel: 15
 99. Registratiebesluit externe veiligheid, artikel: 1
 100. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, artikel: 2.3
 101. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart, artikel: 100a
 102. Smogregeling 2010, artikel: 1
 103. Spoedwet wegverbreding, artikel: 3
 104. Stortbesluit bodembescherming, artikel: 1
 105. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen, artikel: 1
 106. Transactiebesluit milieudelicten, bijlage: Bijlage
 107. Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten, bijlage: 3
 108. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, artikel: 1
 109. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel: 43c
 110. Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011, artikel: 1:2
 111. VROM intrekkingsregeling 2004, artikel: 3
 112. Vuurwerkbesluit, artikel: 5.4.2
 113. Warenwetbesluit drukapparatuur, artikelen: 39 , 39a
 114. Waterbesluit, artikel: 6.10
 115. Wegenverkeerswet 1994, artikelen: 2 , 49 , 50
 116. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen: 5.1 , 5.13 , 5.26
 117. Wet bescherming Antarctica, artikel: 1
 118. Wet geluidhinder, artikelen: 110a , 163 , 165 , 176
 119. Wet op de economische delicten, artikel: 1a
 120. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2), artikel: II
 121. Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering), hoofdstuk: Hoofdstuk 2
 122. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III), paragraaf: 3
 123. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998), artikel: X
 124. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer), artikelen: XIX , XXII
 125. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), artikelen: XXII , XXIII
 126. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), artikelen: VIII , XIX
 127. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen), artikelen: VIII , IX
 128. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater), artikel: IV
 129. Wijzigingswet Wet milieubeheer (milieu-effectrapportage), artikel: II
 130. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen), artikelen: XVII , XVIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 07-02-2016)

Opmerkingen

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

23982

 

 

Aanhangig

28631

 

 

Aanhangig

31731

 

 

Aanhangig

33314

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

34041

 

 

Aanhangig

34287

 

 

Wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

 

Wijziging

25-06-2015

Stb. 2015, 360

33907

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 302

33919

 

Wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2012, 266

32252

 

Wijziging

03-02-2011

Stb. 2011, 103

32392

 

Wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

 

Wijziging

18-03-2010
samen met
28-03-2013
samen met
22-12-2011

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2011, 675
samen met
Stb. 2013, 144

32127
samen met
33135
samen met
32588

 

Wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

 

Wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

 

Wijziging

11-10-2007

Stb. 2007, 414

30489

 

Wijziging

13-09-2007
samen met
29-05-2008

Stb. 2007, 349
samen met
Stb. 2008, 197

30848
samen met
31295

 

Wijziging

20-11-2006
samen met
20-11-2006

Stb. 2006, 593
samen met
Stb. 2006, 594

30027
samen met
30433

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 336

29811

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
14-12-2005

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 705

28995
samen met
30134

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

 

Wijziging

21-06-2001
samen met
03-04-2003

Stb. 2001, 346
samen met
Stb. 2003, 189

26638
samen met
28651

 

Wijziging

25-05-1998
samen met
20-01-2005

Stb. 1998, 403
samen met
Stb. 2005, 195

23580
samen met
28171

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 533

24875

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

01-07-2016

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

01-07-2015

 

Wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

11-02-2015

Stb. 2015, 96

01-06-2015

 

Wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

 

Wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

10-12-2014

Stb. 2014, 581

 

Wijziging

26-09-2014

Stb. 2014, 455

33834

25-11-2014

Stb. 2014, 460

 

Wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 256

33883

19-06-2014

Stb. 2014, 256

01-11-2014

 

Wijziging

28-03-2013
samen met
09-07-2014

Stb. 2013, 144
samen met
Stb. 2014, 302

33135
samen met
33919

03-10-2014

Stb. 2014, 358

15-10-2014

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 302

33919

26-09-2014

Stb. 2014, 347

01-07-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 173

33686

14-06-2014

Stb. 2014, 237

25-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

01-01-2014

 

Wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 412

32002

28-10-2013

Stb. 2013, 429

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 128

33300

09-12-2013

Stb. 2013, 546

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 133

33428

28-03-2013

Stb. 2013, 133

12-12-2013

 

Wijziging

03-02-2011

Stb. 2011, 103

32392

03-02-2011

Stb. 2011, 103

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

28-03-2013
samen met
22-02-2012

Stb. 2013, 125
samen met
Stb. 2012, 114

32676
samen met
32844

07-06-2013

Stb. 2013, 205

24-05-2013

 

Wijziging

11-04-2013

Stb. 2013, 159

33197

26-04-2013

Stb. 2013, 176

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

25-04-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

12-04-2013

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 130

33466

28-03-2013

Stb. 2013, 130

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 493

33078

12-11-2012

Stb. 2012, 571

 

Wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 195

32667

13-06-2012

Stb. 2012, 273

 

Wijziging

19-05-2011
samen met
28-06-2012

Stb. 2011, 345
samen met
Stb. 2012, 346

31389
samen met
32574

13-12-2012

Stb. 2012, 659

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

13-06-2012

Stb. 2012, 273

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-07-2012

 

Wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 195

32667

13-06-2012

Stb. 2012, 273

 

Wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

06-06-2012

Stb. 2012, 268

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2012, 267

32625

06-06-2012

Stb. 2012, 268

 

Wijziging

24-11-2011
samen met
24-11-2011

Stb. 2012, 266
samen met
Stb. 2012, 267

32252
samen met
32625

06-06-2012

Stb. 2012, 268

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

13-06-2012

Stb. 2012, 273

30-03-2012

 

Wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 128

32828

15-03-2012

Stb. 2012, 128

23-03-2012

 

Wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

01-01-2012

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 595

32377

14-12-2011

Stb. 2011, 649

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 575

32454

15-12-2011

Stb. 2011, 627

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

29-11-2011

Stb. 2011, 586

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 269

31501

28-06-2011

Stb. 2011, 347

 

Wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

 

Wijziging

17-03-2011

Stb. 2011, 183

32479

17-03-2011

Stb. 2011, 183

 

Wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 611

30694

29-11-2011

Stb. 2011, 586

 

Wijziging

30-09-2004
samen met
25-06-2009
samen met
17-02-2007
samen met
22-11-2006

Stb. 2004, 511
samen met
Stb. 2006, 611
samen met
Stb. 2007, 90
samen met
Stb. 2009, 297

29565
samen met
31750
samen met
30639
samen met
30694

29-11-2011

Stb. 2011, 586

31-12-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 675

32588

22-12-2011

Stb. 2011, 675

26-10-2011

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 452

32445

29-09-2011

Stb. 2011, 452

 

Wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 120

32451

07-10-2011

Stb. 2011, 463

01-09-2011

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 278

32197

08-08-2011

Stb. 2011, 389

27-07-2011

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 373

32427

06-07-2011

Stb. 2011, 373

01-07-2011

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 370

30895

14-06-2011

Stb. 2011, 313

09-04-2011

t/m 01-01-2011 1)

 

Wijziging

24-03-2011

Stb. 2011, 163

32357

24-03-2011

Stb. 2011, 163

05-03-2011

 

Wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 114

31320

26-02-2011

Stb. 2011, 117

 

Wijziging

03-02-2011

Stb. 2011, 103

32392

03-02-2011

Stb. 2011, 103

01-12-2010

 

Wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

20-11-2010

 

Wijziging

04-11-2010

Stb. 2010, 769

32367

04-11-2010

Stb. 2010, 769

01-10-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

 

Wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-09-2010

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236

01-07-2010

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 20

31755

20-05-2010

Stb. 2010, 197

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

23-06-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

09-06-2010

Stb. 2010, 230

31-03-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

24-02-2010

 

Wijziging

21-01-2010

Stb. 2010, 31

31963

10-02-2010

Stb. 2010, 61

01-01-2010

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 609

32128

23-12-2009

Stb. 2009, 609

 

Wijziging

14-12-2009

Stb. 2009, 570

31352

21-12-2009

Stb. 2009, 597

28-12-2009

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

23-12-2009

Stb. 2009, 617

23-12-2009

 

Wijziging

26-11-1998
samen met
21-06-2001
samen met
09-11-2009

Stb. 1998, 687
samen met
Stb. 2009, 489
samen met
Stb. 2001, 346

25851
samen met
26638
samen met
31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

22-12-2009

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 542

31844

03-12-2009

Stb. 2009, 542

 

Wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

04-11-2009

 

Wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

10-09-2009

t/m 01-01-2008

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

28-08-2009

Stb. 2009, 372

01-08-2009

 

Wijziging

12-03-2009

Stb. 2009, 158

31589

26-06-2009

Stb. 2009, 291

15-07-2009

t/m 13-06-2008 2), t/m 01-07-2008 3)

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

14-02-2009

Stb. 2009, 109

31592

04-05-2009

Stb. 2009, 209

24-04-2009

t/m 01-01-2009

 

Wijziging

02-04-2009

Stb. 2009, 189

31721

02-04-2009

Stb. 2009, 189

01-01-2009

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 233

29766

12-05-2005

Stb. 2005, 248

26-11-2008

 

Wijziging

24-10-2008

Stb. 2008, 478

31337

24-10-2008

Stb. 2008, 478

01-08-2008

 

Wijziging

03-04-2008

Stb. 2008, 112

30979

05-07-2008

Stb. 2008, 287

01-07-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

 

Wijziging

24-04-2008

Stb. 2008, 173

31137

05-06-2008

Stb. 2008, 209

13-06-2008

t/m 01-06-2008 4)

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-06-2008

 

Wijziging

24-04-2008

Stb. 2008, 166

30920

21-05-2008

Stb. 2008, 178

 

Wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 181

30600

24-05-2007

Stb. 2007, 182

01-05-2008

 

Wijziging

25-02-2008

Stb. 2008, 77

31139

31-03-2008

Stb. 2008, 117

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-04-2008

 

Wijziging

18-10-2007

Stb. 2007, 427

30998

18-10-2007

Stb. 2007, 427

15-03-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2008, 28

31068

18-01-2008

Stb. 2008, 29

01-01-2008

 

Wijziging

13-09-2007

Stb. 2007, 349

30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

 

Wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 276

30578

10-07-2007

Stb. 2007, 277

 

Wijziging

11-05-2007

Stb. 2007, 224

30568

10-12-2007

Stb. 2007, 528

 

Wijziging

15-03-2007

Stb. 2007, 152

30522

20-12-2007

Stb. 2007, 571

 

Wijziging

21-12-2006
samen met
13-09-2007

Stb. 2007, 42
samen met
Stb. 2007, 349

29259
samen met
30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

 

Wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 606

30483

26-11-2007

Stb. 2007, 472

 

Wijziging

21-06-2001

Stb. 2001, 346

26638

27-12-2004

Stb. 2004, 746

15-11-2007

 

Wijziging

11-10-2007

Stb. 2007, 414

30489

30-10-2007

Stb. 2007, 434

24-10-2007

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 383

30958

09-10-2007

Stb. 2007, 389

17-10-2007

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 125

30474

10-10-2007

Stb. 2007, 386

01-09-2007

 

Wijziging

21-12-2006
samen met
05-07-2006

Stb. 2007, 42
samen met
Stb. 2006, 336

29259
samen met
29811

21-08-2007

Stb. 2007, 293

t/m 01-01-2005 5), tot 01-06-2005 6), t/m 01-06-2005 7), t/m 01-06-2006 8)

 

Wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 611

30694

21-08-2007

Stb. 2007, 295

12-07-2007

 

Wijziging

21-06-2007

Stb. 2007, 248

30987

02-07-2007

Stb. 2007, 249

01-06-2007

 

Wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 181

30600

24-05-2007

Stb. 2007, 182

30-03-2007

 

Wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 483

28767

22-03-2007

Stb. 2007, 102

16-03-2007

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 90

30639

26-02-2007

Stb. 2007, 91

01-01-2007

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 350

29879

07-12-2006

Stb. 2006, 661

13-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

01-10-2006

 

Wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 674

29989

26-09-2006

Stb. 2006, 434

28-09-2006

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 336

29811

25-08-2006

Stb. 2006, 389

01-07-2006

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

26-05-2005

Stb. 2005, 282

01-05-2006

 

Wijziging

22-03-2006

Stb. 2006, 189

30247

21-04-2006

Stb. 2006, 213

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

01-01-2006

 

Wijziging

24-11-2005
samen met
16-07-2005

Stb. 2005, 668
samen met
Stb. 2005, 428

27008
samen met
29285

09-12-2005

Stb. 2005, 669

 

Wijziging

24-11-2005

Stb. 2005, 666

29532

09-12-2005

Stb. 2005, 667

28-12-2005

 

Wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-12-2005

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 432

29711

08-10-2005

Stb. 2005, 527

10-11-2005

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 428

29285

29-09-2005

Stb. 2005, 493

12-10-2005

 

Wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 477

30046

15-09-2005

Stb. 2005, 477

01-10-2005

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 403

23580

21-09-2005

Stb. 2005, 473

08-07-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 341

29877

27-06-2005

Stb. 2005, 342

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

30-06-2005

 

Wijziging

08-06-2005

Stb. 2005, 317

29972

08-06-2005

Stb. 2005, 317

22-06-2005

 

Wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 303

28808

07-04-2005

Stb. 2005, 303

01-06-2005

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 233

29766

12-05-2005

Stb. 2005, 248

25-02-2005

 

Wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 449

28744

08-02-2005

Stb. 2005, 81

14-02-2005

 

Wijziging

30-09-2004
samen met
30-09-2004

Stb. 2004, 519
samen met
Stb. 2004, 511

28835
samen met
29565

01-02-2005

Stb. 2005, 66

05-02-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 743

29701

23-12-2004

Stb. 2004, 743

01-01-2005

 

Wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

 

Wijziging

21-06-2001

Stb. 2001, 346

26638

13-12-2004

Stb. 2004, 744

20-10-2004

 

Wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

01-05-2004

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-04-2004

Stb. 2004, 169

01-01-2004

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

17-11-1998

Stb. 1998, 654

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

17-11-1998

Stb. 1998, 654

01-06-2003

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 347

26883

19-05-2003

Stb. 2003, 216

23-05-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-05-2003

Stb. 2003, 213

20-02-2003

 

Wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 374

27603

26-11-2002

Stb. 2002, 593

01-01-2003

 

Wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

 

Wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 399

27293

27-06-2002

Stb. 2002, 399

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-2002

 

Wijziging

30-01-2002

Stb. 2002, 102

27615

16-05-2002

Stb. 2002, 255

08-05-2002

 

Wijziging

01-05-2002

Stb. 2002, 206

26638

01-05-2002

Stb. 2002, 206

 

Wijziging

21-06-2001
samen met
18-10-2001

Stb. 2001, 346
samen met
Stb. 2001, 517

26638
samen met
26929

01-05-2002

Stb. 2002, 206

01-04-2002

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 402

23147

12-12-2001

Stb. 2001, 656

01-01-2002

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

21-11-2001

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 548

27791

01-11-2001

Stb. 2001, 548

09-11-2001

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 517

26929

18-10-2001

Stb. 2001, 517

24-08-2001

t/m 22-03-2001

 

Wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 378

27683

16-07-2001

Stb. 2001, 378

01-04-2001

 

Wijziging

05-03-1998

Stb. 1998, 220

25211

10-10-2000

Stb. 2000, 444

01-02-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 30

26996

18-01-2001

Stb. 2001, 40

01-10-2000

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 188

26552

24-08-2000

Stb. 2000, 353

01-01-2000

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 533

24875

03-12-1999

Stb. 1999, 521

19-07-1999

 

Wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 122

25972

08-07-1999

Stb. 1999, 305

26-05-1999

 

Wijziging

29-04-1999

Stb. 1999, 208

26350

29-04-1999

Stb. 1999, 208

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

17-11-1998

Stb. 1998, 654

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

17-07-1998

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 423

25337

06-07-1998

Stb. 1998, 424

22-04-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 221

25686

26-03-1998

Stb. 1998, 221

01-04-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 532

24321

26-02-1998

Stb. 1998, 143

01-01-1998

 

Wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 730

25691

18-12-1997

Stb. 1997, 730

 

Wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 533

24875

06-11-1997

Stb. 1997, 533

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-1997

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 189

24771

28-05-1997

Stb. 1997, 225

01-03-1997

 

Wijziging

21-10-1996

Stb. 1996, 560

24454

25-02-1997

Stb. 1997, 101

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1997

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 411

23568

28-11-1996

Stb. 1996, 600

01-08-1996

 

Wijziging

12-10-1995

Stb. 1995, 525

23250

05-06-1996

Stb. 1996, 297

01-07-1996

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 184

24051

20-05-1996

Stb. 1996, 288

14-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 292

24604

24-05-1996

Stb. 1996, 292

01-05-1996

 

Wijziging

07-03-1996

Stb. 1996, 163

24031

07-03-1996

Stb. 1996, 163

01-03-1996

 

Wijziging

02-11-1994

Stb. 1994, 798

23603

19-01-1996

Stb. 1996, 47

29-12-1995

 

Wijziging

13-12-1995

Stb. 1995, 669

24273

13-12-1995

Stb. 1995, 670

29-09-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 270

23770

25-09-1995

Stb. 1995, 453

18-08-1995

t/m 01-01-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 375

23796

10-07-1995

Stb. 1995, 375

01-06-1995

 

Wijziging

23-03-1995

Stb. 1995, 186

23726

23-05-1995

Stb. 1995, 284

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

 

Wijziging

23-12-1994
samen met
24-12-1993

Stb. 1994, 924
samen met
Stb. 1993, 760

22851
samen met
23472

23-12-1994

Stb. 1994, 924

 

Wijziging

23-12-1994
samen met
24-12-1993

Stb. 1994, 924
samen met
Stb. 1993, 760

22851
samen met
23472

23-12-1994

Stb. 1994, 949

 

Wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

 

Wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

27-04-1994

Stb. 1994, 420

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

01-07-1994

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 399

23139

20-05-1994

Stb. 1994, 400

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 396

23048

20-05-1994

Stb. 1994, 397

15-05-1994

 

Wijziging

10-05-1994

Stb. 1994, 331

21556

10-05-1994

Stb. 1994, 333

06-05-1994

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 311

23604

21-04-1994

Stb. 1994, 311

01-05-1994

 

Wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 90

23256

19-04-1994

Stb. 1994, 297

01-04-1994

 

Wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 99

22608

04-02-1994

Stb. 1994, 99

 

Wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 135

23196

21-03-1994

Stb. 1994, 222

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1994

 

Tekstplaatsing

10-02-1994

Stb. 1994, 80
met Verbeterblad

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

10-02-1994

Stb. 1994, 80
met Verbeterblad

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

10-02-1994

Stb. 1994, 80

22601

16-12-1993

Stb. 1993, 683

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

17-12-1993

Stb. 1993, 671

22690

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 712

23431

17-12-1993

Stb. 1993, 769

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 581

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 582

22500

15-11-1993

Stb. 1993, 614

 

Wijziging

13-05-1993
samen met
15-12-1993

Stb. 1993, 283
samen met
Stb. 1993, 712

21246
samen met
23431

17-12-1993

Stb. 1993, 769

05-05-1993

t/m 01-05-1993

 

Wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 238

22842

21-04-1993

Stb. 1993, 238

01-03-1993

 

Wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 415

21163

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

02-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 414
samen met
Stb. 1993, 31

21087
samen met
22672

27-01-1993

Stb. 1993, 59

01-01-1993

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 711

22697

24-12-1992

Stb. 1992, 711

 

 

Tekstplaatsing

15-10-1992

Stb. 1992, 551

 

Tekstplaatsing

07-04-1988

Stb. 1988, 133

01-04-1988

 

Wijziging

30-03-1988

Stb. 1988, 113

19752

30-03-1988

Stb. 1988, 114

01-09-1980

 

Nieuwe regeling

13-06-1979

Stb. 1979, 442

14311

23-04-1980

Stb. 1980, 443

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 2.2, Artikel 9.2.2.6a, Artikel 9.2.2.7, Artikel 9.2.3.4, Titel 12.4, Artikel 12.31, Artikel 12.32, Artikel 12.33

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 15.20, Artikel 18.10, Artikel 18.14a

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 8.9, Artikel 8.10

 • 4)

  Heeft betrekking op Artikel 18.2b

 • 5)

  Heeft betrekking op Artikel 16.12

 • 6)

  Heeft betrekking op Artikel 16.49, Artikel 16.51

 • 7)

  Heeft betrekking op Artikel 16.49, Artikel 16.51

 • 8)

  Heeft betrekking op Artikel 16.23