Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet milieubeheer

Geldend op 28-04-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 16.1

  • 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   jaarvracht: totale hoeveelheid van een emissie gedurende een kalenderjaar;

   nationaal toewijzingsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 16.29, eerste lid;

   nationaal toewijzingsplan: plan als bedoeld in artikel 16.23, eerste lid;

   Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Economische Zaken;

   planperiode: periode waarop een nationaal toewijzingsplan ingevolge artikel 16.23, tweede lid, betrekking heeft;

   projectactiviteit: project of activiteit als bedoeld in artikel 6 onderscheidenlijk artikel 12 van het Protocol van Kyoto;

   register voor handel in broeikasgasemissierechten: register als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid;

   register voor handel in NOx-emissierechten: register als bedoeld in artikel 16.58, eerste lid;

   toegewezen eenheid: eenheid als bedoeld in artikel 2, onder e, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (AAU);

   tonkilometer: één ton vracht, vervoerd over een afstand van één kilometer, waarbij onder vracht wordt verstaan: de totale massa aan vracht, post en passagiers die wordt vervoerd;

   tonkilometergegevens: gegevens betreffende de omvang van een luchtvaartactiviteit als bedoeld in bijlage I bij de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten;

   verkoopplafond: het aantal NOx-emissierechten, bedoeld in artikel 16.49, derde lid.

   verwijderingseenheid: eenheid als bedoeld in artikel 2, onder r, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (RMU).

  • 2. Voor de toepassing van titel 16.2 en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   broeikasgasinstallatie: vaste technische eenheid, waarin een of meer activiteiten worden verricht, die een emissie van een broeikasgas in de lucht veroorzaken en die behoren tot een categorie die met betrekking tot het betrokken broeikasgas bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen, alsmede andere activiteiten die met eerstbedoelde activiteiten rechtstreeks samenhangen en daarmee technisch in verband staan en die gevolgen kunnen hebben voor de emissie van het betrokken broeikasgas in de lucht;

   kalenderjaar: jaar als bedoeld in artikel 2, onder y, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

  • 3. Voor de toepassing van titel 16.3 en de daarop berustende bepalingen wordt onder NOx-installatie verstaan: vaste technische eenheid die een emissie van stikstofoxiden in de lucht veroorzaakt en die behoort tot een categorie die bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.