Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Geldend op 01-05-2002


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage bij de Wet milieubeheer

  Wetten, als bedoeld in de artikelen 4.6, derde lid, 4.12, derde lid, en 4.19, derde lid, van de Wet milieubeheer:

  Mijnwet 1903

  Waterleidingwet

  Luchtvaartwet

  Boswet

  Bestrijdingsmiddelenwet 1962

  Kernenergiewet

  Mijnwet continentaal plat

  Ontgrondingenwet

  Natuurbeschermingswet

  Wet geluidhinder

  Wet inzake de luchtverontreiniging

  Wet verontreiniging oppervlaktewateren

  Grondwaterwet

  Wet verontreiniging zeewater

  Interimwet bodemsanering

  Wet voorkoming verontreiniging door schepen

  Landinrichtingswet

  Wet milieugevaarlijke stoffen

  Wet bodembescherming

  Meststoffenwet

  Wet energiebesparing toestellen

  Wet op de waterhuishouding

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 1995, 525)

  Tracéwet

  Wegenverkeerswet 1994

  Flora- en faunawet