Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet geluidhinder

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu
Afkortingen: WGH
Wgh
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003227

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 20-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet geluidhinder


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 6. Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen
 7. Besluit geluidhinder
 8. Besluit omgevingslawaai
 9. Besluit omgevingsrecht
 10. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging
 11. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
 12. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 13. Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte
 14. Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg
 15. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
 16. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 17. Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet
 18. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 19. Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen
 20. Meet- en rekenvoorschrift hoofdstuk V Wet geluidhinder
 21. Meet- en rekenvoorschrift industrielawaai
 22. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
 23. Regeling geluidemissie buitenmaterieel
 24. Regeling omgevingslawaai
 25. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006
 26. Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002
 27. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
 28. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 29. Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)
 30. Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
 31. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 32. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 33. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 34. Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2009)
 35. Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2010)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Activiteitenregeling milieubeheer, bijlage: 4
 2. Algemene douanewet, artikel: 1:3 ; bijlage: Bijlage
 3. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m., teksten: Tekst , Tekst
 4. Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen, tekst: Tekst
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving, artikelen: 1 , 5 , 7 , 11 , 13
 6. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, artikel: 2.6.4
 7. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur, artikel: 3
 8. Besluit geluidhinder, artikelen: 1.1 , 1.2 , 3.3 , 3.4 , 4.13
 9. Besluit omgevingslawaai, artikelen: 1 , 7 , 10 , 16 , 23
 10. Besluit omgevingsrecht, bijlage: Bijlage II
 11. Besluit ruimtelijke ordening, artikel: 3.3.1
 12. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994, artikel: 1
 13. Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte, artikel: 2
 14. Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg, artikel: 1
 15. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, artikel: 1
 16. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, artikel: 81a
 17. Bouwbesluit 2003, artikelen: 1.1 , 3.2
 18. Circulaire schadevergoedingen, bijlage: Bijlage
 19. Crisis- en herstelwet, artikelen: 2.3 , 2.4
 20. Geluidhinder veroorzaakt door spooremplacementen; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer, tekst: Tekst
 21. MDW-operatie Wet Geluidhinder, tekst: Tekst
 22. Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen, bijlage: Bijlage II
 23. Meet- en rekenvoorschrift industrielawaai, artikel: 6
 24. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, artikel: 1
 25. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, artikel: 1.1
 26. Spoedwet wegverbreding, artikelen: 5 , 6
 27. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen met een dieselmotor, artikelen: 2.2 , 2.8
 28. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, artikel: 1
 29. Tracéwet, artikel: 10
 30. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel: 43c
 31. VROM intrekkingsregeling 2004, artikel: 3
 32. Wegenverkeerswet 1994, artikel: 27
 33. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen: 2.14 , 5.1
 34. Wet bereikbaarheid en mobiliteit, artikel: 45
 35. Wet milieubeheer, artikelen: 13.1 , 20.1 ; bijlage: 1
 36. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikel: IV
 37. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer), artikelen: XIX , XXII
 38. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), artikelen: XXII , XXIII
 39. Wijzigingswet Wet geluidhinder, artikel: IV
 40. Wijzigingswet Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase), artikel: VII
 41. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), artikelen: V , VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 06-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

 

Wijziging

18-12-2008
samen met
18-03-2010

Stb. 2008, 561
samen met
Stb. 2010, 149

30452
samen met
31857

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

01-01-2015

 

Wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

10-12-2014

Stb. 2014, 581

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 248

32271

01-09-2014

Stb. 2014, 323

01-11-2014

 

Wijziging

28-03-2013
samen met
09-07-2014

Stb. 2013, 144
samen met
Stb. 2014, 302

33135
samen met
33919

03-10-2014

Stb. 2014, 358

15-06-2013

t/m 23-03-2012

 

Wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

15-04-2013

Stb. 2013, 197

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

08-11-2012

Stb. 2012, 582

31898

06-12-2012

Stb. 2012, 644

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 493

33078

12-11-2012

Stb. 2012, 571

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-07-2012

 

Wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

06-06-2012

Stb. 2012, 268

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2012, 267

32625

06-06-2012

Stb. 2012, 268

23-03-2012

 

Wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

01-01-2012

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 595

32377

14-12-2011

Stb. 2011, 649

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 269

31501

28-06-2011

Stb. 2011, 347

31-12-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 675

32588

22-12-2011

Stb. 2011, 675

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

07-07-2010

 

Wijziging

18-12-2008
samen met
18-03-2010

Stb. 2008, 561
samen met
Stb. 2010, 149

30452
samen met
31857

26-05-2010

Stb. 2010, 263

08-04-2010

 

Wijziging

20-02-2010

Stb. 2010, 112

31998

18-03-2010

Stb. 2010, 148

31-03-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

24-02-2010

 

Wijziging

05-07-2006
samen met
14-12-2005
samen met
13-09-2007

Stb. 2006, 350
samen met
Stb. 2007, 349
samen met
Stb. 2005, 705

29879
samen met
30134
samen met
30848

10-02-2010

Stb. 2010, 63

15-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

13-06-2008

t/m 18-05-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-01-2008

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 105

30544

05-12-2007

Stb. 2007, 499

03-10-2007

t/m 01-01-2007

 

Wijziging

13-09-2007

Stb. 2007, 349

30848

13-09-2007

Stb. 2007, 349

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2007

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 350

29879

07-12-2006

Stb. 2006, 661

 

Wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

07-12-2006

Stb. 2006, 661

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

01-02-2006

 

Wijziging

19-01-2006

Stb. 2006, 37

29871

23-01-2006

Stb. 2006, 38

30-11-2005

 

Wijziging

20-10-2005

Stb. 2005, 557

29859

15-11-2005

Stb. 2005, 601

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

25-02-2005

 

Wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 449

28744

08-02-2005

Stb. 2005, 81

01-01-2005

 

Wijziging

23-04-2003

Stb. 2003, 264

27482

20-12-2004

Stb. 2004, 741

18-07-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 338

29021

06-07-2004

Stb. 2004, 339

13-02-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 17

29046

29-01-2004

Stb. 2004, 45

01-08-2003

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

02-04-2003

Stb. 2003, 139

23-05-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-05-2003

Stb. 2003, 213

02-05-2003

 

Wijziging

19-12-2002

Stb. 2003, 23

28327

08-04-2003

Stb. 2003, 174

20-02-2003

 

Wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 374

27603

26-11-2002

Stb. 2002, 593

26-01-2001

t/m 15-10-2000

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2001, 29

27471

21-12-2000

Stb. 2001, 29

01-12-2000

 

Wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 505

27160

15-11-2000

Stb. 2000, 505

15-10-2000

 

Wijziging

06-09-2000

Stb. 2000, 396

26343

06-10-2000

Stb. 2000, 410

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-02-1999

 

Wijziging

09-11-1998

Stb. 1998, 660

25905

09-11-1998

Stb. 1998, 660

01-08-1998

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 228

25409

02-04-1998

Stb. 1998, 228

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

 

Wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

 

Wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 581

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690

22061
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-08-1993

 

Wijziging

19-05-1993

Stb. 1993, 336

22856

19-05-1993

Stb. 1993, 336

05-05-1993

t/m 01-05-1993

 

Wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 238

22842

21-04-1993

Stb. 1993, 238

01-03-1993

 

Wijziging

03-12-1992

Stb. 1992, 625

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

02-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 414
samen met
Stb. 1993, 31

21087
samen met
22672

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 414

21087

02-07-1992

Stb. 1992, 414

 

Wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 415

21163

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 348

20985

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

 

Tekstplaatsing

03-12-1992

Stb. 1992, 625

01-10-1992

 

Wijziging

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

04-06-1992

Stb. 1992, 292

 

Wijziging

29-08-1991

Stb. 1991, 449

21081

04-06-1992

Stb. 1992, 292

01-01-1992

 

Wijziging

25-10-1989
samen met
03-12-1991

Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1991, 607

19077
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

18-09-1991

 

Wijziging

29-08-1991

Stb. 1991, 449

21081

29-08-1991

Stb. 1991, 449

01-04-1988

 

Wijziging

30-03-1988

Stb. 1988, 113

19752

30-03-1988

Stb. 1988, 114

01-03-1986

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

26-11-1985

Stb. 1985, 630

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

30-10-1985

Stb. 1985, 603

19-06-1985

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

28-05-1985

Stb. 1985, 303

01-09-1983

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

22-08-1983

Stb. 1983, 408

01-02-1983

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

22-12-1982

Stb. 1982, 764

01-10-1982

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

29-09-1982

Stb. 1982, 547

01-09-1982

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

24-07-1982

Stb. 1982, 486

31-07-1982

 

Wijziging

30-06-1982

Stb. 1982, 456

17328

30-06-1982

Stb. 1982, 456

01-04-1982

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

16-03-1982

Stb. 1982, 179

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1982

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

29-07-1981

Stb. 1981, 533

01-11-1981

 

Wijziging

04-06-1981

Stb. 1981, 409

15027

07-07-1981

Stb. 1981, 491

01-09-1981

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

16-03-1982

Stb. 1982, 179

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

29-07-1981

Stb. 1981, 533

01-12-1980

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

21-11-1980

Stb. 1980, 607

01-11-1980

 

Wijziging

01-10-1980

Stb. 1980, 549

15937

01-10-1980

Stb. 1980, 549

29-10-1980

 

Wijziging

01-10-1980

Stb. 1980, 549

15937

01-10-1980

Stb. 1980, 549

01-02-1980

 

Nieuwe regeling

16-02-1979

Stb. 1979, 99

13639

07-01-1980

Stb. 1980, 41