Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Benoeming leden en adviserende leden herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën[Regeling vervallen per 01-07-2010.]

Geldend van 25-02-2005 t/m 30-06-2010

Benoeming leden en adviserende leden herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

De Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 694);

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

Gehoord Gedeputeerde Staten van Groningen en van Drenthe.

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2010]

De herinrichtingscommissie, genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, (Stb. 1977, 694), bestaat uit 31 leden, te weten.

 • a. de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, tevens voorzitter;

 • b. de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, tevens vice-voorzitter;

 • c. twee leden van Gedeputeerde Staten van Groningen, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten uit hun midden;

 • d. twee leden van Gedeputeerde Staten van Drenthe, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten uit hun midden;

 • e. een lid, aan te wijzen door de Regioraad Oost-Groningen;

 • f. een lid, aan te wijzen door de gemeente Groningen;

 • g. vier leden, aan te wijzen door de in het Groningse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen gemeenten gezamenlijk;

 • h. vier leden, aan te wijzen door de in het Drentse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen gemeenten gezamenlijk;

 • i. een lid, aan te wijzen door de in het Groningse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen waterschappen gezamenlijk;

 • j. een lid, aan te wijzen door de in het Drentse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen waterschappen gezamenlijk;

 • k. zes leden, aan te wijzen door de Groningse en Drentse landbouworganisaties gezamenlijk;

 • l. twee leden, aan te wijzen door de Groningse en Drentse organisaties van agrarische werknemers gezamenlijk;

 • m. een lid, aan te wijzen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkoloniën en Oost-Groningen;

 • n. een lid, aan te wijzen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe;

 • o. een lid, aan te wijzen door de Milieufederatie Groningen;

 • p. een lid, aan te wijzen door de Milieuraad Drenthe;

 • q. een lid, aan te wijzen door de Stichting Opbouw Drenthe.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2010]

De in artikel 1 bedoelde herinrichtingscommissie bestaat tevens uit 29 adviserende leden, te weten:

 • a. de hoofdingenieur-directeur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Groningen;

 • b. de hoofdingenieur-directeur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Drenthe;

 • c. de hoofdingenieur-directeur voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie Groningen;

 • d. de hoofdingenieur-directeur voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie Drenthe;

 • e. de Natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer in de provincie Groningen;

 • f. de Natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer in de provincie Drenthe;

 • g. de directeur van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Groningen;

 • h. de directeur van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Drenthe;

 • i. de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de provincie Groningen;

 • j. de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de provincie Drenthe;

 • k. de regionale inspecteur van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid voor de provincies Groningen en Drenthe;

 • l. de directeur Regionale Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken;

 • m. de Rijksconsulent voor handel, ambachten en diensten in de provincie Groningen;

 • n. de Rijksconsulent voor handel, ambachten en diensten in de provincie Drenthe;

 • o. het hoofd van het Bureau Landelijk Contact van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de provincie Groningen;

 • p. het hoofd van het Bureau Landelijk Contact van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de provincie Drenthe;

 • q. de consulent voor de Openluchtrecreatie voor het Ressort Noord (Groningen, Friesland en Drenthe);

 • r. de directeur van de Stichting Economisch-Technologisch Instituut voor Groningen;

 • s. de directeur van de Stichting Drents Economisch-Technologisch Instituut;

 • t. de griffier der Staten van Groningen;

 • u. de griffier der Staten van Drenthe;

 • v. de directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Groningen;

 • w. de directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe;

 • x. de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Groningen;

 • y. de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Drenthe.

's-Gravenhage, 2 januari 1979

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

A. P. J. M. M. van der Stee

De

Minister

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

P. A. C. Beelaerts van Blokland