Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling Commissie van advies ongeschiktheidsontslagen en disciplinaire straffen ambtenaren[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 15-11-1976 t/m 30-06-2013

Instelling Commissie van advies ongeschiktheidsontslagen en disciplinaire straffen ambtenaren

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende, dat de Raad van Ministers in zijn vergadering van 18 juni 1976 heeft besloten:

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers;

Besluit:

A [Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 In te stellen een Commissie van advies inzake ongeschiktheidsontslagen en disciplinaire straffen.

 • 2 De commissie heeft tot taak aan het bevoegde gezag advies uit te brengen:

  • a. in de gevallen waarin haar oordeel wordt gevraagd met betrekking tot het voornemen ontslag te verlenen aan een ambtenaar op grond van ongeschiktheid of onbekwaamheid voor het door hem beklede ambt, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken;

  • b. in de gevallen, waarin haar oordeel wordt gevraagd met betrekking tot het voornemen een ambtenaar disciplinair te straffen.

B [Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De commissie hoort de ambtenaar, wiens ontslag of disciplinaire bestraffing wordt overwogen, tenzij deze heeft verklaard er geen prijs op te stellen door de commissie te worden gehoord of zonder gegronde reden aan een daartoe gedane oproeping geen gevolg heeft gegeven.

 • 2 De commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen welke zij voor een goed inzicht in de aan haar voorgelegde zaken nodig acht. Daartoe is zij onder meer bevoegd ambtenaren te horen en kennis te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken en bescheiden voor zover het openbaar belang zich daartegen niet verzet.

C [Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Aan te wijzen tot lid, tevens voorzitter, van de commissie mr. P. Meyjes, en ter leden prof. mr. H. J. M. Jeukens, Mr. J. M. Kan en prof. mr. J. G. Steenbeek.

 • 2 Aan te wijzen tot secretaris mr. J. Mosterd op tot plv. secretaris mr. E. M. Veldstra.

D [Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De commissie verricht haar taak telkens in een samenstelling van twee der leden, genoemd onder C.1., terwijl als derde lid optreedt een door het gezag aan het welk advies dient te worden uitgebracht, aangewezen ambtenaar.

 • 2 De voorzitter regelt in overleg met de leden, genoemd onder C.1. de werkwijze van de commissie.

E [Vervallen per 01-07-2013]

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 april 1965, nr. AB65/493 wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 november 1976.

's-Gravenhage, 2 november 1976

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

W.F. de Gaay Fortman