Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit heroprichting Korps rijdende artillerie

Geldend van 01-10-1973 t/m heden

Besluit van 3 september 1973, houdende heroprichting van het Korps rijdende artillerie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van defensie van 24 augustus 1973, Generale Staf, Afdeling Personeel, nr. 276.766/D;

Gelet op artikel 68, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Er is een Korps rijdende artillerie.

Artikel 2

Het Korps rijdende artillerie bestaat uit een of meer afdelingen veldartillerie die als afdelingen rijdende artillerie tot dit korps behoren.

Artikel 3

Aanwijzing van de in artikel 2 genoemde afdelingen geschiedt door Onze Minister van Defensie of door een door hem aan te wijzen functionaris.

Artikel 4

Het Korps rijdende artillerie zet de traditie voort van het per 15 april 1946 opgeheven Korps rijdende artillerie en herdenkt als oprichtingsdatum 21 februari 1793.

Artikel 5

Onze besluiten van 14 augustus 1962 (Stb. 373 en 374) worden ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1973.

Onze Minister van defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

Soestdijk, 3 september 1973

JULIANA.

De Minister van Defensie,

VREDELING.

Uitgegeven de vierde oktober 1973.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.