Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervalt per 01-01-2015]

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting: AWBZ
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002614

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 10-11-2011

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 4. Aanwijzing psychiaters als categorie voor modelovereenkomst
 5. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
 6. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 7. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 8. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 9. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Besluit verlenging van overgangsperiode voor ontvangen ten laste van de verzekering ingevolge de AWBZ van verpleging en verzorging gedurende meer dan drie uren per dag
 12. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
 13. Besluit Wfsv
 14. Besluit zorgaanspraken AWBZ
 15. Bijdragebesluit zorg
 16. Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering 1992
 17. Interimbesluit forensische zorg
 18. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 19. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
 20. Regeling subsidies AWBZ
 21. Regeling transparantie contracteerproces AWBZ
 22. Regeling verslaglegging AWBZ
 23. SZW-intrekkingsregeling 2004
 24. SZW-intrekkingsregeling 2008
 25. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
 26. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 27. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur, enz. (beperking wettelijk verzekerde zorg)
 28. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 29. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 30. Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
 31. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ (beperking aanspraak op extramurale ondersteunende begeleiding en uitbreiding aanspraak op activerende begeleiding)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ (verblijf niet-geïndiceerde echtgenoot in AWBZ-instelling)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (AWBZ-aanspraken op zorg)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (wijziging aanspraak psychotherapeutische behandeling)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)
 37. Wijzigingsbesluit Bijdragebesluit zorg, enz. (wijziging eigen bijdragen voor AWBZ-zorg)
 38. Wijzigingsbesluit Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Bijdragebesluit zorg (afschaffen van het algemeen systeem van eigen bijdragen, toegangsbijdrage voor de thuiszorg, zorg aan ouder en kind, dieetadvisering en bijdrage voor de zorg)
 39. Zorgindicatiebesluit

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude
 2. Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: XIX
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet, artikel: 1.23
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010, artikel: 1
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011, artikel: 1
 5. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten, artikel: 1
 6. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten, artikel: 1
 7. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ), artikelen: 1 , 2
 8. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ, artikelen: 4 , 6
 9. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998, artikel: 1
 10. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht, tekst: Tekst
 11. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten, artikelen: 1 , 2
 12. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen, artikel: 1
 13. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten), bijlage: Aanwijzing op grond van 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg
 14. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering, artikel: 1
 15. Algemene nabestaandenwet, artikel: 57
 16. Algemene Ouderdomswet, artikel: 20
 17. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel: 46
 18. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk, teksten: Tekst , Tekst
 19. Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel: 3
 20. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011, artikel: 4
 21. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010, artikel: 4
 22. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009, artikel: 38
 23. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010, artikel: 46
 24. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011, artikel: 45
 25. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012, artikel: 46
 26. Beleidsregels WTZi, bijlage: Bijlage
 27. Beroepswet, bijlage: Bijlage
 28. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen, artikel: 21
 29. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg), artikelen: 1 , 5
 30. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg), artikel: 1
 31. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg), artikel: 1
 32. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998, artikel: 3
 33. Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen, artikel: 1
 34. Besluit bijzondere militaire pensioenen, artikel: 21
 35. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ, artikelen: 1 , 3 , 4
 36. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg, artikel: 4
 37. Besluit maatschappelijke ondersteuning, artikel: 4.6
 38. Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen, artikel: 2
 39. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa, artikelen: 4 , 14 ; bijlage: 1
 40. Besluit SUWI, artikelen: 5.7 , 5.9
 41. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS, artikel: Enig
 42. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikelen: 2 , 3 ; hoofdstuk: Hoofdstuk 5
 43. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, artikelen: 1 , 8 , 21 , 21a , 21b , 25
 44. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken, artikel: 4
 45. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 46. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 47. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)), bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 48. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 49. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 50. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven), bijlage: Basisselectiedocument
 51. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 52. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering, artikelen: 1 , 2
 53. Besluit Wfsv, hoofdstuk: Hoofdstuk 4 ; artikelen: 4.1 , 4.3 , 4.5 , 4.6
 54. Besluit zorgaanspraken AWBZ, artikel: 1
 55. Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg, artikel: 1
 56. Besluit zorgverzekering, artikel: 2.13
 57. Bijdragebesluit zorg, artikel: 1
 58. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie, tekst: Tekst
 59. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen, tekst: Tekst
 60. Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 61. Geneesmiddelenwet, artikel: 90
 62. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst
 63. Huursubsidiebesluit, artikel: 3
 64. Informatieverschaffing gevolgen inwerkingtreding Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid, tekst: Tekst
 65. Interimbesluit forensische zorg, artikel: 1
 66. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing, tekst: Tekst
 67. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, artikelen: 2.2.5 , 3.1.3 , 3.1.6 , 3.1.8 ; paragraaf: Paragraaf 3.1
 68. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikelen: 31 , 42
 69. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 124
 70. Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel: 1
 71. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs, tekst: Tekst
 72. Mandaatverlening aan Stichting USZO, artikel: 2
 73. Omzetbelasting, vrijstelling voor AWBZ- en Wmo-geïndiceerde zorg, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 74. Opiumwetbesluit, artikel: 16
 75. Participatiewet, artikelen: 64 , 67
 76. Penitentiaire maatregel, artikel: 47
 77. Premieheffing, gevolgen arrest Nikula voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden, tekst: Tekst
 78. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten, circulaire divisie: 21 KB 746; AWBZ ; tekst: Tekst
 79. Regeling aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP’s ten behoeve van de NZa, artikel: 1
 80. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008), artikelen: 1 , 3
 81. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009), artikel: 2
 82. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010), artikel: 1
 83. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011), artikelen: 1 , 2
 84. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’), artikelen: 1 , 3
 85. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw, artikel: 1
 86. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening), artikel: 1
 87. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten, artikel: 2
 88. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009, artikel: 1
 89. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders, artikel: 1
 90. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011, artikel: 1
 91. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011, bijlage: Bijlage I
 92. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2006, artikel: 6
 93. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007, artikel: 5
 94. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009, artikelen: 5 , 7a
 95. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006, artikel: 2
 96. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007, artikel: 2
 97. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009, artikelen: 2 , 3
 98. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006, artikel: 30
 99. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007, artikel: 31
 100. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008, artikel: 35
 101. Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007, artikelen: 1 , 3 , 5
 102. Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars, artikelen: 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9
 103. Regeling declaratie AWBZ-zorg, artikel: 1
 104. Regeling Geneesmiddelenwet, artikel: 6.5
 105. Regeling Instructie DBC-registratie, artikelen: 1 , 4
 106. Regeling maatschappelijke ondersteuning, artikelen: 3 , 6b
 107. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG, artikelen: 1 , 3 , 6
 108. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ, artikelen: 1 , 3 , 4 , 5 , 7
 109. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen, artikel: 3
 110. Regeling subsidies AWBZ, artikelen: 2.6.1 , 2.6.4 , 2.6.12
 111. Regeling Tariefbeschikking Overige producten GGZ Zvw, tekst: Tekst
 112. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, artikel: 1
 113. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft, bijlagen: 4 , 6
 114. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw, artikel: 2
 115. Regeling verslaglegging AWBZ, artikelen: 1 , 2 , 3 , 4 , 5
 116. Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2010, artikelen: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8
 117. Regeling voorschotverlening op uitkeringen Zfw en AWBZ, artikelen: 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 10
 118. Regeling Wfsv, artikelen: 1.1 , 4.1
 119. Regeling zorgverzekering, artikelen: 6.3.1 , 6.4a.1
 120. Regeling ‘Administratie- en declaratievoorschriften modules samenwerking en prestatie innovatieve zorgprestatie’, artikel: 5
 121. Reglement verpleging ter beschikking gestelden, artikelen: 72 , 79
 122. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, artikel: 2
 123. Subsidieregeling donatie bij leven, artikel: 4
 124. Subsidieregeling stageplaatsen zorg, artikel: 1
 125. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, artikel: 1
 126. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1, tekst: Tekst
 127. Tariefbeschikking DBC GGZ, tekst: Tekst
 128. Tariefbeschikking Dyslexiezorg, tekst: Tekst
 129. Tariefbeschikking Dyslexiezorg 2009 Hoofdbehandelaren GGZ, tekst: Tekst
 130. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw, tekst: Tekst
 131. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz., artikel: 1
 132. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, artikel: 20
 133. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, artikel: 7 ; bijlage: Bijlage B
 134. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, artikel: 1c
 135. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5), teksten: Tekst , Tekst
 136. Werkloosheidswet, artikel: 39
 137. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel: 57
 138. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikelen: 2:55 , 3:47
 139. Wet drinkwater BES, artikel: 5
 140. Wet financiering sociale verzekeringen, artikelen: 2 , 90 , 91 ; paragraaf: § 2
 141. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, artikelen: 1 , 17 , 17a
 142. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel: 48
 143. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel: 48
 144. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel: 30
 145. Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: 3.104 , 6.18
 146. Wet investeren in jongeren, artikel: 50
 147. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 1.38
 148. Wet klachtrecht cliënten zorgsector, artikel: 1
 149. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikelen: 5 , 41
 150. Wet marktordening gezondheidszorg, artikelen: 1 , 16 , 28 , 36 , 39 , 40 , 78 , 80 , 84 ; paragraaf: Paragraaf 3.3
 151. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, artikel: 1
 152. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel: 54
 153. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 154. Wet op de jeugdzorg, artikelen: 5 , 103
 155. Wet op de omzetbelasting 1968, artikel: 11
 156. Wet Rietkerk-uitkering, artikel: 8
 157. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikelen: 1 , 34 , 54
 158. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel: 10
 159. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, artikel: 20
 160. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, artikel: 14
 161. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting, artikel: IX
 162. Wet werk en inkomen kunstenaars, artikelen: 40 , 43
 163. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 71
 164. Wetboek van Koophandel, artikel: 415
 165. Wijziging Regeling vergoeding a.w.b.z.-kosten van militairen, artikel: II
 166. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996, tekst: Tekst
 167. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, artikel: II
 168. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), artikel: IV
 169. Wijzigingswet Ziekenfondswet en AWBZ (toepasselijkheid van Afdeling 7.1 Awb), artikel: III
 170. Ziektewet, artikel: 40
 171. Zorgindicatiebesluit, artikel: 1
 172. Zorgverzekeringswet, artikelen: 2 , 10 , 118a , 122a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 28-03-2015)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

31466

 

 

Aanhangig

32398

 

 

Aanhangig

32402

 

 

Aanhangig

33509

 

 

Aanhangig

33675

 

 

Aanhangig

33980

 

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 679

33273

 

Wijziging

20-01-2000
samen met
05-02-2004

Stb. 2000, 40
samen met
Stb. 2004, 50

23993
samen met
29217

 

Wijziging

20-11-1991
samen met
20-11-1991

Stb. 1991, 584
samen met
Stb. 1991, 585

21357
samen met

20-11-1991

Stb. 1991, 586

01-01-2015

 

Intrekking regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443

16-07-2014

t/m 01-01-2014

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

14-06-2014

 

Wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 106

33674

27-05-2014

Stb. 2014, 206

01-04-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

11-02-2014

Stb. 2014, 93

15-02-2014

t/m 01-01-2008 1), t/m 01-01-2013 2)

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

25-10-2012

Stb. 2012, 547

33204

25-10-2012

Stb. 2012, 547

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 381

33288

11-12-2012

Stb. 2012, 646

 

Wijziging

02-02-2012

Stb. 2012, 77

32154

16-03-2012

Stb. 2012, 144

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 561

32543

11-12-2012

Stb. 2012, 646

07-04-2012

 

Wijziging

02-02-2012
samen met
26-02-2011

Stb. 2012, 77
samen met
Stb. 2011, 111

32154
samen met
32150

16-03-2012

Stb. 2012, 144

01-01-2012

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2011, 9

32383

26-02-2011

Stb. 2011, 121

01-07-2011

 

Wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 204

31950

27-04-2011

Stb. 2011, 249

15-03-2011

 

Wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 111

32150

26-02-2011

Stb. 2011, 113

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2009

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

 

Wijziging

30-10-2008

Stb. 2008, 526

31249

21-11-2008

Stb. 2008, 527

16-07-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 271

31405

12-06-2008

Stb. 2008, 271

01-06-2008

 

Wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 164

30380

23-05-2008

Stb. 2008, 186

03-03-2008

 

Wijziging

31-01-2008

Stb. 2008, 63

30959

25-02-2008

Stb. 2008, 66

21-12-2007

 

Wijziging

13-12-2007

Stb. 2007, 540

30918

13-12-2007

Stb. 2007, 540

01-01-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 644

30831

11-12-2006

Stb. 2006, 701

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

01-10-2006

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 415

30186

21-09-2006

Stb. 2006, 432

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

 

Wijziging

20-10-2005

Stb. 2005, 571

27659

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 525
samen met
Stb. 2005, 708

30124
samen met
30238

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 347

29623

27-06-2005

Stb. 2005, 348

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2005, 27

28994

09-12-2005

Stb. 2005, 649

29-12-2005

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

 

Wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

13-07-2005

 

Wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 347

29623

27-06-2005

Stb. 2005, 348

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

01-02-2005

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2005, 27

28994

25-01-2005

Stb. 2005, 42

01-01-2005

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

01-05-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 32

29230

17-12-2003

Stb. 2004, 32

01-10-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 241

28228

Stb. 2002, 357

01-01-2002

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

31-08-2001

 

Wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 386

27586

16-07-2001

Stb. 2001, 386

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2001

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2001, 50

27253

17-01-2001

Stb. 2001, 51

01-04-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 23

27038

16-02-2001

Stb. 2001, 100

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-01-2001

 

Wijziging

26-09-1996

Stb. 1996, 478

24606

22-07-2000

Stb. 2000, 341

29-12-2000

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 605

27448

21-12-2000

Stb. 2000, 605

25-08-2000

 

Wijziging

05-07-2000

Stb. 2000, 338

27086

05-07-2000

Stb. 2000, 338

01-07-2000

 

Wijziging

20-01-2000

Stb. 2000, 40

23993

31-05-2000

Stb. 2000, 237

02-02-2000

t/m 01-07-1999

 

Wijziging

20-01-2000

Stb. 2000, 42

26368

20-01-2000

Stb. 2000, 42

01-07-1999

 

Wijziging

12-05-1999

Stb. 1999, 239

26238

12-05-1999

Stb. 1999, 239

 

Wijziging

27-03-1999

Stb. 1999, 185

26011

01-06-1999

Stb. 1999, 240

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-07-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 203

24233

02-04-1998

Stb. 1998, 204

15-05-1998

t/m 01-01-1989

 

Wijziging

29-04-1998

Stb. 1998, 267

25873

29-04-1998

Stb. 1998, 267

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

31-10-1997

 

Wijziging

10-10-1997

Stb. 1997, 488

25188

10-10-1997

Stb. 1997, 488

01-03-1997

 

Wijziging

26-02-1997

Stb. 1997, 96

25047

26-02-1997

Stb. 1997, 97

21-02-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1997

 

Wijziging

26-09-1996

Stb. 1996, 478

24606

15-11-1996

Stb. 1996, 567

02-10-1996

 

Wijziging

26-09-1996

Stb. 1996, 478

24606

26-09-1996

Stb. 1996, 479

01-04-1996

 

Wijziging

18-01-1996

Stb. 1996, 80

23633

08-03-1996

Stb. 1996, 185

 

Wijziging

20-12-1995

Stb. 1995, 684

24142

28-02-1996

Stb. 1996, 193

01-01-1996

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 696

24258

21-12-1995

Stb. 1995, 696

 

Wijziging

20-12-1995

Stb. 1995, 681

24429

20-12-1995

Stb. 1995, 681

29-12-1995

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 691

24326

21-12-1995

Stb. 1995, 691

 

Wijziging

20-12-1995

Stb. 1995, 695

24093

20-12-1995

Stb. 1995, 695

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

01-01-1995

 

Wijziging

22-12-1994

Stb. 1994, 957

23957

22-12-1994

Stb. 1994, 957

 

Wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 916

23775

19-12-1994

Stb. 1994, 917

01-10-1994

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 565

21147

22-09-1994

Stb. 1994, 707

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 753

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-04-1994

 

Wijziging

07-10-1993

Stb. 1993, 545

22815

25-11-1993

Stb. 1993, 657

01-01-1994

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

 

Tekstplaatsing

21-07-1992

Stb. 1992, 392

01-02-1992

 

Wijziging

20-11-1991
samen met
20-11-1991

Stb. 1991, 584
samen met
Stb. 1991, 585

21357
samen met

20-11-1991

Stb. 1991, 586

01-01-1992

 

Wijziging

20-11-1991
samen met
20-11-1991

Stb. 1991, 584
samen met
Stb. 1991, 585

21357
samen met

20-11-1991

Stb. 1991, 586

 

Wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 584

21357

20-11-1991

Stb. 1991, 584

 

Wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 587

21592

19-12-1991

Stb. 1991, 721

22-11-1991

 

Wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 587

21592

20-11-1991

Stb. 1991, 588

13-06-1991

 

Wijziging

29-04-1991

Stb. 1991, 275

21200

29-04-1991

Stb. 1991, 275

 

 

Tekstplaatsing

23-04-1990

Stb. 1990, 176

01-01-1990

 

Wijziging

27-04-1989
samen met
20-11-1991
samen met
20-12-1989

Stb. 1989, 127
samen met
Stb. 1989, 585
samen met
Stb. 1991, 585

20855
samen met

samen met
21218

27-04-1989

Stb. 1989, 123

01-01-1989

 

Wijziging

21-12-1988

Stb. 1988, 623

20622

21-12-1988

Stb. 1988, 623

 

Wijziging

15-12-1988

Stb. 1988, 610

20609

21-12-1988

Stb. 1988, 641

 

Wijziging

26-03-1987

Stb. 1987, 120

19557

11-08-1988

Stb. 1988, 413

31-12-1988

 

Wijziging

19-12-1985

Stb. 1985, 695

18479

19-12-1985

Stb. 1985, 695

30-06-1988

t/m 01-04-1985

 

Wijziging

21-04-1988

Stb. 1988, 250

19357

21-04-1988

Stb. 1988, 250

30-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-04-1988

 

Wijziging

26-11-1987

Stb. 1987, 533

19545

26-11-1987

Stb. 1987, 533

01-01-1988

 

Wijziging

24-12-1987

Stb. 1987, 629

19586

24-12-1987

Stb. 1987, 629

01-04-1987

 

Wijziging

26-03-1987

Stb. 1987, 120

19557

26-03-1987

Stb. 1987, 120

01-01-1987

 

Wijziging

24-12-1986

Stb. 1986, 656

19751

24-12-1986

Stb. 1986, 656

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1986

 

Wijziging

19-12-1985

Stb. 1985, 695

18479

19-12-1985

Stb. 1985, 695

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 662

19111

13-12-1985

Stb. 1985, 663

01-04-1985

 

Wijziging

21-04-1988

Stb. 1988, 250

19357

21-04-1988

Stb. 1988, 250

 

Wijziging

28-03-1985

Stb. 1985, 180

18515

28-03-1985

Stb. 1985, 180

01-01-1985

 

Wijziging

06-12-1984

Stb. 1984, 622

18625

06-12-1984

Stb. 1984, 622

01-01-1984

 

Wijziging

26-09-1984

Stb. 1984, 427

18208

26-09-1984

Stb. 1984, 427

01-01-1983

 

Wijziging

29-12-1982

Stb. 1982, 738

17670

29-12-1982

Stb. 1982, 738

 

Wijziging

02-12-1982

Stb. 1982, 702

16817

29-12-1982

Stb. 1982, 744

07-02-1982

 

Wijziging

20-11-1980

Stb. 1980, 646

14182

27-01-1982

Stb. 1982, 24

05-06-1981

 

Wijziging

15-12-1988

Stb. 1988, 610

20609

15-12-1988

Stb. 1988, 610

t/m 01-01-1980

 

Wijziging

25-03-1981

Stb. 1981, 290

16073

25-03-1981

Stb. 1981, 290

01-01-1981

 

Wijziging

24-12-1980

Stb. 1980, 765

16426

24-12-1980

Stb. 1980, 765

 

Wijziging

20-11-1980

Stb. 1980, 646

14182

27-01-1982

Stb. 1982, 24

 

Wijziging

20-11-1980

Stb. 1980, 646

14182

23-12-1980

Stb. 1980, 696

01-01-1980

 

Wijziging

25-03-1981

Stb. 1981, 290

16073

25-03-1981

Stb. 1981, 290

 

Wijziging

20-12-1979

Stb. 1979, 709

15683

20-12-1979

Stb. 1979, 709

01-10-1978

 

Wijziging

14-09-1978

Stb. 1978, 465

14184

14-09-1978

Stb. 1978, 465

29-09-1976

t/m 01-01-1976

 

Wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 473

13847

08-09-1976

Stb. 1976, 473

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

17-05-1976

 

Wijziging

24-03-1976

Stb. 1976, 221

13507

24-03-1976

Stb. 1976, 221

26-01-1976

t/m 01-01-1976

 

Wijziging

22-12-1976

Stb. 1976, 758

14123

22-12-1976

Stb. 1976, 758

01-01-1976

 

Wijziging

22-12-1976

Stb. 1976, 758

14123

22-12-1976

Stb. 1976, 758

 

Wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 473

13847

08-09-1976

Stb. 1976, 473

01-01-1973

 

Wijziging

16-11-1972

Stb. 1972, 673

11958

16-11-1972

Stb. 1972, 673

18-02-1972

t/m 01-01-1972

 

Wijziging

26-01-1972

Stb. 1972, 43

11614

26-01-1972

Stb. 1972, 43

01-01-1972

 

Wijziging

26-01-1972

Stb. 1972, 43

11614

26-01-1972

Stb. 1972, 43

31-07-1970

t/m 01-01-1970

 

Wijziging

09-07-1970

Stb. 1970, 350

10584

09-07-1970

Stb. 1970, 350

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1970

 

Wijziging

09-07-1970

Stb. 1970, 350

10584

09-07-1970

Stb. 1970, 350

01-04-1968

 

Nieuwe regeling

14-12-1967

Stb. 1967, 617

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

01-01-1968

 

Wijziging

26-01-1972

Stb. 1972, 43

11614

26-01-1972

Stb. 1972, 43

 

Tekstplaatsing

19-12-1967

Stb. 1967, 655

8457

14-12-1967

Stb. 1967, 617

 

Wijziging

19-12-1967

Stb. 1967, 655

8457

14-12-1967

Stb. 1967, 617

 

Wijziging

19-12-1967

Stb. 1967, 655

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

 

Nieuwe regeling

14-12-1967

Stb. 1967, 617

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 45

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 36, Artikel 37, Artikel 41, Artikel 55, Artikel 56