Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet op de loonbelasting 1964

Geldend op 08-07-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 22a

  • 1. Voor de werknemer die loon uit tegenwoordige arbeid geniet, is de arbeidskorting van toepassing.

  • 2. De arbeidskorting wordt berekend over het loon uit tegenwoordige arbeid en bedraagt:

   • a. 1,716% van dat loon met een maximum van € 158, vermeerderd met:

   • b. 12,152% van dat loon voorzover dit bij een tijdvakloon op jaarbasis meer bedraagt dan € 9209, waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a en b niet meer bedraagt dan € 1574, en verminderd met:

   • c. 1,25% van dat loon voorzover dit bij een tijdvakloon op jaarbasis meer bedraagt dan € 44 126, met dien verstande dat de vermindering ten hoogste € 77 bedraagt.

  • 3. In afwijking van het tweede lid, wordt:

   • a. ingeval de werknemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 60, het percentage en het laatstvermelde bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, vervangen door 14,418%, onderscheidenlijk door € 1838;

   • b. ingeval de werknemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 62, het percentage en het laatstvermelde bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, vervangen door 16,667%, onderscheidenlijk door € 2100;

   • c. ingeval de werknemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, het percentage en het laatstvermelde bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, vervangen door 18,915%, onderscheidenlijk door € 2362.

  • 4. Met loon uit tegenwoordige arbeid worden gelijkgesteld:

   • a. loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

   • b. uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg en aanvullingen daarop door degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat.

  • 6. Niet als loon uit tegenwoordige arbeid wordt aangemerkt het bedrag waarover met toepassing van artikel 19g, tweede lid, wordt beschikt door een werknemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt.