Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op het voortgezet onderwijs

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: WVO
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002399

Opmerkingen

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

Informatie geldend op 04-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet op het voortgezet onderwijs


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Bekostigingsbesluit WVO
 3. Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)
 4. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 5. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 6. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs
 7. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 8. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
 9. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
 10. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)
 11. Besluit informatievoorziening WVO
 12. Besluit kerndoelen onderbouw VO
 13. Besluit overgangsmaatregelen v.j. en v.j.v. 1985
 14. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 15. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging
 16. Besluit samenwerking VO-BVE
 17. Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs
 18. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen
 19. Besluit vbo-groen in een AOC
 20. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 21. Besluit Verzuimmelding
 22. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
 23. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 24. Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging VO
 25. Eindexamenbesluit VO
 26. Exploitatiekostenvergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar 1992
 27. Exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar 1991
 28. Formatiebesluit WVO
 29. Herziening Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2003
 30. Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
 31. Inrichtingsbesluit WVO
 32. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
 33. Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk
 34. Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)
 35. OCW-intrekkingsregeling 2004
 36. OCW-intrekkingsregeling 2008
 37. Rechtspositiebesluit WPO/WEC
 38. Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012
 39. Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010
 40. Regeling aanvullende bekostiging leerlingen met het syndroom van Down voortgezet onderwijs
 41. Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, startbekostiging nieuwe school VO en samenvoeging
 42. Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007
 43. Regeling bekostiging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerwerktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013
 44. Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010
 45. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
 46. Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs
 47. Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011–2012
 48. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 49. Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed
 50. Regeling gebruik gegevens bron
 51. Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO
 52. Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring
 53. Regeling inrichting deeltijdopleidingen leraren voortgezet onderwijs algemene vakken
 54. Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009
 55. Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.
 56. Regeling OCW-subsidies
 57. Regeling praktijkleren en Groene plus
 58. Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs
 59. Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen
 60. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
 61. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 62. Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012
 63. Regeling vaststelling aanvullende bekostiging ex artikel 2 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011, voor het schooljaar 2010/2011
 64. Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012
 65. Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 en 2013
 66. Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo
 67. Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012
 68. Regeling verwantschapstabel educatieve minor
 69. Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012
 70. Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008–2011
 71. Regeling voorzieningenplanning VO
 72. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
 73. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
 74. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 75. Staatsexamenbesluit VO
 76. Subsidieregeling BIOS PO en VO
 77. Subsidieregeling passend onderwijs 2010–2012
 78. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 79. Uitvoeringsbesluit WEB
 80. Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 81. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 82. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
 83. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen in het voortgezet onderwijs)
 84. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
 85. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)
 86. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 87. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 88. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)
 89. Wijzigingsbesluit Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, enz. (overgang lumpsumbekostiging)
 90. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 91. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 92. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)
 93. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz.
 94. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
 95. Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
 96. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata)
 97. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
 98. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
 99. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 100. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 101. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carrièrepatronen)
 102. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
 103. Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO
 104. Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO, enz. (aanscherping slaag/zakregeling voortgezet onderwijs)
 105. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)
 106. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof)
 107. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)
 108. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel IGVO 2010
 2. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO
 3. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: 1.3
 2. Bekostigingsbesluit WVO, artikel: 1
 3. Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties VO, artikel: 1
 4. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs, artikel: 1
 5. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO, artikel: 1
 6. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO, artikel: 1
 7. Besluit bekostiging WEC, artikel: 39
 8. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, artikelen: 1.1 , 2.11 , 2.12 , 2.21
 9. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: 3
 10. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs, artikel: 1
 11. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC, artikel: 3
 12. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO, artikelen: 1 , 2 , 7
 13. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen, artikel: 1
 14. Besluit houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard ivm invoering van de regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo, artikelen: 1 , 8 , 9
 15. Besluit informatievoorziening WVO, artikel: 1 ; bijlagen: 1 , 2
 16. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs, artikel: 2
 17. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool, artikelen: 3 , 4 , 5 , 7
 18. Besluit onderwijs aan vreemdelingen, artikelen: 1 , 3 , 5
 19. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant, artikelen: 13 , 22
 20. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, artikel: 1
 21. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel: 1
 22. Besluit samenwerking VO-BVE, artikelen: 1 , 5
 23. Besluit SUWI, artikel: 5.9
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 25. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997, bijlage: Basisselectiedocument
 26. Besluit vbo-groen in een AOC, artikelen: 1 , 2 , 8 , 15
 27. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, artikel: 1
 28. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI
 29. Eindexamenbesluit VO, artikel: 1
 30. Experimentenwet onderwijs, artikel: 1
 31. Formatiebesluit WVO, artikel: 1
 32. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001, bijlage: 1
 33. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, tekst: Tekst
 34. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, tekst: Tekst
 35. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tekst: Tekst
 36. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten, tekst: Tekst
 37. Inrichtingsbesluit WVO, artikel: 1
 38. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikelen: 8a , 28b , 28c , 43 , 50 , 51 , 66 , 69 , 143 , 162a , 162b , 164a
 39. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 114
 40. Leerplichtwet 1969, artikel: 2
 41. Les- en cursusgeldwet, artikel: 1
 42. Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004, tekst: Tekst
 43. Mandaatregeling CFI agentschap OCW, artikel: 1
 44. Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling), tekst: Tekst
 45. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, artikel: 7
 46. Overgangsregeling eindexamens m.a.v.o. en v.b.o. oude stijl, artikel: 8
 47. Overgangswet W.V.O., titeldelen: Titel II , Titel III ; artikelen: 4 , 33 , 34 , 36 , 59 , 61 , 72 , 82 , 87 , 92 , 96 , 98 , 128
 48. Overschrijdingsregeling speciaal voortgezet onderwijs (svo)-lom en svo-mlk, tekst: Tekst
 49. Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs, artikel: 13
 50. Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012, artikel: 1
 51. Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010, artikel: 1
 52. Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007, artikel: 1
 53. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen, bijlage: 2
 54. Regeling adviescommissie toelating en begeleiding, artikel: 1
 55. Regeling bekostiging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerwerktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013, artikel: 1
 56. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen, artikelen: X , XI
 57. Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs, artikel: 1
 58. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs, artikel: 1
 59. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel, artikelen: 2 , 4 , 8
 60. Regeling experimenten prestatiebeloning onderwijs, artikel: 1
 61. Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, artikel: 1
 62. Regeling InnovatieImpuls Onderwijs, artikel: 1
 63. Regeling inrichting deeltijdopleidingen leraren voortgezet onderwijs algemene vakken, artikel: 1
 64. Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs, artikel: 1
 65. Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o., artikelen: 1 , 12 , 13
 66. Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007, artikelen: 1 , 2
 67. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties, artikel: 3
 68. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 69. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, bijlagen: Bijlage , 1
 70. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011, bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 71. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012, bijlage: 1
 72. Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO, artikelen: 1 , 2 , 6
 73. Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen, artikel: 1
 74. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., artikel: 1
 75. Regeling spreiding zomervakanties 2006 - 2008, artikel: 1
 76. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage: 1
 77. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, artikel: 1
 78. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 4.2
 79. Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen, artikel: 1
 80. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2012, bijlage: 2
 81. Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012, artikel: 1
 82. Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 en 2013, artikel: 1
 83. Regeling Veldleerplanontwikkeling in samenwerking met organisaties en instellingen, artikel: 1
 84. Regeling verankering academische opleidingsschool 2012–2016, artikel: 1
 85. Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo, artikelen: 4 , 13
 86. Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012, artikel: 1
 87. Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s, artikel: 1
 88. Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012, artikel: 1
 89. Regeling voorzieningenplanning VO, artikel: 1
 90. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), tekst: Tekst
 91. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs, artikel: 1
 92. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, artikel: 1
 93. Staatsexamenbesluit VO, artikel: 1
 94. Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008–2011, artikel: 1
 95. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006, artikel: 11
 96. Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, artikel: 1
 97. Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013, artikelen: 1 , 4 , 24
 98. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, artikel: 1
 99. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, artikel: 5
 100. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, artikel: 1
 101. Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, artikelen: 1 , 2 ; bijlagen: Bijlage A , Bijlage G
 102. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 103. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004, bijlage: Basisselectiedocument
 104. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 105. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003, bijlage: Bijlage
 106. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), tekst: Tekst
 107. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007, artikelen: 1 , 2 , 3
 108. Wet College voor toetsen en examens, artikel: 2
 109. Wet educatie en beroepsonderwijs, artikelen: 2.1.8 , 2.2.5 , 2.2.6 , 2.6 , 8.3.1 , 8.3.2 , 8.4.1 , 8.4.2 , 11.1 , 11a.1 , 12.2.1 , 12.2.6 , 12.3.44
 110. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, artikel: 5b
 111. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel, artikel: 21
 112. Wet invoering m.d.g.o., hoofdstuk: Hoofdstuk I ; artikelen: 2 , 14 , 15 , 16
 113. Wet medezeggenschap op scholen, artikelen: 1 , 4 , 8 , 14 , 20 , 40
 114. Wet op de beroepen in het onderwijs, artikel: XIX
 115. Wet op de erkende onderwijsinstellingen, artikelen: 2 , 7
 116. Wet op de Onderwijsraad, artikel: 3
 117. Wet op het basisonderwijs, artikelen: 1 , 10a , 42 , 48 , 64 , 68 , 148
 118. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikelen: 7a.3 , 16.16a
 119. Wet op het onderwijstoezicht, artikelen: 1 , 15f , 24c , 28
 120. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, artikel: 5
 121. Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs, artikel: III
 122. Wet studiefinanciering 2000, artikel: 13.15
 123. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: 12
 124. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 1.1 , 2.9 , 3.7 , 4.6 , 13.13
 125. Wijziging van de wet- en regelgeving in verband met leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), tekst: Tekst
 126. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting), artikel: II
 127. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo), artikel: V
 128. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs), artikel: III
 129. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikel: X
 130. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV2
 131. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikelen: XII , XIV , XXX
 132. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve), artikel: VII
 133. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering), artikelen: IV , XII
 134. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), hoofdstuk: HOOFDSTUK I ; artikelen: III , IX
 135. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing), artikelen: XIV , XVI
 136. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht), artikel: IXE
 137. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden), artikel: V
 138. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo, artikel: VA
 139. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds), artikelen: III , X , XII
 140. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), artikelen: IX , X
 141. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra), artikelen: IX , XXXVI , LV-3
 142. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen), artikel: XI
 143. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut), artikel: III
 144. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen), artikel: XVII
 145. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel), artikelen: III , VI
 146. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen), artikel: IV
 147. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs), artikelen: III , VIII
 148. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds), artikel: III
 149. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen), artikel: III
 150. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs), artikel: IX
 151. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen), artikel: X
 152. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo), artikelen: I , V
 153. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo), artikelen: I , IX
 154. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs), artikelen: I , III , V
 155. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs), artikel: II
 156. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen), artikelen: V , VI
 157. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO), artikel: I
 158. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo), artikel: I
 159. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten), artikel: V
 160. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs), artikelen: I , IV , VI
 161. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs), artikel: I
 162. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen), artikelen: I , III
 163. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs), artikelen: I , VI
 164. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting), artikel: I
 165. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs), artikelen: VI , VII , XII , XXII
 166. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikelen: I , II , XVII , XIX , XXI , XXII
 167. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.), artikelen: I , VII , IX , XI
 168. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs), artikel: I
 169. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (uitbreiden en verduidelijken mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling leraren voortgezet onderwijs en beperken mogelijkheid tot inzetten onbevoegden), artikel: I

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 29-11-2015)

Opmerkingen

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30417

 

 

Aanhangig

31296

 

 

Aanhangig

32396

 

 

Aanhangig

32398

 

 

Aanhangig

33218

 

 

Aanhangig

33661

 

 

Aanhangig

33862

 

 

Aanhangig

34184

 

 

Aanhangig

34251

 

 

Aanhangig

34272

 

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 288

27744

 

Wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

 

Wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 552

24797

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

 

Wijziging

06-12-2001
samen met
30-05-2002
samen met
29-05-2006

Stb. 2001, 681
samen met
Stb. 2006, 288
samen met
Stb. 2002, 288

25828
samen met
28135
samen met
30404

 

Wijziging

02-07-1997
samen met
06-07-2000

Stb. 1997, 321
samen met
Stb. 2000, 304

25197
samen met
26692

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

 

Wijziging

19-12-1996
samen met
02-04-1998
samen met
24-12-1998

Stb. 1996, 649
samen met
Stb. 1998, 228
samen met
Stb. 1998, 738

24645
samen met
25409
samen met
26077

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 402

24455

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 403

23636

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

 

Wijziging

22-12-1993

Stb. 1993, 741

 

Wijziging

27-05-1992

Stb. 1992, 336

21281

 

Wijziging

27-02-1992
samen met
15-05-1997
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 112
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1997, 220

20616
samen met
25041
samen met
23258

01-08-2017

 

Wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 245

33740

04-07-2014

Stb. 2014, 287

01-01-2016

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 149

33993

22-05-2015

Stb. 2015, 204

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 150

34022

22-06-2015

Stb. 2015, 283

01-09-2015

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 149

33993

22-05-2015

Stb. 2015, 204

01-08-2015

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 238

34130

26-06-2015

Stb. 2015, 282

 

Wijziging

16-04-2015

Stb. 2015, 170

34026

22-05-2015

Stb. 2015, 214

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 149

33993

22-05-2015

Stb. 2015, 204

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 150

34022

22-06-2015

Stb. 2015, 283

 

Wijziging

11-03-2015

Stb. 2015, 148

34010

04-06-2015

Stb. 2015, 219

 

Wijziging

04-02-2015

Stb. 2015, 94

33971

23-03-2015

Stb. 2015, 134

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 55

33796

11-03-2015

Stb. 2015, 127

 

Wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 245

33740

04-07-2014

Stb. 2014, 287

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

15-05-2014

Stb. 2014, 181

15-07-2015

t/m 01-08-2014

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

01-07-2015

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

04-03-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2015, 25

34060

17-02-2015

Stb. 2015, 93

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

15-05-2014

Stb. 2014, 181

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2012, 257

32892

04-12-2014

Stb. 2014, 511

01-08-2014

 

Wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 245

33740

04-07-2014

Stb. 2014, 287

 

Wijziging

07-05-2014

Stb. 2014, 185

33618

23-06-2014

Stb. 2014, 263

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2014, 13

33157

23-06-2014

Stb. 2014, 246

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

05-07-2013

Stb. 2013, 305

 

Wijziging

11-10-2012
samen met
07-02-2013

Stb. 2012, 533
samen met
Stb. 2013, 88

33106
samen met
33336

15-05-2014

Stb. 2014, 181

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

01-08-2013

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

07-06-2013

Stb. 2013, 219

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 545

32812

06-12-2012
samen met
27-06-2013

Stb. 2012, 631
samen met
Stb. 2013, 283

 

Wijziging

28-06-2012
samen met
07-02-2013

Stb. 2012, 339
samen met
Stb. 2013, 88

32640
samen met
33336

29-08-2012

Stb. 2012, 409

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 194

32290

04-07-2013

Stb. 2013, 301

04-07-2013

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

29-05-2013

Stb. 2013, 276

01-07-2013

 

Wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 142

33062

19-06-2013

Stb. 2013, 247

01-06-2013

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 290

32052

24-04-2013

Stb. 2013, 165

19-04-2013

t/m 01-08-2006

 

Wijziging

23-02-2013

Stb. 2013, 120

33356

03-04-2013

Stb. 2013, 137

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

30-11-2012

Stb. 2012, 626

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

 

Wijziging

05-07-2012

Stb. 2012, 340

33116

12-07-2012

Stb. 2012, 341

01-11-2012

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 497

32587

04-10-2012

Stb. 2012, 503

01-08-2012

 

Wijziging

08-03-2012

Stb. 2012, 157

32176

11-07-2012

Stb. 2012, 344

t/m 01-08-2006 1)

 

Wijziging

15-12-2011

Stb. 2012, 22

32742

08-02-2012

Stb. 2012, 97

 

Wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 656

32558

22-02-2012

Stb. 2012, 92

01-07-2012

 

Wijziging

02-02-2012

Stb. 2012, 118

32193

09-03-2012

Stb. 2012, 119

01-01-2012

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 621

32713

13-12-2011

Stb. 2011, 634

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 443

32356

23-09-2011

Stb. 2011, 444

01-10-2011

 

Wijziging

27-01-2011
samen met
26-05-2011

Stb. 2011, 95
samen met
Stb. 2011, 287

32040
samen met
32134

08-08-2011

Stb. 2011, 388

01-09-2011

 

Wijziging

26-05-2011

Stb. 2011, 287

32134

26-05-2011

Stb. 2011, 287

01-08-2011

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 371

32531

08-07-2011

Stb. 2011, 372

01-08-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 194

32290

02-07-2010

Stb. 2010, 295

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 185

32270

01-06-2010

Stb. 2010, 211

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 80

31828

01-07-2010

Stb. 2010, 282

01-01-2010

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

01-10-2009

 

Wijziging

29-01-2009

Stb. 2009, 93

31411

08-09-2009

Stb. 2009, 382

01-08-2009

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 334

31829

18-07-2009

Stb. 2009, 335

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 289

31868

03-07-2009

Stb. 2009, 294

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 331

31772

18-07-2009

Stb. 2009, 332

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 206

31325

29-05-2008

Stb. 2008, 206

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

22-10-2008

t/m 01-08-2006 2)

 

Wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 387

31400

01-10-2008

Stb. 2008, 409

01-08-2008

 

Wijziging

11-07-2008

Stb. 2008, 296

31310

11-07-2008

Stb. 2008, 297

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 206

31325

29-05-2008

Stb. 2008, 206

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 445

30956

04-06-2008

Stb. 2008, 256

27-02-2008

 

Wijziging

31-01-2008

Stb. 2008, 51

31134

09-02-2008

Stb. 2008, 52

21-12-2007

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 530

31059

06-12-2007

Stb. 2007, 530

 

Wijziging

18-10-2007

Stb. 2007, 441

30988

30-11-2007

Stb. 2007, 531

01-08-2007

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

29-05-2006

Stb. 2006, 288

 

Wijziging

27-04-2006
samen met
29-05-2006

Stb. 2006, 251
samen met
Stb. 2006, 281

30187
samen met
30323

19-03-2007

Stb. 2007, 118

01-07-2007

 

Wijziging

14-12-2005
samen met
28-06-2006

Stb. 2006, 19
samen met
Stb. 2006, 329

30190
samen met
30478

19-03-2007

Stb. 2007, 117

01-01-2007

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 288

27744

19-12-2006

Stb. 2006, 722

01-08-2006

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 340

30313

18-07-2006

Stb. 2006, 347

 

Wijziging

28-06-2006

Stb. 2006, 329

30478

13-07-2006

Stb. 2006, 345

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 297

29875

13-07-2006

Stb. 2006, 344

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 281

30323

04-07-2006

Stb. 2006, 324

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

29-05-2006

Stb. 2006, 288

 

Wijziging

30-06-2004
samen met
17-11-2005

Stb. 2004, 344
samen met
Stb. 2005, 697

28088
samen met
30239

05-12-2005

Stb. 2005, 672

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135


samen met
18-05-2004

Stb. 2002, 405
samen met
Stb. 2004, 244

22-03-2006

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

02-03-2006

Stb. 2006, 143

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

10-02-2006

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 423

29736

01-02-2006

Stb. 2006, 55

01-02-2006

 

Wijziging

09-12-2005

Stb. 2005, 678

29666

13-01-2006

Stb. 2006, 36

01-01-2006

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

01-12-2005

Stb. 2005, 630

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 512

30068

01-12-2005

Stb. 2005, 630

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 288

27744

09-09-2005

Stb. 2005, 476

30-12-2005

t/m 01-08-2005 3)

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

01-08-2005

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 301

29823

05-07-2005

Stb. 2005, 362

 

Wijziging

20-01-2005

Stb. 2005, 56

29715

23-07-2005

Stb. 2005, 395

06-04-2005

 

Wijziging

06-07-2004

Stb. 2005, 14

29473

23-03-2005

Stb. 2005, 177

01-03-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2005, 32

28925

08-02-2005

Stb. 2005, 72

01-01-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 713

29687

23-12-2004

Stb. 2004, 714

 

Wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

01-09-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2004

 

Wijziging

24-05-2004

Stb. 2004, 253

29019

09-07-2004

Stb. 2004, 365

23-06-2004

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 139

28997

10-06-2004

Stb. 2004, 269

01-04-2004

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 552

24797

25-03-2004

Stb. 2004, 129

13-02-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 17

29046

29-01-2004

Stb. 2004, 45

23-01-2004

t/m 01-08-2001

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 16

28762

17-12-2003

Stb. 2004, 16

15-08-2003

 

Wijziging

26-06-2003
samen met
26-06-2003

Stb. 2003, 292
samen met
Stb. 2003, 293

28444

01-08-2003

Stb. 2003, 318

01-08-2003

 

Wijziging

28-11-2002

Stb. 2002, 631

27728

07-02-2003

Stb. 2003, 54

 

Wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

02-04-2003

Stb. 2003, 139

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 474

26555

28-10-1999

Stb. 1999, 474

 

Wijziging

25-05-1998
samen met
28-10-1999

Stb. 1998, 337
samen met
Stb. 1999, 474

25410
samen met
26555

25-05-1998

Stb. 1998, 337

01-07-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 187

28643

05-06-2003

Stb. 2003, 263

11-04-2003

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

02-04-2003

Stb. 2003, 139

19-02-2003

t/m 07-03-2002

 

Wijziging

06-02-2003

Stb. 2003, 56

28243

08-02-2003

Stb. 2003, 57

 

Wijziging

28-11-2002

Stb. 2002, 631

27728

07-02-2003

Stb. 2003, 54

25-01-2003

 

Wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 352

27597

24-12-2002

Stb. 2003, 25

02-10-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

13-09-2002

Stb. 2002, 482

01-10-2002

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

Stb. 2002, 405

01-09-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 387

27783

23-07-2002

Stb. 2002, 432

01-08-2002

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

Stb. 2002, 405

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 613

27682

16-01-2002

Stb. 2002, 36

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337

28-06-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 209

27291

06-06-2002

Stb. 2002, 323

20-03-2002

 

Wijziging

17-01-2002

Stb. 2002, 59

27884

04-03-2002

Stb. 2002, 139

08-02-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

25-01-2002

Stb. 2002, 56

01-01-2002

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

22-12-2001

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 649

27697

01-11-2001

Stb. 2001, 649

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

21-12-2001

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 636

27206

06-12-2001

Stb. 2001, 636

01-09-2001

 

Wijziging

02-11-2000

Stb. 2000, 481

26016

08-08-2001

Stb. 2001, 370

24-08-2001

 

Wijziging

28-06-2001

Stb. 2001, 375

27616

28-06-2001

Stb. 2001, 375

01-08-2001

 

Wijziging

04-07-2001

Stb. 2001, 340

27641

04-07-2001

Stb. 2001, 340

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 637

27014

13-12-2000

Stb. 2000, 637

25-07-2001

 

Wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 352

27597

05-07-2001

Stb. 2001, 352

11-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 207

27265

20-04-2001

Stb. 2001, 208

09-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 209

27493

11-04-2001

Stb. 2001, 209

01-04-2001

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 571

27184

14-12-2000

Stb. 2000, 571

29-12-2000

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 637

27014

13-12-2000

Stb. 2000, 637

08-12-2000

 

Wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 515

27266

15-11-2000

Stb. 2000, 515

01-09-2000

 

Wijziging

06-07-2000

Stb. 2000, 304

26692

06-07-2000

Stb. 2000, 304

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

01-08-2000

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 474

26555

28-10-1999

Stb. 1999, 474

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 172

25878

03-04-1999

Stb. 1999, 172

19-11-1999

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 474

26555

28-10-1999

Stb. 1999, 474

29-10-1999

 

Wijziging

06-10-1999

Stb. 1999, 445

26427

06-10-1999

Stb. 1999, 445

06-10-1999

 

Wijziging

16-09-1999

Stb. 1999, 419

26374

16-09-1999

Stb. 1999, 419

01-08-1999

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 733

25871

10-12-1998

Stb. 1998, 733

28-07-1999

t/m 01-08-1998

 

Wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 313

25979

01-07-1999

Stb. 1999, 313

23-04-1999

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 172

25878

03-04-1999

Stb. 1999, 172

12-03-1999

 

Wijziging

15-02-1999

Stb. 1999, 111

26224

15-02-1999

Stb. 1999, 111

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-02-1999

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 712

25798

10-12-1998

Stb. 1998, 712

01-01-1999

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 430

24263

09-11-1998

Stb. 1998, 623

01-08-1998

 

Wijziging

17-08-1998

Stb. 1998, 512

 

17-08-1998

Stb. 1998, 512

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 398

25459

18-06-1998

Stb. 1998, 398

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 228

25409

02-04-1998

Stb. 1998, 228

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 322

25168

02-07-1997

Stb. 1997, 322

10-07-1998

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 398

25459

18-06-1998

Stb. 1998, 398

01-07-1998

 

Wijziging

23-04-1998

Stb. 1998, 294

24137

23-04-1998

Stb. 1998, 294

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 203

24233

02-04-1998

Stb. 1998, 204

19-06-1998

tot 01-01-1996, t/m 01-01-1996

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25-03-1998

 

Wijziging

05-03-1998

Stb. 1998, 148

25176

05-03-1998

Stb. 1998, 148

 

Wijziging

15-05-1997
samen met
05-03-1998

Stb. 1997, 237
samen met
Stb. 1998, 148

24778
samen met
25176

15-05-1997

Stb. 1997, 237

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

26-11-1997

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 542

25177

06-11-1997

Stb. 1997, 542

01-10-1997

 

Wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 280

23445

05-07-1997

Stb. 1997, 295

01-08-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 252

24683

15-05-1997

Stb. 1997, 252

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 270
samen met
Stb. 1992, 271
samen met
Stb. 1992, 662

20381
samen met

samen met
22467

27-05-1992

Stb. 1992, 270

31-07-1997

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 316

25198

02-07-1997

Stb. 1997, 316

23-07-1997

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 321

25197

02-07-1997

Stb. 1997, 321

11-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 220

25041

15-05-1997

Stb. 1997, 220

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

25-04-1997

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

07-03-1997

 

Wijziging

14-02-1997

Stb. 1997, 105

24149

14-02-1997

Stb. 1997, 105

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-02-1997

 

Wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 580
samen met
Stb. 1996, . 649

24138

14-11-1996

Stb. 1996, 580

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

24-01-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

31-05-1995

Stb. 1995, 318

23948

15-01-1997

Stb. 1997, 21

01-01-1997

 

Wijziging

19-12-1996

Stb. 1996, 649

24645

19-12-1996

Stb. 1996, 649

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 402

24455

04-07-1996

Stb. 1996, 402

15-09-1996

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 372

24623

27-08-1996

Stb. 1996, 441

01-09-1996

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 397

23946

03-07-1996

Stb. 1996, 397

01-08-1996

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 363

24631

20-06-1996

Stb. 1996, 363

 

Wijziging

14-12-1995

Stb. 1995, 676

23699

14-12-1995

Stb. 1995, 676

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

31-05-1995
samen met
03-07-1996

Stb. 1995, 318
samen met
Stb. 1996, 397

23948
samen met
23946

31-05-1995

Stb. 1995, 318

 

Wijziging

24-04-1986

Stb. 1986, 252

19125

30-05-1996

Stb. 1996, 301

24-07-1996

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 397

23946

03-07-1996

Stb. 1996, 397

01-01-1996

 

Wijziging

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501

 

Wijziging

31-05-1995
samen met
03-07-1996

Stb. 1995, 318
samen met
Stb. 1996, 397

23948
samen met
23946

03-10-1995

Stb. 1995, 503

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 112

20616

27-02-1992

Stb. 1992, 112

22-12-1995

 

Wijziging

30-11-1995

Stb. 1995, 612

23947

30-11-1995

Stb. 1995, 612

 

Wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 616

23078

16-11-1995

Stb. 1995, 616

01-08-1995

 

Wijziging

31-05-1995
samen met
03-07-1996

Stb. 1995, 318
samen met
Stb. 1996, 397

23948
samen met
23946

31-05-1995

Stb. 1995, 318

 

Wijziging

31-05-1995

Stb. 1995, 319

24136

19-06-1995

Stb. 1995, 342

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 155

23693

31-03-1995

Stb. 1995, 156

 

Wijziging

29-09-1994

Stb. 1994, 742

23634

29-09-1994

Stb. 1994, 742

 

Wijziging

18-04-1991
samen met
27-02-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1991, 226
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1992, 112

20989
samen met
20616
samen met
23258

18-04-1991

Stb. 1991, 226

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

12-04-1995

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 184

23792

09-03-1995

Stb. 1995, 184

01-04-1995

t/m 01-08-1994

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 155

23693

09-03-1995

Stb. 1995, 155

10-02-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 14

23598

25-01-1995

Stb. 1995, 49

31-08-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 640

23169

29-07-1994

Stb. 1994, 641

24-08-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 518

23541

04-08-1994

Stb. 1994, 622

01-08-1994

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 155

23693

09-03-1995

Stb. 1995, 155

 

Wijziging

10-03-1994

Stb. 1994, 255

22900

15-06-1994

Stb. 1994, 469

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 270
samen met
Stb. 1992, 271
samen met
Stb. 1992, 662

20381
samen met

samen met
22467

27-05-1992

Stb. 1992, 270

29-06-1994

t/m 01-08-1993

 

Wijziging

09-06-1994

Stb. 1994, 454

23087

09-06-1994

Stb. 1994, 454

19-01-1994

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 29

22543

29-12-1993

Stb. 1994, 30

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

22-12-1993

Stb. 1993, 741

22-12-1993

Stb. 1993, 741

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 714

23073

15-12-1993

Stb. 1993, 714

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690

22061
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Tekstplaatsing

16-12-1993

Stb. 1993, 666

01-08-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 405

22726

07-07-1993

Stb. 1993, 405

 

Wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 253

21871

27-05-1992

Stb. 1992, 270

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 270
samen met
Stb. 1992, 271
samen met
Stb. 1992, 662

20381
samen met

samen met
22467

27-05-1992

Stb. 1992, 270

 

Wijziging

27-05-1992

Stb. 1992, 336

21281

27-05-1992

Stb. 1992, 336

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
28-10-1999

Stb. 1992, 337
samen met
Stb. 1999, 474
samen met
Stb. 1992, 338

21122
samen met

samen met
26555

27-05-1992

Stb. 1992, 337

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 112

20616

27-05-1992

Stb. 1992, 270

31-07-1993

 

Wijziging

08-10-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 593
samen met
Stb. 1992, 662

21073
samen met
22467

06-07-1993

Stb. 1993, 400

07-07-1993

 

Wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 253

21871

24-06-1993

Stb. 1993, 332

19-02-1993

 

Wijziging

29-01-1993

Stb. 1993, 74

21259

29-01-1993

Stb. 1993, 74

01-01-1993

 

Wijziging

03-12-1992

Stb. 1992, 662

22467

03-12-1992

Stb. 1992, 662

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

27-02-1992

Stb. 1992, 113

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 112

20616

27-02-1992

Stb. 1992, 112

23-12-1992

 

Wijziging

03-12-1992

Stb. 1992, 662

22467

03-12-1992

Stb. 1992, 662

 

Wijziging

03-12-1992

Stb. 1992, 663

22461

03-12-1992

Stb. 1992, 663

01-08-1992

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 270
samen met
Stb. 1992, 271
samen met
Stb. 1992, 662

20381
samen met

samen met
22467

27-05-1992

Stb. 1992, 270

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 337
samen met
Stb. 1992, 662

21122
samen met
22467

27-05-1992

Stb. 1992, 337

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

27-02-1992

Stb. 1992, 113

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 112

20616

27-02-1992

Stb. 1992, 112

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

18-06-1992

Stb. 1992, 347

17-07-1992

 

Wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 369

22502

01-07-1992

Stb. 1992, 369

10-07-1992

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
28-10-1999

Stb. 1992, 337
samen met
Stb. 1999, 474
samen met
Stb. 1992, 338

21122
samen met

samen met
26555

27-05-1992

Stb. 1992, 337

12-06-1992

 

Wijziging

27-05-1992
samen met
27-05-1992
samen met
03-12-1992

Stb. 1992, 270
samen met
Stb. 1992, 271
samen met
Stb. 1992, 662

20381
samen met

samen met
22467

27-05-1992

Stb. 1992, 270

20-03-1992

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 112

20616

27-02-1992

Stb. 1992, 112

01-01-1992

 

Wijziging

19-12-1991

Stb. 1991, 709

19-12-1991

Stb. 1991, 709

 

Wijziging

25-10-1989
samen met
04-12-1991

Stb. 1989, 492
samen met
Stb. 1991, 609

20503
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

01-08-1991

 

Wijziging

23-05-1990

Stb. 1990, 266

20646

23-05-1990

Stb. 1990, 266

t/m 01-08-1983

 

Wijziging

07-11-1985

Stb. 1985, 612

07-11-1985

Stb. 1985, 612

23-05-1991

 

Wijziging

18-04-1991
samen met
23-12-1993

Stb. 1991, 226
samen met
Stb. 1993, 690

20989
samen met
23258

18-04-1991

Stb. 1991, 226

01-02-1991

 

Wijziging

10-03-1982
samen met
18-06-1987

Stb. 1982, 196
samen met
Stb. 1987, 341

16535
samen met

20-12-1990

Stb. 1991, 38

01-08-1990

 

Wijziging

18-06-1987

Stb. 1987, 341

18-06-1987

Stb. 1987, 341

01-08-1989

 

Wijziging

25-05-1989

Stb. 1989, 204

20257

25-05-1989

Stb. 1989, 204

26-07-1989

 

Wijziging

14-06-1989

Stb. 1989, 297

20483

14-06-1989

Stb. 1989, 297

04-03-1989

 

Wijziging

02-02-1989

Stb. 1989, 31

20500

02-02-1989

Stb. 1989, 31

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

30-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-01-1988

 

Wijziging

10-09-1985
samen met
11-12-1986

Stb. 1985, 532
samen met
Stb. 1986, 708

16689
samen met

10-09-1985

Stb. 1985, 532

24-07-1987

 

Wijziging

07-07-1987

Stb. 1987, 343

19879

07-07-1987

Stb. 1987, 343

 

Wijziging

18-06-1987

Stb. 1987, 341

18-06-1987

Stb. 1987, 341

17-04-1987

 

Wijziging

25-03-1987

Stb. 1987, 157

18480

25-03-1987

Stb. 1987, 157

19-12-1986

t/m 01-08-1986

 

Wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 616

18961

26-11-1986

Stb. 1986, 616

 

 

Tekstplaatsing

05-11-1986

Stb. 1986, 552

01-08-1986

 

Wijziging

16-05-1986

Stb. 1986, 273

19051

16-05-1986

Stb. 1986, 273

31-05-1986

 

Wijziging

24-04-1986

Stb. 1986, 250

19123

28-05-1986

Stb. 1986, 286

15-05-1986

 

Wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 232

19050

23-04-1986

Stb. 1986, 232

06-12-1985

t/m 01-08-1983

 

Wijziging

07-11-1985

Stb. 1985, 612

07-11-1985

Stb. 1985, 612

30-08-1985

 

Wijziging

09-08-1985

Stb. 1985, 466

15902

09-08-1985

Stb. 1985, 466

01-08-1985

 

Wijziging

19-12-1984

Stb. 1984, 653

18321

19-12-1984

Stb. 1984, 653

24-07-1985

t/m 01-04-1985

 

Wijziging

04-07-1985

Stb. 1985, 408

18525

04-07-1985

Stb. 1985, 408

 

Wijziging

04-07-1985

Stb. 1985, 394

18771

04-07-1985

Stb. 1985, 394

04-07-1985

t/m 01-08-1984

 

Wijziging

05-06-1984

Stb. 1984, 283

18118

18-06-1985

Stb. 1985, 349

22-05-1985

 

Wijziging

19-04-1985

Stb. 1985, 256

18117

19-04-1985

Stb. 1985, 256

01-01-1985

 

Wijziging

14-11-1984

Stb. 1984, 573

18227

13-12-1984

Stb. 1984, 630

01-08-1984

 

Wijziging

05-07-1984

Stb. 1984, 348

18414

05-07-1984

Stb. 1984, 348

 

Wijziging

14-10-1982
samen met
07-11-1985

Stb. 1982, 589
samen met
Stb. 1985, 612

16795
samen met

14-10-1982

Stb. 1982, 589

 

Wijziging

14-10-1982

Stb. 1982, 579

16719

14-10-1982

Stb. 1982, 579

12-07-1984

t/m 01-01-1984

 

Wijziging

05-06-1984

Stb. 1984, 283

18118

05-06-1984

Stb. 1984, 283

01-02-1982

 

Wijziging

16-12-1981

Stb. 1981, 778

16606

16-12-1981

Stb. 1981, 778

01-08-1981

 

Wijziging

06-05-1982

Stb. 1982, 272

16114

06-05-1982

Stb. 1982, 272

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

20-06-1981

 

Wijziging

29-05-1981

Stb. 1981, 341

16743

29-05-1981

Stb. 1981, 341

01-08-1980

 

Wijziging

09-04-1981

Stb. 1981, 241

16112

09-04-1981

Stb. 1981, 241

 

Wijziging

22-08-1980

Stb. 1980, 470

15536

22-08-1980

Stb. 1980, 470

01-10-1979

 

Wijziging

30-05-1979

Stb. 1979, 301

14419

30-05-1979

Stb. 1979, 301

01-08-1979

 

Wijziging

25-04-1979

Stb. 1979, 253

14651

17-07-1979

Stb. 1979, 401

01-07-1977

 

Wijziging

08-12-1976

Stb. 1976, 671

13037

26-05-1977

Stb. 1977, 314

01-01-1977

t/m 01-01-1969

 

Wijziging

04-04-1979
samen met
04-04-1979

Stb. 1979, 203
samen met
Stb. 1979, 204

13005
samen met

04-04-1979

Stb. 1979, 203

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

01-07-1976

 

Wijziging

01-05-1975

Stb. 1975, 284

11279

20-04-1976

Stb. 1976, 234

13-08-1975

 

Wijziging

28-05-1975

Stb. 1975, 386

11880

28-05-1975

Stb. 1975, 386

31-05-1973

 

Wijziging

18-04-1973

Stb. 1973, 229

11836

18-04-1973

Stb. 1973, 229

09-12-1972

 

Wijziging

16-11-1972

Stb. 1972, 624

11796

16-11-1972

Stb. 1972, 624

01-01-1972

t/m 01-08-1970

 

Wijziging

09-09-1970

Stb. 1970, 417

09-09-1970

Stb. 1970, 417

01-01-1971

 

Wijziging

24-12-1970

Stb. 1970, 612

10709

24-12-1970

Stb. 1970, 612

25-09-1970

t/m 01-08-1970

 

Wijziging

09-09-1970

Stb. 1970, 417

09-09-1970

Stb. 1970, 417

31-08-1970

 

Wijziging

09-07-1970

Stb. 1970, 370

10321

09-07-1970

Stb. 1970, 370

11-04-1969

t/m 01-08-1968

 

Wijziging

15-03-1969

Stb. 1969, 142

9855

15-03-1969

Stb. 1969, 142

01-08-1968

 

Tekstplaatsing

17-07-1967

Stb. 1967, 387

8453

30-06-1967

Stb. 1967, 386

 

Wijziging

17-07-1967

Stb. 1967, 387

8453

30-06-1967

Stb. 1967, 386

 

Wijziging

30-06-1967

Stb. 1967, 386

30-06-1967

Stb. 1967, 386

 

Nieuwe regeling

14-02-1963

Stb. 1963, 40

5350

30-06-1967

Stb. 1967, 386

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 33

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 33

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 65, Artikel 86