Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene Kinderbijslagwet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting: AKW
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002368

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 27-02-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Algemene Kinderbijslagwet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 3. Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen
 4. Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag
 5. Besluit regels export uitkeringen
 6. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 7. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 8. Controlevoorschriften AKW
 9. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 10. Regeling gelijkstelling pleegkinderen
 11. Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012
 12. Regeling inkomen kinderbijslag 1997
 13. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
 14. Regeling klokuren 2010
 15. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
 16. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 17. Regeling terugvordering geringe bedragen
 18. Samenloopbesluit kinderbijslag
 19. SZW-intrekkingsregeling 2004
 20. SZW-intrekkingsregeling 2008
 21. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: I
 2. Algemene nabestaandenwet, artikelen: 3 , 5 , 45
 3. Algemene Ouderdomswet, artikel: 1
 4. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, artikelen: 12 , 137
 5. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk, teksten: Tekst , Tekst
 6. Beleidsregels 2008 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering, bijlage: 1
 7. Beroepswet, bijlage: Bijlage
 8. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel: 1
 9. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel, artikel: 12
 10. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet, artikel: 7
 11. Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag, artikel: 1
 12. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici, artikel: 1
 13. Besluit regels export uitkeringen, artikelen: 6 , 12 , 18
 14. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel: 1
 15. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, artikelen: 1 , 21b , 22
 16. Besluit uitkeringsregeling officieren der krijgsmacht die voortijdig militaire dienst verlaten, artikel: 1
 17. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel, artikel: 12
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 20. Bijdragebesluit zorg, artikel: 14
 21. Boetebesluit socialezekerheidswetten, artikel: 1
 22. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie, tekst: Tekst
 23. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen, teksten: Tekst , Tekst
 24. Controlevoorschriften AKW, artikel: 1
 25. Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007, artikel: 1
 26. Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, artikel: 8c
 27. Garantiewet Militairen K.N.I.L., artikel: 7c
 28. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, tekst: Tekst
 29. Het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, artikelen: 1.1 , 3.1
 30. Invoeringswet arbeid en zorg, paragraaf: Algemene Kinderbijslagwet
 31. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikelen: 65 , 66
 32. Kortingsbesluit WIV, artikelen: 2 , 4
 33. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten, artikel: 1
 34. Participatiewet, artikelen: 2 , 3 , 38
 35. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden, artikel: 2
 36. Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1987, artikel: 1
 37. Regeling opvang asielzoekers, artikelen: 17 , 22
 38. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008, artikel: 1
 39. Regeling SUWI, artikel: 5.13
 40. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, artikel: 1
 41. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen, artikel: 1
 42. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, artikelen: 14 , 20
 43. Regeling Wfsv, artikelen: 1.1 , 3.13 , 5.23
 44. Reïntegratieregeling, artikel: 1
 45. Samenloopbesluit kinderbijslag, artikel: 1
 46. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind, tekst: Tekst
 47. SZW-intrekkingsregeling 2004, artikel: IV
 48. SZW-intrekkingsregeling 2008, artikel: VIII
 49. Toeslagenwet, artikel: 1
 50. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, artikelen: 2 , 2a , 35
 51. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel: 14
 52. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, artikel: 6.3
 53. Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, artikel: 19b
 54. Vaststelling model jaaropgave kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders, bijlage: Toelichting
 55. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 56. Verzamelwet SZW 2011, artikel: I
 57. Verzamelwet SZW 2012, artikel: I
 58. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009, artikel: XXIVg
 59. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), tekst: Tekst
 60. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel: 1
 61. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikelen: 1:1 , 1:4 , 2:43 , 2:66
 62. Wet beperking export uitkeringen, artikelen: VI , XIII
 63. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen, artikel: I
 64. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, artikel: 16
 65. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen, artikel: XII
 66. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel: 3
 67. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel: 3
 68. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel: 2
 69. Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: 3.100 , 3.104 , 6.14
 70. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 1.14
 71. Wet onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, artikel: 16a
 72. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel: 1
 73. Wet op de jeugdzorg, artikel: 72
 74. Wet op de studiefinanciering, artikel: 150
 75. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel: 7.52
 76. Wet op het kindgebonden budget, artikel: 1
 77. Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 24f
 78. Wet Rietkerk-uitkering, artikel: 8
 79. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikelen: 1 , 34 , 35
 80. Wet studiefinanciering 2000, artikelen: 3.4 , 3.5 , 13.2
 81. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 1.1 , 13.2
 82. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, artikel: 22
 83. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, artikel: 16
 84. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting, artikel: IX
 85. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 2
 86. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen), artikel: IV
 87. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs), artikel: VI
 88. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden), artikel: VI
 89. Ziektewet, artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 11-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

34389

 

 

Aanhangig

34396

 

 

Wijziging

21-01-2015
samen met
25-11-2015

Stb. 2015, 50
samen met
Stb. 2015, 464

34035
samen met
34273

 

Wijziging

06-12-2012
samen met
04-12-2013

Stb. 2013, 72
samen met
Stb. 2013, 560

32529
samen met
33507

 

Wijziging

20-01-2000
samen met
05-02-2004

Stb. 2000, 40
samen met
Stb. 2004, 50

23993
samen met
29217

 

Wijziging

26-02-1997

Stb. 1997, 96

25047

01-01-2017

 

Wijziging

21-01-2015
samen met
25-11-2015

Stb. 2015, 50
samen met
Stb. 2015, 464

34035
samen met
34273

30-01-2015

Stb. 2015, 51

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

25-06-2014
samen met
26-11-2014

Stb. 2014, 227
samen met
Stb. 2014, 504

01-07-2016

 

Wijziging

22-11-2012

Stb. 2012, 614

33294

22-11-2012
samen met
25-06-2014

Stb. 2012, 614
samen met
Stb. 2014, 227

01-01-2016

 

Wijziging

10-12-2015

Stcrt. 2015, 46239

 

10-12-2015

Stcrt. 2015, 46239

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

11-12-2015

t/m 01-10-2015 1)

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 269

33801

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

04-07-2014

Stb. 2014, 271

t/m 01-01-2012 2)

 

Wijziging

19-06-2014
samen met
25-06-2014

Stb. 2014, 238
samen met
Stb. 2014, 227

33162
samen met
33716

30-09-2014

Stb. 2014, 346

01-07-2014

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

25-06-2014

Stb. 2014, 227

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

25-06-2014

Stb. 2014, 228

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-07-2013

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 251

33525

26-06-2013

Stb. 2013, 252

t/m 01-01-2013 3)

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

22-11-2012

Stb. 2012, 614

33294

29-11-2012

Stb. 2012, 617

 

Wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 462

33207

11-10-2012

Stb. 2012, 498

 

Wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 463

31929

13-10-2012

Stb. 2012, 482

01-07-2012

 

Wijziging

15-06-2012

Stcrt. 2012, 12517

 

15-06-2012

Stcrt. 2012, 12517

 

Wijziging

29-03-2012

Stb. 2012, 198

32878

25-04-2012

Stb. 2012, 206

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 645

32701

22-12-2011

Stb. 2011, 645

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

 

Wijziging

12-12-2011

Stcrt. 2011, 22935

 

12-12-2011

Stcrt. 2011, 22935

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 618

33015

12-12-2011

Stb. 2011, 619

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2011, 9

32383

26-02-2011

Stb. 2011, 121

08-12-2011

 

Wijziging

07-12-2011

Stb. 2011, 576

32798

07-12-2011

Stb. 2011, 577

01-01-2011

t/m 01-01-2010 4)

 

Wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 838

32520

23-12-2010

Stb. 2010, 839

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

03-03-2010

t/m 01-01-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 74

31890

13-02-2010

Stb. 2010, 101

01-01-2010

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 580

31780

15-12-2009

Stb. 2009, 581

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

22-12-2009

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 542

31844

03-12-2009

Stb. 2009, 542

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-12-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 390

31893

04-09-2009

Stb. 2009, 391

01-10-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

01-08-2009

 

Wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

 

Wijziging

08-12-2008

Stcrt. 2008, 246

 

08-12-2008

Stcrt. 2008, 246

19-12-2008

 

Wijziging

04-12-2008

Stb. 2008, 510

31586

04-12-2008

Stb. 2008, 510

01-07-2008

 

Wijziging

19-06-2008

Stcrt. 2008, 122

 

19-06-2008

Stcrt. 2008, 122

01-05-2008

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

23-08-2007

Stb. 2007, 305

01-01-2008

 

Wijziging

12-12-2007

Stb. 2007, 555

30970

14-12-2007

Stb. 2007, 556

 

Wijziging

29-11-2007

Stb. 2007, 551

31229

14-12-2007

Stb. 2007, 552

01-07-2007

 

Wijziging

26-06-2007

Stcrt. 2007, 123

 

26-06-2007

Stcrt. 2007, 123

01-01-2007

 

Wijziging

12-12-2006

Stcrt. 2006, 248

 

12-12-2006

Stcrt. 2006, 248

13-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

01-10-2006

 

Wijziging

14-09-2006

Stb. 2006, 427

 

14-09-2006

Stb. 2006, 427

01-07-2006

 

Wijziging

29-05-2006

Stcrt. 2006, 105

 

29-05-2006

Stcrt. 2006, 105

01-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 718

30223

22-12-2005

Stb. 2005, 719

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

 

Wijziging

15-12-2005

Stcrt. 2005, 249

 

15-12-2005

Stcrt. 2005, 249

29-12-2005

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

 

Wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

01-01-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 717

29574

23-12-2004

Stb. 2004, 718

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 728

29513

23-12-2004

Stb. 2004, 729

01-03-2004

 

Wijziging

10-12-2003

Stb. 2003, 524

28983

19-12-2003

Stb. 2003, 525

01-01-2004

 

Wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 544

28978

19-12-2003

Stb. 2003, 545

 

Wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 553

29258

19-12-2003

Stb. 2003, 554

 

Wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

01-07-2003

 

Wijziging

27-06-2003

Stcrt. 2003, 122

 

27-06-2003

Stcrt. 2003, 122

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2003

 

Wijziging

18-12-2002

Stcrt. 2002, 246

 

18-12-2002

Stcrt. 2002, 246

01-07-2002

 

Wijziging

19-06-2002

Stcrt. 2002, 116

 

19-06-2002

Stcrt. 2002, 116

01-01-2002

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

01-12-2001

 

Wijziging

16-11-2001

Stb. 2001, 568

27208

20-11-2001

Stb. 2001, 569

01-08-2001

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

01-07-2001

 

Wijziging

13-06-2001

Stcrt. 2001, 114

 

13-06-2001

Stcrt. 2001, 114

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 67

26943

26-06-2001

Stb. 2001, 317

01-04-2001

 

Wijziging

08-03-2001

Stb. 2001, 128

27256

20-03-2001

Stb. 2001, 145

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-02-2001

 

Wijziging

26-02-1997
samen met
24-12-1998

Stb. 1997, 96
samen met
Stb. 1998, 742

25047
samen met
26239

14-10-2000

Stb. 2000, 462

01-01-2001

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 627

27248

21-12-2000

Stb. 2000, 627

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 593

27095

13-12-2000

Stb. 2000, 593

 

Wijziging

11-12-2000

Stcrt. 2000, 243

 

11-12-2000

Stcrt. 2000, 243

29-12-2000

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 593

27095

13-12-2000

Stb. 2000, 593

01-09-2000

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

01-07-2000

 

Wijziging

07-06-2000

Stcrt. 2000, 117

 

07-06-2000

Stcrt. 2000, 117

 

Wijziging

20-01-2000

Stb. 2000, 40

23993

31-05-2000

Stb. 2000, 237

01-01-2000

 

Wijziging

23-12-1999

Stb. 1999, 601

 

23-12-1999

Stb. 1999, 601

 

Wijziging

22-12-1999

Stb. 1999, 594

26812

22-12-1999

Stb. 1999, 594

 

Wijziging

15-12-1999

Stb. 1999, 564

26722

15-12-1999

Stb. 1999, 564

 

Wijziging

27-05-1999

Stb. 1999, 250

25757

11-06-1999

Stb. 1999, 251

01-07-1999

 

Wijziging

17-06-1999

Stcrt. 1999, 119

 

17-06-1999

Stcrt. 1999, 119

01-01-1999

 

Wijziging

14-12-1998

Stcrt. 1998, 243

 

14-12-1998

Stcrt. 1998, 243

 

Wijziging

09-04-1998

Stb. 1998, 278

25661

24-06-1998

Stb. 1998, 386

31-12-1998

t/m 01-10-1998

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 742

26239

24-12-1998

Stb. 1998, 742

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-08-1998

 

Wijziging

09-04-1998

Stb. 1998, 278

25661

24-06-1998

Stb. 1998, 386

01-07-1998

 

Wijziging

26-06-1998

Stb. 1998, 387

 

26-06-1998

Stb. 1998, 387

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 203

24233

02-04-1998

Stb. 1998, 204

15-05-1998

t/m 01-01-1989

 

Wijziging

29-04-1998

Stb. 1998, 267

25873

29-04-1998

Stb. 1998, 267

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 799

 

24-12-1997

Stb. 1997, 799

 

Wijziging

04-12-1997
samen met
24-12-1997

Stb. 1997, 760
samen met
Stb. 1997, 789

25122
samen met
25641

24-12-1997

Stb. 1997, 805

31-12-1997

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 789

25641

24-12-1997

Stb. 1997, 789

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 794

25415

24-12-1997

Stb. 1997, 795

05-07-1997

t/m 01-07-1997

 

Wijziging

01-07-1997

Stcrt. 1997, 124

 

01-07-1997

Stcrt. 1997, 124

01-03-1997

 

Wijziging

26-02-1997

Stb. 1997, 96

25047

26-02-1997

Stb. 1997, 97

05-02-1997

t/m 01-10-1996

 

Wijziging

23-01-1997

Stb. 1997, 33

25117

23-01-1997

Stb. 1997, 33

01-01-1997

 

Wijziging

10-12-1996

Stcrt. 1996, 243

 

10-12-1996

Stcrt. 1996, 243

 

Wijziging

14-12-1995

Stb. 1995, 676

23699

14-12-1995

Stb. 1995, 676

 

Wijziging

23-03-1995

Stb. 1995, 198

23938

23-03-1995

Stb. 1995, 198

01-10-1996

 

Wijziging

28-03-1996

Stb. 1996, 227

24325

28-03-1996

Stb. 1996, 227

 

Wijziging

14-12-1995

Stb. 1995, 676

23699

14-12-1995

Stb. 1995, 676

01-08-1996

 

Wijziging

25-04-1996

Stb. 1996, 248

23909

04-06-1996

Stb. 1996, 295

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 690

24169

04-06-1996

Stb. 1996, 295

01-07-1996

 

Wijziging

26-06-1996

Stcrt. 1996, 121

26-06-1996

Stcrt. 1996, 121

01-01-1996

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 691

24326

21-12-1995

Stb. 1995, 691

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 692

 

21-12-1995

Stb. 1995, 692

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 200

22614

12-04-1995

Stb. 1995, 201

29-12-1995

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 691

24326

21-12-1995

Stb. 1995, 691

 

Wijziging

26-04-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 220
samen met
Stb. 1995, 691

23795
samen met
24326

26-04-1995

Stb. 1995, 220

01-10-1995

 

Wijziging

26-04-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 220
samen met
Stb. 1995, 691

23795
samen met
24326

26-04-1995

Stb. 1995, 220

 

Wijziging

29-09-1994

Stb. 1994, 742

23634

29-09-1994

Stb. 1994, 742

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

 

Wijziging

22-12-1994

Stb. 1994, 957

23957

22-12-1994

Stb. 1994, 957

 

Wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 916

23775

19-12-1994

Stb. 1994, 917

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-09-1994

 

Wijziging

19-05-1994

Stb. 1994, 361

23453

07-07-1994

Stb. 1994, 537

01-06-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 660

22694

09-03-1994

Stb. 1994, 190

01-01-1994

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-01-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1992, 730

22941

23-12-1992

Stb. 1992, 730

01-01-1992

 

Wijziging

19-12-1991

Stb. 1991, 759

22380

19-12-1991

Stb. 1991, 759

 

Wijziging

04-12-1991

Stb. 1991, 669

22318

04-12-1991

Stb. 1991, 669

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-1991

 

Wijziging

29-05-1991

Stb. 1991, 250

21352

14-08-1991

Stb. 1991, 428

01-01-1991

 

Wijziging

19-12-1990

Stb. 1990, 653

21868

19-12-1990

Stb. 1990, 653

 

Wijziging

19-12-1990

Stb. 1990, 654

21941

19-12-1990

Stb. 1990, 654

 

Wijziging

28-06-1990

Stb. 1990, 403

21063

17-12-1990

Stb. 1990, 632

 

 

Tekstplaatsing

15-03-1990

Stb. 1990, 128

01-01-1990

 

Wijziging

28-12-1989

Stb. 1989, 613

21408

28-12-1989

Stb. 1989, 613

 

Wijziging

27-04-1989

Stb. 1989, 127

20855

27-04-1989

Stb. 1989, 127

 

Wijziging

27-04-1989

Stb. 1989, 127

20855

27-04-1989

Stb. 1989, 123

01-01-1989

 

Wijziging

28-12-1988

Stb. 1988, 655

20854

28-12-1988

Stb. 1988, 656

 

Wijziging

21-12-1988

Stb. 1988, 631

20892

21-12-1988

Stb. 1988, 631

 

Wijziging

21-12-1988

Stb. 1988, 632

20927

21-12-1988

Stb. 1988, 632

30-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-04-1988

 

Wijziging

26-11-1987

Stb. 1987, 533

19545

26-11-1987

Stb. 1987, 533

01-01-1988

 

Wijziging

24-12-1987

Stb. 1987, 629

19586

24-12-1987

Stb. 1987, 629

 

Wijziging

24-12-1987

Stb. 1987, 618

24-12-1987

Stb. 1987, 618

 

Wijziging

29-12-1982

Stb. 1982, 746

17552

29-12-1982
samen met
24-12-1987

Stb. 1982, 746
samen met
Stb. 1987, 618

01-04-1987

 

Wijziging

26-03-1987

Stb. 1987, 120

19557

26-03-1987

Stb. 1987, 120

01-01-1987

 

Wijziging

24-12-1986

Stb. 1986, 656

19751

24-12-1986

Stb. 1986, 656

01-10-1986

 

Wijziging

24-04-1986

Stb. 1986, 252

19125

08-08-1986

Stb. 1986, 440

01-01-1986

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 662

19111

13-12-1985

Stb. 1985, 663

01-04-1985

 

Wijziging

28-03-1985

Stb. 1985, 180

18515

28-03-1985

Stb. 1985, 180

01-07-1984

 

Wijziging

29-06-1983

Stb. 1983, 302

17940

29-06-1983

Stb. 1983, 302

01-01-1984

t/m 01-01-1983

 

Wijziging

07-12-1983

Stb. 1983, 677

17712

07-12-1983

Stb. 1983, 677

01-07-1983

 

Wijziging

29-06-1983

Stb. 1983, 302

17940

29-06-1983

Stb. 1983, 302

01-04-1983

 

Wijziging

30-03-1983

Stb. 1983, 147

17696

30-03-1983

Stb. 1983, 147

01-01-1983

 

Wijziging

07-12-1983

Stb. 1983, 677

17712

07-12-1983

Stb. 1983, 677

 

Wijziging

29-12-1982

Stb. 1982, 745

17467

29-12-1982

Stb. 1982, 745

 

Wijziging

29-12-1982

Stb. 1982, 750

17697

29-12-1982

Stb. 1982, 750

09-06-1982

t/m 01-01-1982

 

Wijziging

06-05-1982

Stb. 1982, 312

17291

06-05-1982

Stb. 1982, 312

01-01-1982

 

Wijziging

06-05-1982

Stb. 1982, 312

17291

06-05-1982

Stb. 1982, 312

 

Wijziging

17-12-1981

Stb. 1981, 742

16632

17-12-1981

Stb. 1981, 742

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

30-12-1981

t/m 01-10-1981

 

Wijziging

17-12-1981

Stb. 1981, 734

17029

17-12-1981

Stb. 1981, 734

01-10-1981

 

Wijziging

17-12-1981

Stb. 1981, 734

17029

17-12-1981

Stb. 1981, 734

01-04-1981

 

Wijziging

26-03-1981

Stb. 1981, 134

16534

26-03-1981

Stb. 1981, 134

31-03-1981

t/m 01-01-1981

 

Wijziging

26-03-1981

Stb. 1981, 135

16526

26-03-1981

Stb. 1981, 135

01-01-1981

 

Wijziging

26-03-1981

Stb. 1981, 135

16526

26-03-1981

Stb. 1981, 135

01-01-1980

 

Tekstplaatsing

11-01-1980

Stb. 1980, 1

15683

20-12-1979

Stb. 1979, 709

 

Wijziging

11-01-1980

Stb. 1980, 1

15683

20-12-1979

Stb. 1979, 709

t/m 01-01-1978

 

Wijziging

20-12-1979

Stb. 1979, 709

15683

20-12-1979

Stb. 1979, 709

28-12-1979

t/m 01-01-1978

 

Wijziging

20-12-1979

Stb. 1979, 709

15683

20-12-1979

Stb. 1979, 709

30-03-1979

 

Wijziging

28-03-1979

Stb. 1979, 157

15344

28-03-1979

Stb. 1979, 157

01-10-1978

 

Wijziging

14-09-1978

Stb. 1978, 465

14184

14-09-1978

Stb. 1978, 465

01-01-1978

 

Wijziging

14-12-1977

Stb. 1977, 670

14280

16-12-1977

Stb. 1977, 677

01-10-1976

 

Wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 473

13847

08-09-1976

Stb. 1976, 473

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

19-01-1973

t/m 01-07-1972

 

Wijziging

13-12-1972

Stb. 1972, 753

12022

13-12-1972

Stb. 1972, 753

18-02-1972

t/m 01-01-1972

 

Wijziging

26-01-1972

Stb. 1972, 43

11614

26-01-1972

Stb. 1972, 43

31-07-1970

t/m 01-01-1970

 

Wijziging

09-07-1970

Stb. 1970, 350

10584

09-07-1970

Stb. 1970, 350

28-02-1969

t/m 01-01-1969

 

Wijziging

12-02-1969

Stb. 1969, 70

9949

12-02-1969

Stb. 1969, 70

15-05-1968

t/m 01-01-1968

 

Wijziging

24-04-1968

Stb. 1968, 226

24-04-1968

Stb. 1968, 226

 

 

Tekstplaatsing

25-01-1968

Stb. 1968, 24

01-01-1968

 

Wijziging

14-12-1967

Stb. 1967, 617

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

09-08-1967

 

Wijziging

30-06-1967

Stb. 1967, 377

8538

30-06-1967

Stb. 1967, 377

04-08-1967

 

Wijziging

20-07-1967

Stb. 1967, 396

9141

20-07-1967

Stb. 1967, 396

31-12-1966

 

Wijziging

29-12-1966

Stb. 1966, 596

8838

29-12-1966

Stb. 1966, 596

03-02-1966

t/m 01-07-1963

 

Wijziging

12-01-1966

Stb. 1966, 33

8173

12-01-1966

Stb. 1966, 33

 

 

Tekstplaatsing

07-10-1965

Stb. 1965, 429

03-09-1965

t/m 01-01-1963

 

Wijziging

31-07-1965

Stb. 1965, 378

7737

31-07-1965

Stb. 1965, 378

07-08-1965

 

Wijziging

30-07-1965

Stb. 1965, 347

8020

30-07-1965

Stb. 1965, 347

01-01-1965

 

Wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 486

7762

10-12-1964

Stb. 1964, 486

17-01-1964

t/m 01-01-1964

 

Wijziging

18-12-1963

Stb. 1963, 579

7505

18-12-1963

Stb. 1963, 579

01-01-1964

 

Wijziging

13-12-1963

Stb. 1963, 555

7442

13-12-1963

Stb. 1963, 555

18-01-1963

t/m 01-01-1963

 

Wijziging

19-12-1962

Stb. 1962, 581

6985

19-12-1962

Stb. 1962, 581

01-01-1963

 

Nieuwe regeling

26-04-1962

Stb. 1962, 160

4953

23-07-1962

Stb. 1962, 256

01-08-1962

 

Nieuwe regeling

26-04-1962

Stb. 1962, 160

4953

23-07-1962

Stb. 1962, 256

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 7

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 41b

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 17h

 • 4)

  Heeft betrekking op Artikel 7