Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën
Afkorting: AWR
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002320

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 27-02-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Algemene wet inzake rijksbelastingen


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
 2. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 3. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Belastingregeling voor het land Nederland
 6. Besluit tijdelijke aanwijzing bevoegde rechtbanken
 7. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
 8. Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië
 9. Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan
 10. Invoeringsregeling accijns
 11. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 12. Regeling Aangiftebiljet heffing industrielawaai 1986
 13. Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen
 14. Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren
 15. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
 16. Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
 17. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 18. Uitvoeringsbesluit accijns
 19. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
 20. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 21. Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 22. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 23. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 24. Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing
 25. Uitvoeringsregeling varkensheffing
 26. Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer in beleidsregels van de rijksbelastingdienst
 27. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 28. Verontreinigingsheffing rijkswateren
 29. Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)
 30. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 31. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 32. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)
 33. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2005)
 34. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2006)
 35. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007)
 36. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008)
 37. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009)
 38. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)
 39. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 40. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2011)
 41. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2012)
 42. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wettten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 43. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989
 44. Wijzigingsbesluit besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (aanpassing wijze waarop vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend voor passieve winst uit buitenlandse onderneming)
 45. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)
 46. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 47. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 48. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 49. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 50. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 51. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 52. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 53. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 54. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 55. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 56. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 57. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 58. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 59. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 60. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)
 61. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)
 62. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 63. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 64. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 65. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst met gebruik van Digipoort
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen/Invorderingswet, beperking administratieve lasten voor curatoren, aangifteplicht Vpb
 4. Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven
 5. Besluit Beroep in Belastingzaken
 6. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
 7. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 8. Besluit heffingsrente
 9. Besluit Informatieverstrekking notaris
 10. Derdebeslag onder de belastingdienst in verband met voorlopige teruggaven inkomstenbelasting
 11. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 12. Inkomstenbelasting, loonbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 14. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
 15. Omzetbelasting, administratieve en factureringsverplichtingen
 16. Recht van erfpacht
 17. Tegenprestatie; wijziging koopsom; partijen te goeder trouw
 18. Toedeling van natuurlijke personen, lichamen en entiteiten aan organisatieonderdelen van de Belastingdienst (Toedelingsbesluit Belastingdienst 2003)
 19. Toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel e, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer; inbreng van een onderneming in een bestaande naamloze of besloten vennootschap
 20. Toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel e, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer; omzetting gevolgd door overdracht onderneming exclusief onroerende zaken
 21. Vennootschapsbelasting, Juridische afsplitsing; meegeven van verliezen bij einde belastingplicht afsplitsende rechtspersoon
 22. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 23. Verkrijging krachtens besch. reconstructie oude glastuinbouwgebieden
 24. Verlenging erfpachtsrecht na schenking van dat recht
 25. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing Ontneming, tekst: Tekst
 2. Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden, tekst: Tekst
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 49 , Aanwijzing 149
 4. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst, tekst: Tekst
 5. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikelen: 8a , 15
 6. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken, circulaire divisie: AWR en Invorderingswet 1990
 7. Assurantiebelasting, tekst: Tekst
 8. Belastingplan 2012, artikel: XXXIV
 9. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties, bijlagen: Bijlage A1 , Bijlage D
 10. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, bijlagen: Bijlage A1 , Bijlage D
 11. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, artikelen: 2.1.3 , 2.3.3
 12. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), artikelen: 5 , 9 , 13
 13. Besluit Beroep in Belastingzaken, tekst: Tekst
 14. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, tekst: Tekst
 15. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet, bijlage: Lijst
 16. Besluit Fiscaal Bestuursrecht, tekst: Tekst
 17. Besluit fiscale eenheid 2003, artikel: 8
 18. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bijlage: Bijlage C
 19. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken, artikel: 5
 20. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, bijlage: Bijlage
 21. Besluit politiegegevens, artikel: 4:2
 22. Besluit prudentiële regels Wft, bijlage: Bijlage A
 23. Besluit reikwijdtebepalingen Wft, bijlage: Bijlage
 24. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, bijlage: Bijlage
 25. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage A-I
 26. Erfbelasting, toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956, tekst: Tekst
 27. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, tekst: Tekst
 28. Gemeentewet, artikelen: 230 , 231 , 233a
 29. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel: 93
 30. Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, artikel: 2
 31. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3), tekst: Tekst
 32. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3, tekst: Tekst
 33. Inkomstenbelasting, lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen, tekst: Tekst
 34. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen, tekst: Tekst
 35. Invoeringsregeling accijns, artikel: I
 36. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikelen: 25 , 50
 37. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: IV , VI
 38. Invorderingswet 1990, artikelen: 2 , 20 , 33 , 36 , 36b , 43
 39. Kaderbesluit bpm, tekst: Tekst
 40. Kaderbesluit MRB, tekst: Tekst
 41. Leidraad Invordering 2008, teksten: Tekst , Tekst
 42. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen, tekst: Tekst
 43. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum en overgangsrecht, stamrechten, tekst: Tekst
 44. Mijnbouwwet, artikel: 72
 45. Natuurschoonwet 1928, artikel: 9
 46. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2010 belastingverdrag Nederland–Verenigde Staten van Amerika 1992, artikel: 8
 47. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, tekst: Tekst
 48. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom, tekst: Tekst
 49. Omzetbelasting, administratieve en factureringsverplichtingen, tekst: Tekst
 50. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting, tekst: Tekst
 51. Omzetbelasting, fondswerving en kantines, tekst: Tekst
 52. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 53. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop, tekst: Tekst
 54. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit, tekst: Tekst
 55. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing, tekst: Tekst
 56. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten, tekst: Tekst
 57. Overdrachtsbelasting, verkrijging door verdeling, tekst: Tekst
 58. Overdrachtsbelasting, vrijstelling; juridische fusie, taakoverdracht en diverse onderwerpen, tekst: Tekst
 59. Provinciewet, artikelen: 227 , 227a , 227d
 60. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010, artikel: 6
 61. Regeling zorgverzekering, artikel: 6.3.1
 62. Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten (Richtlijnen AAFD), tekst: Tekst
 63. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, artikelen: 3a , 17 , 17a
 64. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, artikelen: 9 , 24a
 65. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel: 1
 66. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat, bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 67. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling; standpunten over de toepassing van de artikelen 13 e.v. van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, tekst: Tekst
 68. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006, artikel: 2
 69. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006, artikel: 2
 70. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II, tekst: Tekst
 71. Waterschapswet, artikelen: 123 , 125a , 126
 72. Waterwet, artikelen: 7.1 , 7.10 , 7.12
 73. Wet bereikbaarheid en mobiliteit, artikelen: 5 , 24
 74. Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: 3.52a , 3.151 , 5.3
 75. Wet inrichting landelijk gebied, artikel: 91
 76. Wet luchtverkeer, artikel: 8a.39
 77. Wet nadere voorzieningen met betrekking tot tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven, artikel: 2
 78. Wet op de kansspelbelasting, artikel: 2
 79. Wet op de loonbelasting 1964, artikelen: 3 , 28a
 80. Wet op de omzetbelasting 1968, artikelen: 7 , 11 , 12 , 23 , 24 , 37c
 81. Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel: 17a
 82. Wet op het notarisambt, artikel: 25
 83. Wet overgang belastingheffing in euro's, artikel: 1
 84. Wet tot verlenging van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervatte termijn van navordering voor vermogens- en inkomensbestanddelen in het buitenland, artikel: III
 85. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel: 30
 86. Wet waardering onroerende zaken, artikel: 30
 87. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV3
 88. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997), artikel: XXI
 89. Wijzigingswet van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen, artikel: VIIA
 90. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (onbeperkte voorwaartse verrekening van ondernemingsverliezen en vaststelling van verliezen bij beschikking), artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 14-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

31418

 

 

Aanhangig

33714

 

 

Aanhangig

33727

 

 

Aanhangig

33996

 

 

Aanhangig

34086

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Aanhangig

34389

 

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 481

33950

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 567

33754

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

 

Wijziging

05-02-2009
samen met
23-12-2009

Stb. 2009, 108
samen met
Stb. 2009, 612

30907
samen met
32133

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 269

31085

 

Wijziging

03-04-2008
samen met
03-07-2008

Stb. 2008, 112
samen met
Stb. 2008, 262

30979
samen met
31404

 

Wijziging

27-09-2007
samen met
20-12-2007

Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563

30322
samen met
31206

 

Wijziging

07-07-2006
samen met
24-11-2011

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2011, 562

29849
samen met
32810

 

Wijziging

22-12-2005
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 24
samen met
Stb. 2007, 160

30171
samen met
30961

 

Wijziging

24-02-2005
samen met
15-12-2005

Stb. 2005, 115
samen met
Stb. 2005, 683

29760
samen met
30306

 

Wijziging

16-12-2004
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 37
samen met
Stb. 2005, 708

29531
samen met
30238

01-01-2019

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 567

33754

18-12-2013

Stb. 2013, 567

01-01-2016

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 540

34305

23-12-2015

Stb. 2015, 540

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 455

34220

25-11-2015

Stb. 2015, 455

01-12-2015

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 348

33955

30-09-2015

Stb. 2015, 348

01-11-2015

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 378

34196

14-10-2015

Stb. 2015, 379

01-07-2015

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

30-06-2015

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 640

33004

08-04-2015

Stb. 2015, 143

01-01-2015

 

Wijziging

30-12-2014

Stcrt. 2014, 36639

 

30-12-2014

Stcrt. 2014, 36639

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 578

34002

17-12-2014

Stb. 2014, 578

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 566

33753

18-12-2013

Stb. 2013, 566

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 567

33754

18-12-2013

Stb. 2013, 567

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 568

33755

18-12-2013

Stb. 2013, 568

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 413

33637

16-10-2013

Stb. 2013, 413

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

22-07-2013

 

Wijziging

12-06-2013

Stb. 2013, 228

33235

12-06-2013
samen met
12-06-2013

Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

31-01-2013

Stb. 2013, 50

32621

22-04-2013

Stb. 2013, 162

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

25-06-2013

Stb. 2013, 258

01-01-2013

t/m 01-01-2012 1)

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

t/m 18-01-2012

 

Wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 544

33245

01-11-2012

Stb. 2012, 544

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

 

Wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 115

32877

15-03-2012

Stb. 2012, 115

 

Wijziging

22-12-2011
samen met
20-12-2012
samen met
20-12-2012
samen met
01-11-2012

Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 669

33003
samen met
33402
samen met
33403
samen met
33245

22-12-2011

Stb. 2011, 639

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 601

32468

13-09-2012

Stb. 2012, 408

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 641

33006

22-12-2011

Stb. 2011, 641

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 640

33004

22-12-2011

Stb. 2011, 640

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 575

32454

15-12-2011

Stb. 2011, 627

t/m 01-01-2011 2)

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 562

32810

24-11-2011

Stb. 2011, 562

 

Wijziging

10-11-2011

Stb. 2011, 528

 

10-11-2011

Stb. 2011, 528

22-07-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 357

32622

08-07-2011

Stb. 2011, 357

01-07-2011

 

Wijziging

27-05-2011

Stb. 2011, 265

30645

14-06-2011

Stb. 2011, 301

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

20-06-2011

Stb. 2011, 308

01-01-2011

t/m 01-01-2009, t/m 15-12-2009

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 871

32401

23-12-2010

Stb. 2010, 871

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 873

32505

23-12-2010

Stb. 2010, 873

 

Wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 847

32276

23-12-2010

Stb. 2010, 848

 

Wijziging

12-11-2010

Stb. 2010, 768

 

12-11-2010

Stb. 2010, 768

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009

Stb. 2009, 611

10-10-2010

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 363

32217

23-09-2010

Stb. 2010, 387

01-07-2010

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 173

31867

31-05-2010

Stb. 2010, 207

01-04-2010

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

25-03-2010

Stb. 2010, 139

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-02-2010

 

Wijziging

25-01-2010

Stb. 2010, 24

 

25-01-2010

Stb. 2010, 24

01-01-2010

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 610

32129

23-12-2009

Stb. 2009, 610

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 609

32128

23-12-2009

Stb. 2009, 609

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009

Stb. 2009, 611

t/m 01-01-2009, t/m 01-07-2009

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 612

32133

23-12-2009

Stb. 2009, 612

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2009, 564

31930

17-12-2009

Stb. 2009, 564

 

Wijziging

14-12-2009

Stb. 2009, 570

31352

21-12-2009

Stb. 2009, 597

01-10-2009

 

Wijziging

28-08-2009

Stb. 2009, 383

29934

28-08-2009

Stb. 2009, 383

16-07-2009

t/m 29-06-2009

 

Wijziging

08-07-2009

Stb. 2009, 304

31990

08-07-2009

Stb. 2009, 304

02-07-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 280

31301

01-07-2009

Stb. 2009, 280

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-02-2009

 

Wijziging

28-01-2009

Stb. 2009, 25

 

28-01-2009

Stb. 2009, 25

01-01-2009

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 566

31705

18-12-2008

Stb. 2008, 566

 

Wijziging

11-12-2008

Stb. 2008, 547

31459

11-12-2008

Stb. 2008, 547

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 262

 

Wijziging

27-06-2008
samen met
27-06-2008

Stb. 2008, 269
samen met
Stb. 2008, 269

31085
samen met
31085

18-12-2008

Stb. 2008, 568

30-12-2008

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 567

31717

18-12-2008

Stb. 2008, 567

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-08-2008

 

Wijziging

15-07-2008

Stb. 2008, 303

31238

15-07-2008

Stb. 2008, 304

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

05-07-2008

Stb. 2008, 287

 

Wijziging

03-04-2008

Stb. 2008, 112

30979

05-07-2008

Stb. 2008, 287

11-07-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 263

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-02-2008

 

Wijziging

17-01-2008

Stb. 2008, 20

 

17-01-2008

Stb. 2008, 20

01-01-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 563

31206

20-12-2007

Stb. 2007, 563

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 503

30943

06-12-2007

Stb. 2007, 503

t/m 01-01-2006 3)

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 376

30322

27-09-2007
samen met
20-12-2007

Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563

01-11-2007

 

Wijziging

30-10-2007

Stb. 2007, 406

31086

30-10-2007

Stb. 2007, 408

01-02-2007

 

Wijziging

15-01-2007

Stb. 2007, 28

 

15-01-2007

Stb. 2007, 28

01-01-2007

 

Wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 681

30577

14-12-2006

Stb. 2006, 681

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 631

30572

30-11-2006

Stb. 2006, 631

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 656

29612

18-01-2006

Stb. 2006, 43

13-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

18-08-2006

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

15-12-2005

Stb. 2005, 683

01-02-2006

 

Wijziging

13-01-2006

Stb. 2006, 26

 

13-01-2006

Stb. 2006, 26

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

01-01-2006

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

15-12-2005

Stb. 2005, 683

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

02-12-2005

t/m 01-01-2005, t/m 01-03-2005

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 603

30200

17-11-2005

Stb. 2005, 603

01-02-2005

 

Wijziging

30-12-2004

Stb. 2005, 16

 

30-12-2004

Stb. 2005, 16

01-01-2005

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2004, 654

29758

16-12-2004

Stb. 2004, 654

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2004, 653

29767

16-12-2004

Stb. 2004, 653

 

Wijziging

15-12-2004
samen met
21-12-2004

Stb. 2004, 672
samen met
Stcrt. 2004, 251

29251

16-12-2004

Stb. 2004, 692

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

01-09-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 220

27563

07-06-2004

Stb. 2004, 270

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

01-03-2004

t/m 01-04-2003 4)

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 528

29026

18-12-2003

Stb. 2003, 528

01-02-2004

 

Wijziging

30-01-2004

Stb. 2004, 37

 

30-01-2004

Stb. 2004, 37

 

Wijziging

04-12-2003

Stb. 2003, 500

28740

19-12-2003

Stb. 2004, 7

01-01-2004

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 527

29035

18-12-2003

Stb. 2003, 527

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 529

29034

18-12-2003

Stb. 2003, 529

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 526

29210

18-12-2003

Stb. 2003, 526

01-04-2003

 

Wijziging

19-12-2002

Stb. 2003, 10

28349

19-12-2002

Stb. 2003, 10

01-02-2003

 

Wijziging

14-01-2003

Stb. 2003, 20

 

14-01-2003

Stb. 2003, 20

01-01-2003

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 617

28608

13-12-2002

Stb. 2002, 633

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 617

28608

12-12-2002

Stb. 2002, 617

t/m 01-01-2002 5)

 

Wijziging

11-12-2002

Stb. 2002, 613

28487

11-12-2002

Stb. 2002, 613

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-04-2002

 

Wijziging

24-01-2002
samen met
12-12-2001

Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664

26523
samen met
28075

24-01-2002

Stb. 2002, 53

 

Wijziging

05-11-2001

Stb. 2001, 538

 

24-01-2002
samen met
12-12-2001

Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664

01-01-2002

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 643

28015

14-12-2001

Stb. 2001, 643

 

Wijziging

12-12-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 639
samen met
Stb. 2001, 664

27882
samen met
28075

12-12-2001

Stb. 2001, 639

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

14-09-2001

Stb. 2001, 419

27648

27-11-2001

Stb. 2001, 586

01-12-2001

 

Wijziging

05-11-2001

Stb. 2001, 538

 

05-11-2001

Stb. 2001, 538

31-10-2001

t/m 01-07-2001

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 491

27746

18-10-2001

Stb. 2001, 491

01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 569

27431

14-12-2000

Stb. 2000, 569

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 570

27466

14-12-2000

Stb. 2000, 570

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 567

27209

14-12-2000

Stb. 2000, 567

 

Wijziging

11-05-2000
samen met
14-12-2000

Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, 570

26728
samen met
27466

11-05-2000

Stb. 2000, 216

01-01-2000

 

Wijziging

22-12-1999

Stb. 1999, 579

26820

22-12-1999

Stb. 1999, 579

 

Wijziging

16-12-1999

Stb. 1999, 556

26852

16-12-1999

Stb. 1999, 556

01-10-1999

t/m 01-09-1999

 

Wijziging

16-09-1999

Stb. 1999, 406

26569

16-09-1999

Stb. 1999, 406

01-09-1999

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 744

25926

17-06-1999

Stb. 1999, 265

 

Wijziging

29-10-1998
samen met
28-01-1999

Stb. 1998, 621
samen met
Stb. 1999, 30

25175
samen met
25836

17-06-1999

Stb. 1999, 265

01-04-1999

 

Wijziging

17-12-1998

Stb. 1998, 723

26147

17-12-1998

Stb. 1998, 723

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-07-1998

 

Wijziging

12-06-1997

Stb. 1997, 279

25119

14-05-1998

Stb. 1998, 317

01-06-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 184

25753

26-03-1998

Stb. 1998, 184

01-01-1998

 

Wijziging

18-12-1997
samen met
18-12-1997

Stb. 1997, 738
samen met
Stb. 1997, 737

23470
samen met
24800

18-12-1997

Stb. 1997, 739

 

Wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 735

25692

18-12-1997

Stb. 1997, 735

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

06-11-1997
samen met
04-12-1997

Stb. 1997, 510
samen met
Stb. 1997, 580

25280
samen met
25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-07-1997

 

Wijziging

20-12-1996

Stb. 1996, 659

24868

24-04-1997

Stb. 1997, 206

 

Wijziging

13-12-1996

Stb. 1996, 655

25051

13-12-1996

Stb. 1996, 655

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

01-01-1997

 

Wijziging

20-12-1996

Stb. 1996, 653

25037

20-12-1996

Stb. 1996, 653

 

Wijziging

13-12-1996

Stb. 1996, 655

25051

13-12-1996

Stb. 1996, 655

01-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 276

24496

30-05-1996

Stb. 1996, 279

 

Wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 554

23806

16-04-1996

Stb. 1996, 246

01-01-1996

 

Wijziging

13-12-1995

Stb. 1995, 662

24250

13-12-1995

Stb. 1995, 662

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 606

24341

06-12-1995

Stb. 1995, 606

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 254

23692

21-12-1995

Stb. 1995, 698

29-12-1995

t/m 31-03-1995

 

Wijziging

18-12-1995

Stb. 1995, 659

24172

18-12-1995

Stb. 1995, 659

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

02-07-1995

 

Wijziging

28-05-1975

Stb. 1975, 277

12055

28-05-1975

Stb. 1975, 277

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

27-01-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 32

23681

21-12-1994

Stb. 1995, 32

01-01-1995

 

Wijziging

23-12-1994

Stb. 1994, 928

23782

23-12-1994

Stb. 1994, 928

 

Wijziging

23-12-1994

Stb. 1994, 924

22851

23-12-1994

Stb. 1994, 949

 

Wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 916

23775

19-12-1994

Stb. 1994, 917

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

14-07-1994

 

Wijziging

29-06-1994
samen met
08-11-1993
samen met
29-06-1994
samen met
23-12-1993

Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1994, 498
samen met
Stb. 1993, 598

21287
samen met
23024
samen met
23665
samen met
23258

29-06-1994

Stb. 1994, 499

01-06-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 660

22694

09-03-1994

Stb. 1994, 190

04-05-1994

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 301

21058

21-04-1994

Stb. 1994, 301

01-04-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

01-01-1994

 

Wijziging

29-06-1994
samen met
23-12-1993

Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1993, 690

21287
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690

22061
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

28-05-1993

 

Wijziging

12-05-1993

Stb. 1993, 262

22491

12-05-1993

Stb. 1993, 262

19-03-1993

 

Wijziging

04-03-1993

Stb. 1993, 153

22663

04-03-1993

Stb. 1993, 153

01-03-1993

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

01-01-1993

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 686

22873

24-12-1992

Stb. 1992, 686

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 684

22844

24-12-1992

Stb. 1992, 684

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 709

22868

24-12-1992

Stb. 1992, 709

07-10-1992

t/m 01-01-1992

 

Wijziging

10-09-1992

Stb. 1992, 518

22334

10-09-1992

Stb. 1992, 518

01-10-1992

 

Wijziging

30-09-1992

Stb. 1992, 508

22402

30-09-1992

Stb. 1992, 508

01-01-1992

 

Wijziging

19-12-1991

Stb. 1991, 740

19-12-1991

Stb. 1991, 740

01-07-1991

 

Wijziging

12-12-1991

Stb. 1991, 697

21198

12-12-1991

Stb. 1991, 697

08-06-1991

 

Wijziging

22-05-1991

Stb. 1991, 264

21423

22-05-1991

Stb. 1991, 264

21-03-1991

 

Wijziging

07-03-1991

Stb. 1991, 95

21034

07-03-1991

Stb. 1991, 95

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

20-10-1990

 

Wijziging

04-10-1990

Stb. 1990, 527

21152

04-10-1990

Stb. 1990, 527

01-06-1990

 

Wijziging

30-05-1990

Stb. 1990, 222

21135

30-05-1990

Stb. 1990, 222

01-01-1990

 

Wijziging

28-12-1989

Stb. 1989, 602

20227

28-12-1989

Stb. 1989, 602

 

Wijziging

28-12-1989

Stb. 1989, 601

21343

28-12-1989

Stb. 1989, 601

 

Wijziging

13-12-1989

Stb. 1989, 554

20603

13-12-1989

Stb. 1989, 554

01-02-1989

 

Wijziging

12-01-1989

Stb. 1989, 9

20621

12-01-1989

Stb. 1989, 9

11-06-1988

 

Wijziging

19-05-1988

Stb. 1988, 251

19489

19-05-1988

Stb. 1988, 251

01-01-1988

 

Wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 335

15974

09-12-1987

Stb. 1987, 558

31-12-1987

 

Wijziging

23-12-1987

Stb. 1987, 624

20295

23-12-1987

Stb. 1987, 624

17-12-1987

 

Wijziging

26-11-1987

Stb. 1987, 536

19393

26-11-1987

Stb. 1987, 536

01-04-1987

 

Wijziging

26-03-1987

Stb. 1987, 120

19557

26-03-1987

Stb. 1987, 120

01-01-1987

 

Wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

27-11-1986

Stb. 1986, 594

30-04-1986

 

Wijziging

29-04-1986

Stb. 1986, 215

19305

29-04-1986

Stb. 1986, 215

14-11-1985

t/m 01-01-1985

 

Wijziging

04-09-1985

Stb. 1985, 567

18371

04-09-1985

Stb. 1985, 567

13-02-1985

t/m 26-03-1983

 

Wijziging

16-01-1985

Stb. 1985, 67

17837

16-01-1985

Stb. 1985, 67

01-01-1985

 

Wijziging

04-09-1985

Stb. 1985, 567

18371

04-09-1985

Stb. 1985, 567

 

Wijziging

20-12-1984

Stb. 1984, 649

18519

20-12-1984

Stb. 1984, 649

 

Wijziging

08-11-1984

Stb. 1984, 545

17041

18-12-1984

Stb. 1984, 638

 

Nieuwe regeling

02-07-1959

Stb. 1959, 301

4080

18-12-1984

Stb. 1984, 637

24-11-1984

 

Wijziging

08-11-1984

Stb. 1984, 534

18242

08-11-1984

Stb. 1984, 534

 

Wijziging

08-11-1984

Stb. 1984, 533

18175

08-11-1984

Stb. 1984, 533

 

Wijziging

08-11-1984

Stb. 1984, 531

18323

08-11-1984

Stb. 1984, 531

01-01-1984

 

Wijziging

30-12-1983

Stb. 1983, 690

18121

30-12-1983

Stb. 1983, 690

01-05-1983

 

Wijziging

31-03-1983

Stb. 1983, 153

15012

14-04-1983

Stb. 1983, 174

26-03-1983

 

Wijziging

16-01-1985

Stb. 1985, 67

17837

16-01-1985

Stb. 1985, 67

01-03-1983

 

Wijziging

13-01-1983

Stb. 1983, 60

16848

13-01-1983

Stb. 1983, 60

19-07-1980

 

Wijziging

25-06-1980

Stb. 1980, 389

15562

25-06-1980

Stb. 1980, 389

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1980

 

Wijziging

19-12-1979

Stb. 1979, 712

15921

19-12-1979

Stb. 1979, 712

19-07-1978

t/m 24-05-1978

 

Wijziging

29-06-1978

Stb. 1978, 368

14377

29-06-1978

Stb. 1978, 368

24-05-1978

 

Wijziging

29-06-1978

Stb. 1978, 368

14377

29-06-1978

Stb. 1978, 368

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

01-01-1975

 

Wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 220

10468

08-04-1971

Stb. 1971, 220

23-12-1973

 

Wijziging

19-12-1973

Stb. 1973, 633

12603

19-12-1973

Stb. 1973, 633

09-06-1969

 

Wijziging

08-05-1969

Stb. 1969, 191

9638

08-05-1969

Stb. 1969, 191

12-07-1965

 

Wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

01-01-1965

 

Wijziging

16-12-1964

Stb. 1964, 512

5380

18-12-1964

Stb. 1964, 522

31-12-1964

 

Wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 483

7603

16-12-1964

Stb. 1964, 508

01-10-1962

 

Wijziging

02-08-1962

Stb. 1962, 324

6671

02-08-1962

Stb. 1962, 324

 

Nieuwe regeling

02-07-1959

Stb. 1959, 301

4080

18-08-1962

Stb. 1962, 319

01-11-1961

 

Wijziging

14-09-1961

Stb. 1961, 313

5787

14-09-1961

Stb. 1961, 313

 

Nieuwe regeling

02-07-1959

Stb. 1959, 301

4080

20-10-1961

Stb. 1961, 332

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 5b

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 67ca

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 30i, Artikel 68

 • 4)

  Heeft betrekking op Artikel 25a

 • 5)

  Heeft betrekking op Artikel 22h