Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beroepsreglement

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 1 augustus 1956, ter uitvoering van de Beroepswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 juni 1956, Afdeling Wetgeving, No. 241/656;

Gelet op de artikelen 10, 24, 28-30, 54, 55, 104-106, 130, 132 en 144 der Beroepswet (Stb. 1955, 47);

De Raad van State gehoord (advies van 3 juli 1956, no. 19);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde minister van 31 juli 1956, Afdeling Wetgeving, no. 285/656;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Raden van Beroep

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 3a [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 27 [Vervallen per 01-07-1992]

Hoofdstuk II. De Centrale Raad van Beroep

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 28a

  • 1 De rang van ouderdom van dienst tussen hen die eenzelfde ambt bekleden, wordt geregeld naar de dagtekening en zo nodig naar het nummer van de besluiten van benoeming.

  • 2 Zijn verscheidene personen tot éénzelfde ambt benoemd bij één besluit, dan wordt de rang van ouderdom geregeld naar de volgorde waarin zij in het besluit worden genoemd.

Artikel 28b [Vervallen per 26-11-2010]

Artikel 28c

[Red: Vervallen.]

Artikel 29

[Red: Vervallen.]

Artikel 30

Zij die de Centrale Raad van Beroep als griffier bijstaan, dragen hetzelfde costuum als de overeenkomstige ambtenaren van een gerechtshof.

Artikel 31

De president roept, zo dikwijls hij zulks nodig acht, de Centrale Raad van Beroep in algemene vergadering bijeen. Zoveel mogelijk wonen alle senior raadsheren en raadsheren de vergadering bij.

Artikel 31a [Vervallen per 26-11-2010]

Artikel 32

In de gevallen waarin van Onzentwege bij de Centrale Raad van Beroep bericht of advies wordt ingewonnen, zal het antwoord worden vastgesteld in een algemene vergadering.

Artikel 33 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 34 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 35 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 36 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 37 [Vervallen per 21-01-1994]

§ 2. De griffie

Artikel 38

De griffier is hoofd van de griffie. Voor zover hij niet optreedt tot bijstand van de rechter in diens verrichtingen, is hij verplicht de voorschriften te volgen, welke hem door Onze Minister van Veiligheid en Justitie worden gegeven.

Artikel 39

De griffier regelt de inrichting der administratie. Hij beheert het archief.

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1971]

Artikel 41

De griffier heeft de zorg voor de huisvesting van het college, voor de inboedel, de boekerij, de huishoudelijke dienst en de bij het college in behandeling zijnde stukken. Hij pleegt daaromtrent geregeld overleg met de president.

Artikel 42

[Red: Vervallen.]

Artikel 43

De griffie is op de dagen waarop terechtzittingen worden gehouden ten behoeve van de bij die zittingen betrokken procespartijen en hun advocaten en gemachtigden tenminste een kwartier voor de aanvang van een zitting en een kwartier na afloop daarvan geopend.

Artikel 44

  • 1 De terechtzittingen, andere bijeenkomsten en verhoren worden bijgewoond door de griffier. Deze maakt zodanige aantekeningen als door de wet of de rechter worden gevorderd.

  • 2 De griffier geeft ook overigens aan de rechter in al diens ambtsverrichtingen alle door deze gewenste bijstand.

  • 3 De werkzaamheden, bedoeld in dit artikel, worden tussen de griffier, de substituut-griffiers en de plaatsvervangende griffiers verdeeld bij een rooster, vastgesteld door de griffier in overleg met de president. Bij ontstentenis van degene, die ingevolge de rooster met enige werkzaamheid is belast, wijst de griffier een vervanger aan.

Artikel 45

[Red: Vervallen.]

Artikel 46

Bij ontstentenis van de griffier treedt als hoofd van de griffie op een substituut-griffier, dan wel bij ontstentenis van dien een plaatsvervangende griffier, een en ander volgens een rooster door de griffier opgemaakt in overleg met de president. Bij gebreke van een zodanige voorziening wijst Onze Minister van Veiligheid en Justitie de substituut- of plaatsvervangende griffier aan, die optreedt als hoofd van de griffie.

Hoofdstuk IV. Voorbereidend onderzoek

Artikel 47 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 48 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 49 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 50 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 51 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 52 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 53 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 54 [Vervallen per 21-01-1994]

Hoofdstuk V. Versnelde behandeling

Artikel 55 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 56 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 57 [Vervallen per 21-01-1994]

Hoofdstuk VI. Vaste deskundigen

Artikel 58 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 59 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 60 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 61 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 62 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 63 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 64 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 65 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 66 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 67 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 68 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 69 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 70 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 71 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 72 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 73 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 74 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 75 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 76 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 77 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 78 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 79 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 80 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 81 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 82 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 83 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 84 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 85 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 86 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 87 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 88 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 89 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 90 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 91 [Vervallen per 21-01-1994]

Hoofdstuk VII. Vergoedingen voor werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten

Artikel 92 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 93 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 94 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 95 [Vervallen per 21-01-1994]

Artikel 96 [Vervallen per 21-01-1994]

Hoofdstuk VIII. Slotbepaling

Artikel 97

Dit besluit kan worden aangehaald als Beroepsreglement.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

het Loo , 1 augustus 1956

JULIANA.

De Minister van Justitie,

J. C. VAN OVEN.

Uitgegeven de zevende augustus 1956.

De Minister van Justitie,

J. C. VAN OVEN.

Lijst

[Red: Vervallen.]