Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkortingen: Sr
WvS
WvSr
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0001854

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 28-01-2010

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wetboek van Strafrecht


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Besluit aanwijzing Halt-feiten
 4. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 5. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 6. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen
 7. Besluit OM-afdoening
 8. Besluit personenvervoer 2000
 9. Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan
 10. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
 11. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
 12. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
 13. Binnenvaartbesluit
 14. Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening
 15. Penitentiaire maatregel
 16. Reclasseringsregeling 1995
 17. Regeling strafonderbreking jeugdigen
 18. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
 19. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 20. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 21. Transactiebesluit 1994
 22. Transactiebesluit milieudelicten
 23. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 24. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
 25. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 26. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 27. Vuurwerkbesluit
 28. Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912
 29. Wijzigingsbesluit Penitentiaire maatregel (overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden)
 30. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten
 2. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
 3. Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten
 4. Aanwijzing discriminatie
 5. Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling
 6. Aanwijzing executie, (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen, geldboetes, schade-vergoedings- en ontnemingsmaatregelen
 7. Aanwijzing Halt-Afdoening
 8. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
 9. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
 10. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
 11. Aanwijzing huiselijk geweld
 12. Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b WvSr)
 13. Aanwijzing mensenhandel
 14. Aanwijzing mensenhandel
 15. Aanwijzing Ontneming
 16. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland
 17. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 18. Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude
 19. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling
 20. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 21. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
 22. Aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige diefstal en verduistering
 23. Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude
 24. Aanwijzing TBS met voorwaarden
 25. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 26. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
 27. Aanwijzing verkeersongevallen
 28. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
 29. Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking
 30. Aanwijzing Voorwaardelijke Invrijheidstelling
 31. Aanwijzing witwassen
 32. Algemeen: Samenloop belastingheffing en strafrechtelijke ontneming
 33. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 34. Richtlijn kinderpornografie
 35. Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang
 36. Richtlijn voor strafvordering bedreiging
 37. Richtlijn voor strafvordering belediging
 38. Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling
 39. Richtlijn voor strafvordering Bestuurlijke transactie milieudelicten
 40. Richtlijn voor strafvordering bromfiets(en)diefstal
 41. Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen
 42. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
 43. Richtlijn voor strafvordering eenvoudige diefstal
 44. Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal
 45. Richtlijn voor strafvordering heling
 46. Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk
 47. Richtlijn voor strafvordering inbraak, verbreking
 48. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
 49. Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht
 50. Richtlijn voor strafvordering mishandeling
 51. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
 52. Richtlijn voor strafvordering opruiing
 53. Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid
 54. Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift
 55. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 56. Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 57. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
 58. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
 59. Richtlijn voor strafvordering verduistering
 60. Richtlijn voor strafvordering vernieling
 61. Richtlijn voor strafvordering verzet bij aanhouding
 62. Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld
 63. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkovertredingen
 64. Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994), teksten: Tekst , Tekst
 2. Aanwijzing afdoening van aangiften op basis van de wet internationale misdrijven, tekst: Tekst
 3. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld, tekst: Tekst
 4. Aanwijzing discriminatie, bijlage: 1
 5. Aanwijzing Halt-Afdoening, tekst: Tekst
 6. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet, bijlage: 3
 7. Aanwijzing handhaving milieurecht, tekst: Tekst
 8. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving, tekst: Tekst
 9. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties, tekst: Tekst
 10. Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden), tekst: Tekst
 11. Aanwijzing opsporing en behandeling van militaire zaken, tekst: Tekst
 12. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland, tekst: Tekst
 13. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling, tekst: Tekst ; bijlage: 1
 14. Aanwijzing slachtofferzorg, tekst: Tekst
 15. Aanwijzing TBS met voorwaarden, bijlage: Bijlage
 16. Aanwijzing verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994), tekst: Tekst
 17. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding), tekst: Tekst
 18. Aanwijzing witwassen, tekst: Tekst
 19. Algemene Kinderbijslagwet, artikel: 24c
 20. Algemene nabestaandenwet, artikel: 55a
 21. Algemene Ouderdomswet, artikel: 25
 22. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, bijlage: Bijlage A1
 23. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, artikelen: 2.1.3 , 2.2.3
 24. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), artikelen: 5 , 9
 25. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), artikelen: 5 , 13
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007, artikel: 3
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2005, bijlage: Bijlage
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2006, bijlage: Bijlage
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007, artikel: 3
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 2005, artikel: 3
 31. Besluit Buitengewoon Strafrecht, artikelen: 1 , 4 , 11 , 14 , 18
 32. Besluit certificaatloodsen, artikel: 25
 33. Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht., artikelen: 1 , 2
 34. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet, bijlage: Lijst
 35. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen, artikel: 1
 36. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel: 35
 37. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen, artikel: 1
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 39. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument
 40. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008), bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 41. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 42. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage
 43. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar, tekst: Tekst
 44. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst
 45. Huisvestingswet, hoofdstuk: Hoofdstuk X
 46. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht, artikelen: 2 , 3 , 13 , 29 , 48
 47. Leidraad Invordering 2008, tekst: Tekst
 48. Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, artikel: 25
 49. Scheepvaartverkeerswet, artikel: 31
 50. Toeslagenwet, artikel: 21
 51. Transactiebesluit 1994, bijlage: Bijlage
 52. Uitleveringswet, artikel: 51a
 53. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikelen: 2 , 3
 54. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling, artikel: 1
 55. Uitvoeringsregeling reclassering 2005, artikel: 17
 56. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, artikelen: 69 , 82
 57. Uitvoeringswet verdrag biologische wapens, artikel: 5
 58. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf), tekst: Tekst
 59. Vreemdelingencirculaire 2000 (A), tekst: Tekst
 60. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 61. Werkloosheidswet, artikel: 36c
 62. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel: 65a
 63. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikelen: 2:62 , 3:59
 64. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel: 35a
 65. Wet internationale misdrijven, artikelen: 1 , 2
 66. Wet militaire strafrechtspraak, artikel: 71
 67. Wet oorlogsstrafrecht, artikel: 3
 68. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel: 58
 69. Wet op de dierenbescherming, hoofdstuk: Hoofdstuk II
 70. Wet op de identificatieplicht, hoofdstuk: Hoofdstuk II
 71. Wet op de rechtsbijstand, artikelen: 43 , 44
 72. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, artikel: 33
 73. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 79a
 74. Wetboek van Militair Strafrecht, artikelen: 3 , 6
 75. Wetboek van Strafrecht, artikelen: 4 , 22h
 76. Wetboek van Strafvordering, titeldeel: Titel VIII ; artikel: 585
 77. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen), artikel: IV
 78. Ziektewet, artikel: 34

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 07-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

28180

 

 

Aanhangig

30538

 

 

Aanhangig

30579

 

 

Aanhangig

30659

 

 

Aanhangig

31108

 

 

Aanhangig

31331

 

 

Aanhangig

31407

 

 

Aanhangig

31938

 

 

Aanhangig

31983

 

 

Aanhangig

31996

 

 

Aanhangig

32398

 

 

Aanhangig

32882

 

 

Aanhangig

33234

 

 

Aanhangig

33369

 

 

Aanhangig

33712

 

 

Aanhangig

33745

 

 

Aanhangig

33994

 

 

Aanhangig

34051

 

 

Aanhangig

34068

 

 

Aanhangig

34086

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

34091

 

 

Aanhangig

34126

 

 

Aanhangig

34128

 

 

Aanhangig

34159

 

 

Aanhangig

34257

 

 

Aanhangig

34294

 

 

Aanhangig

34345

 

 

Aanhangig

34372

 

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 460

33816

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

 

Wijziging

07-07-2006
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160

29849
samen met
30961

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

 

Wijziging

26-11-1998

Stb. 1998, 687

25851

 

Wijziging

19-11-1986
samen met
07-07-1988
samen met
07-04-2005

Stb. 1986, 587
samen met
Stb. 2005, 194
samen met
Stb. 1988, 321

11932
samen met

samen met
29413

20-04-2016

 

Wijziging

08-07-2015

Stb. 2015, 307

34143

07-12-2015

Stb. 2015, 494

01-01-2016

 

Wijziging

10-11-2015

Stb. 2015, 420

 

10-11-2015

Stb. 2015, 420

 

Wijziging

01-07-2015

Stb. 2015, 280

34081

08-09-2015

Stb. 2015, 334

17-11-2015

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 410

34039

02-11-2015

Stb. 2015, 411

01-08-2015

 

Wijziging

09-04-2015

Stb. 2015, 185

33759

07-07-2015

Stb. 2015, 298

01-07-2015

 

Wijziging

30-06-2015

Stb. 2015, 255

33882

30-06-2015

Stb. 2015, 256

 

Wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 445

33685

12-12-2014

Stb. 2014, 513

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

01-03-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442

33684
samen met
33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

01-07-2014

 

Wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 484

33572

06-03-2014

Stb. 2014, 103

01-05-2014

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 125

33352

07-04-2014

Stb. 2014, 149

01-04-2014

 

Wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 485

33498

20-01-2014

Stb. 2014, 33

01-03-2014

 

Wijziging

12-02-2014

Stb. 2014, 74

33580

12-02-2014

Stb. 2014, 76

 

Wijziging

23-01-2014

Stb. 2014, 39

32203

23-01-2014

Stb. 2014, 39

15-02-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

20-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 10

33440

09-01-2014

Stb. 2014, 11

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

17-10-2013

Stb. 2013, 420

 

17-10-2013

Stb. 2013, 420

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 278

33295

30-08-2013

Stb. 2013, 336

15-11-2013

 

Wijziging

06-11-2013

Stb. 2013, 444

33309

06-11-2013

Stb. 2013, 445

01-09-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 292

33478

19-07-2013

Stb. 2013, 321

20-08-2013

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 394

32534

01-07-2013

Stb. 2013, 287

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 225

33012

25-06-2013

Stb. 2013, 257

 

Wijziging

07-03-2013

Stb. 2013, 95

32840

14-05-2013

Stb. 2013, 187

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 410

32337

08-03-2013

Stb. 2013, 99

01-04-2013

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 84

33185

22-03-2013

Stb. 2013, 108

 

Wijziging

15-11-2012

Stb. 2012, 572

32890

13-12-2012

Stb. 2012, 655

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

19-03-2013

Stb. 2013, 107

01-01-2013

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 600

32177

13-09-2012

Stb. 2012, 408

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 601

32468

13-09-2012

Stb. 2012, 408

01-11-2012

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 333

32885

15-08-2012

Stb. 2012, 373

01-10-2012

 

Wijziging

30-08-2012

Stb. 2012, 392

30511

18-09-2012

Stb. 2012, 422

01-07-2012

tot 01-07-2011 1)

 

Wijziging

05-04-2012

Stb. 2012, 155

33008

04-06-2012

Stb. 2012, 253

09-05-2012

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

23-04-2012

Stb. 2012, 192
met Verbeterblad

01-04-2012

 

Wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 605

32475

17-01-2012

Stb. 2012, 15

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 545

32319

12-12-2011

Stb. 2011, 615

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 546

32551

12-12-2011

Stb. 2011, 615

03-01-2012

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2012, 1

32169

17-11-2011

Stb. 2012, 1

01-01-2012

 

Wijziging

11-10-2011

Stb. 2011, 455

 

11-10-2011

Stb. 2011, 455

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 272

32137

28-06-2011

Stb. 2011, 340

31-12-2011

 

Wijziging

15-12-2011

Stb. 2011, 663

32420

15-12-2011

Stb. 2011, 663

01-07-2011

 

Wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 171

32194

12-05-2011

Stb. 2011, 237

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 818

31915

15-06-2011

Stb. 2011, 296

01-03-2011

 

Wijziging

28-10-2010

Stb. 2011, 24

32259

12-11-2011

Stb. 2011, 85

01-01-2011

 

Wijziging

17-12-2009
samen met
26-11-2009

Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2009, 525

30143
samen met
31391

13-07-2010

Stb. 2010, 291

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

13-07-2010

Stb. 2010, 291

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2010

 

Wijziging

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

 

Wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 317

31436

25-03-2010

Stb. 2010, 152

01-09-2010

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 325

31467

07-07-2010

Stb. 2010, 325

 

Wijziging

01-07-2010

Stb. 2010, 270

31823

24-07-2010

Stb. 2010, 308

07-07-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 149

31857

26-05-2010

Stb. 2010, 263

01-07-2010

 

Wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 200

32257

01-06-2010

Stb. 2010, 201

 

Wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 205

32038

11-06-2010

Stb. 2010, 206

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 190

31552

10-06-2010

Stb. 2010, 226

 

Wijziging

04-03-2010

Stb. 2010, 111

31009

04-06-2010

Stb. 2010, 220

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 2

31835

14-06-2010

Stb. 2010, 234

01-04-2010

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 544

31810

25-03-2010

Stb. 2010, 139

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

25-03-2010

Stb. 2010, 139

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-01-2010

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 544

31810

17-12-2009

Stb. 2009, 578

 

Wijziging

13-11-2009

Stb. 2009, 484

 

13-11-2009

Stb. 2009, 484

 

Wijziging

11-11-1999

Stb. 1999, 494

26492

11-11-1999

Stb. 1999, 494

01-07-2009

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

24-06-2009

Stb. 2009, 263

01-04-2009

 

Wijziging

25-03-2009

Stb. 2009, 155

30536

25-03-2009

Stb. 2009, 156

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-07-2008

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 500

30513

30-05-2008

Stb. 2008, 194

09-05-2008

 

Wijziging

01-04-2008

Stb. 2008, 148

30415

01-04-2008

Stb. 2008, 148

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-02-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 575

30332

22-01-2008

Stb. 2008, 24

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

21-12-2007

Stb. 2008, 4

01-01-2008

 

Wijziging

22-11-2007

Stb. 2007, 465

28238

11-12-2007

Stb. 2007, 523

 

Wijziging

13-11-2007

Stb. 2007, 456

 

13-11-2007

Stb. 2007, 456

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 192

29942

18-06-2007

Stb. 2007, 222

01-09-2007

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

09-05-2007

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

26-04-2007

Stb. 2007, 160

01-02-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 580

30164

21-12-2006

Stb. 2006, 731

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 600

28764

20-11-2006

Stb. 2006, 600

01-01-2007

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

28-11-2006

Stb. 2006, 609

13-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

29-11-2006

 

Wijziging

02-02-2006

Stb. 2006, 137

30208

20-11-2006

Stb. 2006, 583

01-09-2006

 

Wijziging

01-06-2006
samen met
22-12-2005

Stb. 2006, 300
samen met
Stb. 2006, 24

26671
samen met
30171

04-07-2006

Stb. 2006, 301

01-08-2006

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 344

28088

05-12-2005

Stb. 2005, 672

07-07-2006

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 310

30582

05-07-2006

Stb. 2006, 310

01-04-2006

 

Wijziging

12-05-2005
samen met
12-05-2005

Stb. 2005, 254
samen met
Stb. 2005, 255

26294
samen met
28017

13-03-2006

Stb. 2006, 150

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 255

28017

13-03-2006

Stb. 2006, 150

01-02-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

 

Wijziging

16-11-2005

Stb. 2005, 595

28495

07-12-2005

Stb. 2005, 596

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

10-03-2005

Stb. 2005, 111

28221

19-04-2005

Stb. 2005, 211

15-10-2005

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-08-2005

 

Wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 310

29845

01-07-2005

Stb. 2005, 353

01-07-2005

 

Wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 194

29413

08-06-2005

Stb. 2005, 300

01-01-2005

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 645

29291

16-12-2004

Stb. 2004, 690

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 579

29254

09-12-2004

Stb. 2004, 640

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

 

Wijziging

22-04-2004
samen met
23-12-2004

Stb. 2004, 306
samen met
Stb. 2004, 700

28168
samen met
29822

16-12-2004

Stb. 2004, 701

 

Wijziging

23-04-2003

Stb. 2003, 264

27482

20-12-2004

Stb. 2004, 741

01-11-2004

 

Wijziging

04-03-2004

Stb. 2004, 117

29011

18-10-2004

Stb. 2004, 553

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 531

26436

21-07-2004

Stb. 2004, 374

01-10-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 351

28980

22-09-2004

Stb. 2004, 471

10-08-2004

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 290

28463

21-07-2004

Stb. 2004, 373

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 107

28351

21-04-2004

Stb. 2004, 181

30-06-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 210

28197

18-06-2004

Stb. 2004, 285

16-06-2004

 

Wijziging

21-04-2004

Stb. 2004, 180

29025

02-06-2004

Stb. 2004, 251

12-05-2004

 

Wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 195

29042

29-04-2004

Stb. 2004, 195

01-05-2004

 

Wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

01-02-2004

 

Wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 480

27792

20-11-2003

Stb. 2003, 480

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2004

 

Wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 198

27732

11-09-2003

Stb. 2003, 365

01-10-2003

 

Wijziging

19-06-2003

Stb. 2003, 270

28337

25-08-2003

Stb. 2003, 340

01-09-2003

 

Wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 202

28079

11-08-2003

Stb. 2003, 321

01-01-2003

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-10-2002

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 388

27745

10-09-2002

Stb. 2002, 470

01-09-2002

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 303

28024

06-06-2002

Stb. 2002, 303

08-08-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 316

28099

20-06-2002

Stb. 2002, 317

12-07-2002

 

Wijziging

04-07-2002

Stb. 2002, 355

28215

04-07-2002

Stb. 2002, 355

29-05-2002

 

Wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

01-04-2002

 

Wijziging

12-04-2001

Stb. 2001, 194

26691

15-03-2002

Stb. 2002, 165

01-03-2002

 

Wijziging

12-12-2001

Stb. 2002, 14

27258

25-01-2002

Stb. 2002, 51

01-01-2002

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 675

28031

20-12-2001

Stb. 2001, 703

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 673

28028

20-12-2001

Stb. 2001, 703

 

Wijziging

08-11-2001

Stb. 2001, 559

27576

12-12-2001

Stb. 2001, 658

 

Wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

14-12-2001

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 606

27159

06-12-2001

Stb. 2001, 606

01-09-2001

 

Wijziging

02-11-2000

Stb. 2000, 481

26016

08-08-2001

Stb. 2001, 370

 

Wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

08-08-2001

Stb. 2001, 370

15-07-2001

 

Wijziging

26-01-2001

Stb. 2001, 70

22775

04-07-2001

Stb. 2001, 327

11-07-2001

 

Wijziging

22-06-2001

Stb. 2001, 315

27509

22-06-2001

Stb. 2001, 315

01-06-2001

 

Wijziging

17-05-2001

Stb. 2001, 245

27573

17-05-2001

Stb. 2001, 245

23-05-2001

 

Wijziging

17-05-2001

Stb. 2001, 234

27494

17-05-2001

Stb. 2001, 234

01-04-2001

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2001, 28

26023

27-03-2001

Stb. 2001, 158

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 20

26871

21-03-2001

Stb. 2001, 154

01-03-2001

 

Wijziging

07-12-2000

Stb. 2000, 540

26667

30-01-2001

Stb. 2001, 64

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

22-02-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 586

26841

14-12-2000

Stb. 2000, 604

01-02-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 616

26469

20-01-2001

Stb. 2001, 43

 

Wijziging

30-11-2000

Stb. 2000, 530

26848

18-01-2001

Stb. 2001, 36

 

Wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

20-01-2001

Stb. 2001, 44

01-10-2000

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 464

25437

18-01-2000

Stb. 2000, 38

12-07-2000

 

Wijziging

27-06-2000

Stb. 2000, 282

25768

27-06-2000

Stb. 2000, 282

01-07-2000

 

Wijziging

20-01-2000

Stb. 2000, 40

23993

31-05-2000

Stb. 2000, 237

01-06-2000

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 484

26363

24-05-2000

Stb. 2000, 226

12-05-2000

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 173

26519

04-05-2000

Stb. 2000, 193

01-01-2000

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 434

25843

06-12-1999

Stb. 1999, 526

01-12-1999

 

Wijziging

11-11-1999

Stb. 1999, 494

26492

11-11-1999

Stb. 1999, 494

01-06-1999

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 194

25392

19-05-1999

Stb. 1999, 198

15-04-1999

 

Wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 110

25474

03-04-1999

Stb. 1999, 155

26-02-1999

 

Wijziging

04-02-1999

Stb. 1999, 80

25638

04-02-1999

Stb. 1999, 80

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 430

24263

09-11-1998

Stb. 1998, 623

15-12-1998

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

03-07-1998

 

Wijziging

24-06-1998

Stb. 1998, 375

24112

30-06-1998

Stb. 1998, 376

01-04-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 773

25189

21-02-1998

Stb. 1998, 127

02-02-1998

 

Wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 35

24834

15-01-1998

Stb. 1998, 36

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 697

24139

17-12-1997

Stb. 1997, 698

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 334

24040

11-12-1997

Stb. 1997, 581

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

24-12-1997

 

Wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-12-1997

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 655

19522

19-11-1997

Stb. 1997, 553

02-10-1997

 

Wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 282

24256

05-07-1997

Stb. 1997, 300

01-10-1997

 

Wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 280

23445

05-07-1997

Stb. 1997, 295

30-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 212

23689

06-06-1997

Stb. 1997, 240

15-11-1996

 

Wijziging

07-10-1996

Stb. 1996, 505

24269

21-10-1996

Stb. 1996, 523

01-10-1996

 

Wijziging

26-01-1995
samen met
24-05-1995

Stb. 1995, 71
samen met
Stb. 1995, 283

23814
samen met

12-09-1996

Stb. 1996, 472

01-09-1996

 

Wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 585

16447

04-07-1996

Stb. 1996, 399

01-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 276

24496

30-05-1996

Stb. 1996, 279

01-02-1996

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1996, 15

23179

06-12-1995

Stb. 1996, 15

 

Wijziging

13-11-1995

Stb. 1995, 575

23682

13-11-1995

Stb. 1995, 575

12-01-1996

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1996, 15

23179

06-12-1995

Stb. 1996, 15

15-12-1995

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

29-09-1995

 

Wijziging

14-09-1995

Stb. 1995, 442

23797

14-09-1995

Stb. 1995, 442

01-09-1995

 

Wijziging

07-07-1994
samen met
12-04-1995

Stb. 1994, 528
samen met
Stb. 1995, 227

21327
samen met
23855

10-07-1995

Stb. 1995, 357

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 529

22889

10-07-1995

Stb. 1995, 357

10-08-1995

 

Wijziging

30-03-1995

Stb. 1995, 195

23229

01-08-1995

Stb. 1995, 373

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-04-1995

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

30-03-1995

Stb. 1995, 160

27-01-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 32

23681

21-12-1994

Stb. 1995, 32

01-01-1995

 

Wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

 

Wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 555

21847

25-10-1994

Stb. 1994, 777

01-10-1994

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 565

21147

22-09-1994

Stb. 1994, 707

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-1994

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 529

22889

07-07-1994

Stb. 1994, 529

 

Wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

15-07-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 501

23464

04-07-1994

Stb. 1994, 502

01-06-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 660

22694

09-03-1994

Stb. 1994, 190

01-04-1994

 

Wijziging

27-01-1994

Stb. 1994, 60

22268

27-01-1994

Stb. 1994, 60

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

18-02-1994

 

Wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 82

23082

04-02-1994

Stb. 1994, 82

01-02-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 679

21027

09-12-1993

Stb. 1993, 679

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 603

22483

11-11-1993

Stb. 1993, 603

18-01-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

15-01-1994

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 13

22909

29-12-1993

Stb. 1994, 14

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 707

22735

23-12-1993

Stb. 1993, 708

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

31-12-1993

 

Wijziging

24-02-1993

Stb. 1993, 141

22142

23-12-1993

Stb. 1993, 709

01-11-1993

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 486

21968

16-09-1993

Stb. 1993, 486

15-10-1993

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 516

22523

16-09-1993

Stb. 1993, 516

01-09-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 369

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

23-08-1993

Stb. 1993, 456

01-08-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 370

31-07-1993

 

Wijziging

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

06-07-1993

Stb. 1993, 400

01-07-1993

 

Wijziging

01-10-1992

Stb. 1992, 548

20520

16-04-1993

Stb. 1993, 234

01-06-1993

 

Wijziging

24-03-1993

Stb. 1993, 182

19757

24-03-1993

Stb. 1993, 182

 

Wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 585

16447

05-04-1993

Stb. 1993, 229

01-03-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

01-01-1993

 

Wijziging

23-11-1992

Stb. 1992, 642

21641

23-11-1992

Stb. 1992, 642

 

Wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 623

20339

14-11-1991

Stb. 1991, 623

01-08-1992

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 287

21186

04-06-1992

Stb. 1992, 287

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

18-07-1992

 

Wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 378

22340

01-07-1992

Stb. 1992, 378

15-06-1992

 

Wijziging

07-03-1991

Stb. 1991, 141

21038

20-05-1992

Stb. 1992, 258

01-05-1992

 

Wijziging

27-11-1991

Stb. 1991, 663

21241

13-03-1992

Stb. 1992, 116

01-02-1992

 

Wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 623

20339

14-11-1991

Stb. 1991, 623

 

Wijziging

09-10-1991

Stb. 1991, 520

21565

21-01-1992

Stb. 1992, 39

01-01-1992

 

Wijziging

02-12-1991

Stb. 1991, 664

21658

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 626

21626

12-12-1991

Stb. 1991, 708

 

Wijziging

28-12-1989
samen met
06-12-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606

17896
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

31-12-1991

 

Wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 631

17-12-1991

Stb. 1991, 737

01-12-1991

 

Wijziging

09-10-1991

Stb. 1991, 519

20930

09-10-1991

Stb. 1991, 519

06-10-1991

 

Wijziging

17-12-1987

Stb. 1987, 640

18436

25-09-1991

Stb. 1991, 490

01-10-1991

 

Wijziging

01-07-1991

Stb. 1991, 415

19816

01-07-1991

Stb. 1991, 415

01-04-1991

 

Wijziging

23-05-1990
samen met
22-03-1991

Stb. 1990, 379
samen met
Stb. 1991, 127

19979
samen met

04-03-1991

Stb. 1991, 100

01-01-1991

 

Wijziging

14-06-1990

Stb. 1990, 369

16813

30-11-1990

Stb. 1990, 582

01-05-1990

 

Wijziging

19-04-1989

Stb. 1989, 112

20897

23-04-1990

Stb. 1990, 180

01-12-1989

 

Wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 482

20074

02-11-1989

Stb. 1989, 503

01-11-1989

 

Wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 480

21151

26-10-1989

Stb. 1989, 481

21-09-1989

t/m 01-07-1989

 

Wijziging

08-08-1989

Stb. 1989, 358

19399

08-08-1989

Stb. 1989, 359

01-08-1989

 

Wijziging

24-05-1989

Stb. 1989, 189

20652

24-05-1989

Stb. 1989, 189

01-07-1989

 

Wijziging

08-08-1989

Stb. 1989, 358

19399

08-08-1989

Stb. 1989, 359

01-05-1989

 

Wijziging

08-11-1988

Stb. 1988, 672

19630

06-03-1989

Stb. 1989, 48

01-03-1989

 

Wijziging

19-01-1989

Stb. 1989, 7

19020

03-02-1989

Stb. 1989, 18

16-02-1989

 

Wijziging

02-02-1989

Stb. 1989, 16

19935

02-02-1989

Stb. 1989, 16

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

05-01-1989

 

Wijziging

19-05-1988

Stb. 1988, 276
samen met
Stb. 1988, 277

18439

14-12-1973

Trb. 1988, 166

01-01-1989

 

Wijziging

26-10-1988

Stb. 1988, 521

20370

01-12-1988

Stb. 1988, 550

 

Wijziging

16-06-1988

Stb. 1988, 305

19775

01-12-1988

Stb. 1988, 542

01-09-1988

 

Wijziging

07-07-1988

Stb. 1988, 352

20289

11-08-1988

Stb. 1988, 389

 

Wijziging

04-05-1988

Stb. 1988, 252

11-08-1988

Stb. 1988, 389

 

Wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

01-08-1988

Stb. 1988, 380

 

Wijziging

19-11-1986
samen met
07-07-1988
samen met
21-07-1928

Stb. 1986, 587
samen met
Stb. 1928, 251
samen met
Stb. 1988, 321

11932
samen met

samen met

01-08-1988

Stb. 1988, 380

01-05-1988

 

Wijziging

17-03-1988

Stb. 1988, 104

17476

17-03-1988

Stb. 1988, 104

30-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

27-04-1988

 

Wijziging

20-04-1988

Stb. 1988, 157

19427

20-04-1988

Stb. 1988, 157

03-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-04-1988

 

Wijziging

03-12-1987

Stb. 1987, 590

10377

07-01-1988

Stb. 1988, 8

01-01-1988

 

Wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 334

15416

09-12-1987

Stb. 1987, 558

 

Wijziging

10-09-1986

Stb. 1986, 464

18129

03-10-1987

Stb. 1987, 448

01-07-1987

 

Wijziging

21-04-1987

Stb. 1987, 221

18290

21-04-1987

Stb. 1987, 221

01-03-1987

 

Wijziging

29-01-1987

Stb. 1987, 38

19372

14-02-1987

Stb. 1987, 48

01-01-1987

 

Wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

27-11-1986

Stb. 1986, 594

01-10-1986

 

Wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 206

18802

22-08-1986

Stb. 1986, 473

01-09-1986

 

Wijziging

26-06-1986

Stb. 1986, 388

19222

26-06-1986

Stb. 1986, 388

01-08-1986

 

Wijziging

16-05-1986
samen met
30-05-1986

Stb. 1986, 273
samen met
Stb. 1986, 290

19051
samen met

16-05-1986

Stb. 1986, 273

27-07-1986

 

Wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 385

15836

01-05-1986

Stb. 1986, 245

21-05-1986

 

Wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 385

15836

01-05-1986

Stb. 1986, 245

19-05-1986

 

Wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 206

18802

23-04-1986

Stb. 1986, 206

07-04-1986

 

Wijziging

27-03-1986

Stb. 1986, 139

18973

27-03-1986

Stb. 1986, 140

01-01-1986

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 662

19111

13-12-1985

Stb. 1985, 663

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

19-07-1985

 

Wijziging

06-03-1985

Stb. 1985, 131

15972

23-05-1985

Stb. 1985, 285

01-04-1985

 

Wijziging

27-02-1985

Stb. 1985, 115

17337

27-02-1985

Stb. 1985, 115

01-11-1984

 

Wijziging

01-05-1981

Stb. 1981, 257

15475

17-05-1984
samen met
21-07-1984

Stb. 1984, 218
samen met
Stb. 1984, 356

01-09-1984

 

Wijziging

05-07-1984

Stb. 1984, 332

16652

05-07-1984

Stb. 1984, 332

01-05-1984

 

Tekstplaatsing

23-03-1984

Stb. 1984, 92

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

 

Wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

19-12-1983

 

Wijziging

09-11-1983

Stb. 1983, 576

17397

09-11-1983

Stb. 1983, 576

01-06-1983

 

Wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 585

16447

05-04-1993

Stb. 1993, 229

02-05-1983

 

Wijziging

24-03-1983

Stb. 1983, 152

16518

24-03-1983

Stb. 1983, 152

01-05-1983

 

Wijziging

31-03-1983

Stb. 1983, 153

15012

14-04-1983

Stb. 1983, 174

20-04-1983

 

Wijziging

24-03-1983

Stb. 1983, 135

17377

24-03-1983

Stb. 1983, 135

01-01-1983

 

Wijziging

14-05-1980

Stb. 1980, 233

15943

09-12-1982

Stb. 1982, 675

 

Wijziging

03-07-1974

Stb. 1974, 388

11709

09-12-1982

Stb. 1982, 675

24-02-1982

 

Wijziging

27-01-1982

Stb. 1982, 12

15678

27-01-1982

Stb. 1982, 12

08-07-1981

 

Wijziging

07-05-1981

Stb. 1981, 330

16032

07-05-1981

Stb. 1981, 330

29-06-1981

 

Wijziging

22-05-1981

Stb. 1981, 306

16115

22-05-1981

Stb. 1981, 306

15-06-1981

 

Wijziging

11-12-1980

Stb. 1980, 666

15842

10-04-1981

Stb. 1981, 190

16-01-1980

 

Wijziging

14-12-1979

Stb. 1979, 693

11001

14-12-1979

Stb. 1979, 693

25-04-1979

 

Wijziging

10-03-1979

Stb. 1979, 170

14322

10-03-1979

Stb. 1979, 170

01-12-1978

 

Wijziging

10-10-1978

Stb. 1978, 528

15019

10-10-1978

Stb. 1978, 528

16-10-1978

 

Wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 484

13386

05-10-1978

Stb. 1978, 497

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

05-10-1978

Stb. 1978, 497

12-06-1978

 

Wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-04-1978

 

Wijziging

25-03-1978

Stb. 1978, 155

11249

25-03-1978

Stb. 1978, 155

01-01-1977

 

Wijziging

05-06-1975

Stb. 1975, 353

12294

10-11-1976

Stb. 1976, 628

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

17-06-1976

 

Wijziging

12-05-1976

Stb. 1976, 282

13236

12-05-1976

Stb. 1976, 282

01-05-1976

 

Wijziging

10-12-1975

Stb. 1975, 684

12751

22-04-1976

Stb. 1976, 226

24-12-1975

 

Wijziging

10-12-1975

Stb. 1975, 684

12751

10-12-1975

Stb. 1975, 684

28-07-1975

 

Wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 340

13235

26-06-1975

Stb. 1975, 340

01-01-1974

 

Wijziging

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

13-10-1973

 

Wijziging

13-12-1972

Stb. 1972, 746

10658

10-09-1973

Stb. 1973, 473

26-09-1973

 

Wijziging

10-05-1973

Stb. 1973, 228

11866

12-09-1973

Stb. 1973, 436

13-08-1973

 

Wijziging

13-07-1973

Stb. 1973, 330

11130

13-07-1973

Stb. 1973, 330

29-06-1973

 

Wijziging

10-05-1973

Stb. 1973, 228

11866

12-09-1973

Stb. 1973, 436

01-05-1973

 

Wijziging

21-03-1973

Stb. 1973, 135

11933

21-03-1973

Stb. 1973, 135

24-01-1973

 

Wijziging

21-12-1972

Stb. 1972, 759

11271

21-12-1972

Stb. 1972, 759

01-10-1971

 

Wijziging

06-05-1971

Stb. 1971, 291

11164

30-06-1971

Stb. 1971, 438

30-07-1971

 

Wijziging

23-04-1971

Stb. 1971, 448

9705

23-04-1971

Stb. 1971, 448

29-06-1971

 

Wijziging

03-05-1971

Stb. 1971, 287

11174

01-06-1971

Stb. 1971, 363

12-05-1971

 

Wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 212

10347

08-04-1971

Stb. 1971, 212

03-05-1971

 

Wijziging

31-03-1971

Stb. 1971, 166

10594

31-03-1971

Stb. 1971, 166

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-1971

 

Wijziging

10-09-1970

Stb. 1970, 414

9595

30-10-1970

Stb. 1970, 533

23-04-1971

 

Wijziging

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180

29-03-1971

 

Wijziging

18-02-1971

Stb. 1971, 96

9724

18-02-1971

Stb. 1971, 96

01-12-1970

 

Wijziging

13-11-1969

Stb. 1969, 536

7884

05-11-1970

Stb. 1970, 537

12-02-1970

 

Wijziging

16-05-1969

Stb. 1969, 224

9492

24-12-1969

Stb. 1969, 608

01-01-1970

 

Wijziging

28-08-1969

Stb. 1969, 350

8725

11-12-1969

Stb. 1969, 561

 

Wijziging

03-04-1967
samen met
28-05-1969

Stb. 1969, 167
samen met
Stb. 1969, 258

8436
samen met

04-06-1969

Stb. 1969, 259

 

Wijziging

03-04-1967
samen met
28-05-1969

Stb. 1969, 167
samen met
Stb. 1969, 258

8436
samen met

28-05-1969

Stb. 1969, 258

 

Wijziging

21-02-1963

Stb. 1963, 82

5861

12-11-1969

Stb. 1969, 514

09-06-1969

 

Wijziging

08-05-1969

Stb. 1969, 191

9638

08-05-1969

Stb. 1969, 191

01-05-1968

 

Wijziging

16-03-1968

Stb. 1968, 161

8447

16-03-1968

Stb. 1968, 161

25-12-1967

 

Wijziging

23-11-1967

Stb. 1967, 565

8437

23-11-1967

Stb. 1967, 565

01-11-1967

 

Wijziging

07-10-1964

Stb. 1964, 386

6811

17-02-1967

Stb. 1967, 123

09-08-1967

 

Wijziging

30-06-1967

Stb. 1967, 377

8538

30-06-1967

Stb. 1967, 377

12-04-1967

 

Wijziging

16-03-1967

Stb. 1967, 152

7979

16-03-1967

Stb. 1967, 152

01-01-1967

 

Wijziging

21-07-1966

Stb. 1966, 319

7175

07-12-1966

Stb. 1966, 534

 

Wijziging

21-07-1966

Stb. 1965, 319

7175

07-12-1966

Stb. 1966, 534

24-08-1966

 

Wijziging

21-07-1966

Stb. 1966, 322

8400

21-07-1966

Stb. 1966, 322

12-07-1965

 

Wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

01-07-1965

 

Wijziging

09-11-1961

Stb. 1961, 402

4141

16-02-1965

Stb. 1965, 58

31-12-1964

 

Wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 483

7603

16-12-1964

Stb. 1964, 508

01-12-1964

 

Wijziging

25-07-1964

Stb. 1964, 315

7113

16-10-1964

Stb. 1964, 393

25-12-1963

 

Wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

20-11-1963

Stb. 1963, 485

01-03-1962

 

Wijziging

25-01-1961

Stb. 1961, 19

3868

25-01-1961

Stb. 1961, 19

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1962

 

Wijziging

25-01-1961

Stb. 1961, 19

3868

12-07-1962

Stb. 1962, 251

01-01-1961

 

Wijziging

22-12-1960

Stb. 1960, 559

2597

28-12-1960

Stb. 1960, 580

25-06-1960

 

Wijziging

23-06-1960

Stb. 1960, 239

5934

23-06-1960

Stb. 1960, 239

01-08-1959

 

Wijziging

06-03-1957

Stb. 1957, 72

4134

21-05-1959

Stb. 1959, 178

01-05-1959

 

Wijziging

09-01-1958

Stb. 1958, 7

4415

21-04-1959

Stb. 1959, 128

01-02-1959

 

Wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

16-10-1958

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 439

5104

28-07-1958

Stb. 1958, 439

01-06-1958

 

Wijziging

31-07-1957

Stb. 1957, 325
met Verbeterblad

4362

25-02-1958

Stb. 1958, 93

01-01-1958

 

Wijziging

04-07-1957

Stb. 1957, 244

3525

23-12-1957

Stb. 1957, 545

31-01-1957

 

Wijziging

20-12-1956

Stb. 1956, 667

4342

20-12-1956

Stb. 1956, 667

01-11-1956

 

Wijziging

26-01-1956

Stb. 1956, 42

3530

04-06-1956

Stb. 1956, 325

01-07-1956

 

Wijziging

24-12-1954

Stb. 1954, 602

2814

26-05-1956

Stb. 1956, 308

01-04-1956

 

Wijziging

07-07-1955

Stb. 1955, 390

2410

15-03-1956

Stb. 1956, 110

12-01-1956

 

Wijziging

15-12-1955

Stb. 1955, 552

4007

15-12-1955

Stb. 1955, 552

01-01-1956

 

Wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 362

1735

22-10-1955

Stb. 1955, 502

16-06-1955

 

Wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 207

3741

20-05-1955

Stb. 1955, 207

03-02-1955

 

Wijziging

19-05-1954

Stb. 1954, 216

2511

03-01-1955

Stb. 1955, 2

01-10-1954

 

Wijziging

30-06-1954

Stb. 1954, 334

2600

20-09-1954

Stb. 1954, 410

31-05-1954

 

Wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

01-09-1953

 

Wijziging

15-06-1951

Stb. 1951, 215

1703

13-06-1953

Stb. 1953, 293

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-06-1953

 

Wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 596

1189

23-05-1953

Stb. 1953, 237

01-11-1952

 

Wijziging

24-06-1939

Stb. 1939, 201

18

23-06-1952

Stb. 1952, 349

21-08-1952

 

Wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 404

2419

10-07-1952

Stb. 1952, 404

05-08-1952

 

Wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 408

2258

10-07-1952

Stb. 1952, 408

27-08-1951

 

Wijziging

26-07-1951

Stb. 1951, 325

2143

26-07-1951

Stb. 1951, 325

16-07-1951

 

Wijziging

15-06-1951

Stb. 1951, 214

1546

15-06-1951

Stb. 1951, 214

30-04-1951

 

Wijziging

05-04-1951

Stb. 1951, 92

1554

05-04-1951

Stb. 1951, 92

10-10-1949

 

Wijziging

09-09-1949

Stb. 1949, J 422

1212

09-09-1949

Stb. 1949, J 422

23-12-1948

 

Wijziging

01-11-1948

Stb. 1948, I 480

1006

01-11-1948

Stb. 1948, I 480

01-09-1948

 

Wijziging

10-07-1947

Stb. 1947, H 232

25

24-07-1948

Stb. 1948, I 343

01-08-1948

 

Wijziging

10-07-1947

Stb. 1947, H 232

25

24-07-1948

Stb. 1948, I 343

05-06-1939

 

Wijziging

13-05-1939

Stb. 1939, 200

42

13-05-1939

Stb. 1939, 200

01-10-1937

 

Wijziging

14-06-1930

Stb. 1930, 240

18-05-1937

Stb. 1937, 280

 

Wijziging

25-09-1929

Stb. 1929, 361

23-07-1937

Stb. 1937, 284

13-08-1936

 

Wijziging

18-07-1936

Stb. 1936, 203

18-07-1936

Stb. 1936, 203

01-01-1936

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

16-12-1935

Stb. 1935, 706

16-03-1935

 

Wijziging

07-02-1935

Stb. 1935, 41

14-02-1935

Stb. 1935, 49

01-01-1935

 

Wijziging

02-07-1934

Stb. 1934, 347

02-07-1934

Stb. 1934, 347

16-08-1934

 

Wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

01-01-1934

 

Wijziging

25-09-1929

Stb. 1929, 361

23-11-1933

Stb. 1933, 625

19-09-1933

 

Wijziging

15-09-1933

Stb. 1933, 476

15-09-1933

Stb. 1933, 476

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-1933

 

Wijziging

06-04-1933

Stb. 1933, 141

10-07-1933

Stb. 1933, 356

22-04-1933

 

Wijziging

20-04-1933

Stb. 1933, 179

 

20-04-1933

Stb. 1933, 179

01-12-1932

 

Wijziging

04-11-1932

Stb. 1932, 524

04-11-1932

Stb. 1932, 524

02-05-1932

 

Wijziging

31-03-1932

Stb. 1932, 131

31-03-1932

Stb. 1932, 131

30-12-1930

 

Wijziging

28-11-1930

Stb. 1930, 431

28-11-1930

Stb. 1930, 431

01-09-1930

 

Wijziging

25-06-1929

Stb. 1929, 360

12-06-1930

Stb. 1930, 227

01-04-1929

 

Wijziging

02-07-1928

Stb. 1928, 216

08-09-1928

Stb. 1928, 364

01-11-1928

 

Wijziging

28-05-1925

Stb. 1925, 221

21-07-1928

Stb. 1928, 251

 

Wijziging

28-05-1925
samen met
21-07-1928

Stb. 1925, 221
samen met
Stb. 1928, 251


samen met

18-10-1928

Stb. 1928, 399

21-08-1928

 

Wijziging

21-07-1928

Stb. 1928, 288

21-07-1928

Stb. 1928, 288

13-06-1928

 

Wijziging

12-05-1928

Stb. 1928, 176

12-05-1928

Stb. 1928, 176

14-06-1927

 

Wijziging

13-05-1927

Stb. 1927, 156

13-05-1927

Stb. 1927, 156

01-02-1927

 

Wijziging

10-06-1926

Stb. 1926, 171

04-09-1926

Stb. 1926, 324

 

Wijziging

22-12-1924

Stb. 1924, 573

04-09-1926

Stb. 1926, 324

01-01-1926

 

Wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 308

04-12-1925

Stb. 1925, 465

29-07-1925

 

Wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 314

29-06-1925

Stb. 1925, 314

28-07-1925

 

Wijziging

23-06-1925

Stb. 1925, 243

23-06-1925

Stb. 1925, 243

27-08-1924

 

Wijziging

28-06-1924

Stb. 1924, 370

28-06-1924

Stb. 1924, 370

26-08-1924

 

Wijziging

28-06-1924

Stb. 1924, 370

28-06-1924

Stb. 1924, 370

07-07-1924

 

Wijziging

07-06-1924

Stb. 1924, 276

07-06-1924

Stb. 1924, 276

01-01-1923

 

Wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 841

02-09-1922

Stb. 1922, 514

24-12-1922

 

Wijziging

24-11-1922

Stb. 1922, 612

24-11-1922

Stb. 1922, 612

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-11-1922

 

Wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 834

04-10-1922

Stb. 1922, 544

15-10-1922

 

Wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 842

30-04-1922

Stb. 1922, 543

01-09-1922

 

Wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 833

07-08-1922

Stb. 1922, 484

28-06-1922

 

Wijziging

19-05-1922

Stb. 1922, 313

19-05-1922

Stb. 1922, 313

05-06-1922

 

Wijziging

05-05-1922

Stb. 1922, 246

05-05-1922

Stb. 1922, 246

06-08-1920

 

Wijziging

28-07-1920

Stb. 1920, 619

28-07-1920

Stb. 1920, 619

17-05-1920

 

Wijziging

16-04-1920

Stb. 1920, 194

16-04-1920

Stb. 1920, 194

13-11-1919

 

Wijziging

04-11-1919

Stb. 1919, 632

04-11-1919

Stb. 1919, 632

07-07-1919

 

Wijziging

07-06-1919

Stb. 1919, 311

07-06-1919

Stb. 1919, 311

26-06-1918

 

Wijziging

17-06-1918

Stb. 1918, 397

17-06-1918

Stb. 1918, 397

23-06-1918

 

Wijziging

17-06-1918

Stb. 1918, 395

17-06-1918

Stb. 1918, 395

30-12-1915

 

Wijziging

16-12-1915

Stb. 1915, 247

16-12-1915

Stb. 1915, 511

25-08-1915

 

Wijziging

02-08-1915

Stb. 1915, 365

02-08-1915

Stb. 1915, 365

20-09-1914

 

Wijziging

27-08-1914

Stb. 1914, 426

27-08-1914

Stb. 1914, 426

01-01-1914

 

Wijziging

07-01-1911

Stb. 1911, 5

07-01-1911

Stb. 1911, 5

01-11-1912

 

Wijziging

23-09-1912

Stb. 1912, 308

23-09-1912

Stb. 1912, 308

01-01-1912

 

Wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1912, 135

 

Wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1911, 135

15-06-1911

 

Wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1911, 135

 

Wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1912, 135

01-12-1905

 

Wijziging

12-05-1902

Stb. 1902, 61

25-10-1905

Stb. 1905, 292

 

Wijziging

12-02-1901

Stb. 1901, 63

25-10-1905

Stb. 1905, 292

11-04-1903

 

Wijziging

11-04-1903

Stb. 1903, 101

11-04-1903

Stb. 1903, 101

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-1896

 

Wijziging

20-01-1896

Stb. 1896, 9

20-01-1896

Stb. 1896, 9

01-06-1896

 

Wijziging

15-04-1896

Stb. 1896, 70

15-04-1896

Stb. 1896, 70

01-07-1893

 

Wijziging

12-12-1892

Stb. 1892, 268

12-12-1892

Stb. 1892, 268

27-01-1888

 

Wijziging

31-12-1887

Stb. 1887, 265

31-12-1887

Stb. 1887, 265

01-09-1886

 

Wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-01-1886

Stb. 1886, 6

 

Wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-04-1886

Stb. 1886, 64

 

Nieuwe regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64

30-01-1886

 

Wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-01-1886

Stb. 1886, 6

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 77s, Artikel 77t, Artikel 77ta, Artikel 77tb