Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Grondwet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen: GW
Gw
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0001840

Opmerkingen

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.

Informatie geldend op 08-04-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Grondwet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
 2. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 3. Besluit bepalingen Kabinet van de Koning
 4. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 5. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)
 6. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)
 7. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)
 8. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 9. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 10. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 11. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 12. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 13. Besluit departementale herindeling innovatie
 14. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 15. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 16. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 17. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 18. Besluit departementale herindeling veiligheid
 19. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 20. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 21. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 22. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 23. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 24. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 25. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 26. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 27. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 28. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 29. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 30. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 31. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 32. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 33. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 34. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 35. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 36. Besluit herindeling van departementale taken
 37. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 38. Besluit heroprichting Korps rijdende artillerie
 39. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 40. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 41. Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 42. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 43. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 44. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 45. Besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een uitkering wegens ontslag op grond van artikel 99a van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951
 46. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 47. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 48. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 49. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 50. Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht
 51. Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken
 52. Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
 53. Besluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 54. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 55. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 56. Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal
 57. Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal
 58. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2010
 59. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 60. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 61. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 62. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 63. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 64. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 65. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 66. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 67. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 68. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 69. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 70. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 71. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 72. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 73. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 74. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 75. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 76. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 77. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 78. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 79. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 80. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 81. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 82. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 83. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 84. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 85. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 86. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 87. Besluit participatiebudget
 88. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 89. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 90. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 91. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 92. Besluit taakverdeling tussen de Minister en Staatssecretaris OCW
 93. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 94. Besluit tijdelijke regeling bekostiging jeugdhulpverlening
 95. Besluit toekenning van een eenmalige uitkering van 11,3% in 1992 aan (gewezen) burgerlijk rijkspersoneel en anderen
 96. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 97. Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 98. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën
 99. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken
 100. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
 101. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
 102. Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister
 103. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 104. Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 105. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 106. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 107. Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken
 108. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 109. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 110. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 111. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 112. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 113. Bezoldigingsbesluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 114. Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011
 115. Drinkwaterbesluit
 116. EZ-intrekkingsregeling 2005
 117. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 118. Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen
 119. Intrekkingsregeling BZK 2004
 120. Naamswijziging ministerie LNV
 121. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 122. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 123. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 124. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 125. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 126. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 127. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 128. Penitentiaire maatregel
 129. Proclamatie houdende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk
 130. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
 131. Reglement van orde voor de ministerraad
 132. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 133. Reparatiebesluit BZK 2011
 134. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
 135. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 136. Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 137. Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn
 138. Uitkeringsregeling buitenlandse dienst 1966
 139. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 140. Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst
 141. Wet bescherming persoonsgegevens
 142. Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
 143. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 144. Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912
 145. Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming
 146. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 147. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 148. Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
 149. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 21 , Aanwijzing 23 , Aanwijzing 24 , Aanwijzing 28 , Aanwijzing 70 , Aanwijzing 77 , Aanwijzing 93 , Aanwijzing 119 , Aanwijzing 162a , Aanwijzing 175 , Aanwijzing 206 , Aanwijzing 254 , Aanwijzing 304 , Aanwijzing 334
 2. Advocatenwet, artikel: 3
 3. Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel: 2
 4. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden, tekst: Tekst
 5. Ambtenarenwet, artikel: 2
 6. Ambtenarenwet BES, artikel: 2
 7. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage A
 8. Besluit Buitengewoon Strafrecht, artikel: 18
 9. Besluit rechtspositie leden Commissie gelijke behandeling, bijlage: Bijlage
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 1945–
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren), bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Aanvulling BASISSELECTIEDOCUMENT militaire operatiën
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997, bijlage: Basisselectiedocument
 25. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering, bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 26. Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel: 1
 27. CBP Richtsnoeren, tekst: Tekst
 28. Gemeentewet, artikelen: 14 , 41a , 65 , 81g , 81s , 175 , 176
 29. Gerechtsdeurwaarderswet, artikelen: 9 , 23 , 28
 30. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen (gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied), artikel: 2
 31. Grondwet, artikel: 103
 32. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, tekst: Tekst ; bijlage: 1
 33. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting, tekst: Tekst
 34. Onteigeningswet, artikel: 155
 35. Organisatiebesluit BZK 2009, artikel: 3.6
 36. Overzicht taken stafafdeling CWZ, artikel: 3
 37. Provinciewet, artikelen: 14 , 40a , 64 , 79g , 79t
 38. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010, bijlage: Bijlage als bedoeld in 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 39. Rechtspositiebesluit WRR 2004, artikel: 5
 40. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten, artikel: 4
 41. Referenda, teksten: Tekst , Tekst
 42. Regeling centraal examen 2006, bijlage: 6
 43. Regentschapswet, artikel: 1
 44. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, artikelen: 110 , 179
 45. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, artikelen: 84 , 154
 46. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, artikelen: 18 , 32
 47. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964, artikel: 2
 48. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, artikelen: 6 , 7 , 10 , 15
 49. Rijkswet houdende goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, artikelen: 3 , 4
 50. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen), artikel: IV
 51. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, artikelen: 5 , 11 , 14 , 42 , 45 , 50 , 51 , 54 , 55 , 61
 52. Subsidieregeling Huis voor democratie en rechtsstaat, artikel: 2
 53. Uitvoeringsbesluit pacht, artikel: 22
 54. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 55. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005, bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 56. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 57. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 58. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 59. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997, bijlage: Inhoudsopgave
 60. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek), bijlage: Basisselectiedocument
 61. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), bijlage: Basisselectiedocument
 62. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie, beleidsterrein Dienstplicht over de periode vanaf 1945, bijlage: Basisselectiedocument
 63. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003, bijlage: Bijlage
 64. Verplaatsingskostenbesluit 1989, artikel: 1
 65. Waterschapswet, artikelen: 34 , 50 , 51e
 66. Waterstaatswet 1900, artikel: 72a
 67. Waterwet, artikelen: 5.30 , 5.32
 68. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen, artikel: 1
 69. Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES, artikel: 2
 70. Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning, artikelen: 1 , 2
 71. Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal, artikelen: 1 , 2
 72. Wet beëdiging van de regent, artikel: 1
 73. Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk, bijlage: Bijlage
 74. Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer, artikel: 1
 75. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement, artikel: 9
 76. Wet lidmaatschap koninklijk huis, artikelen: 1 , 3 , 4
 77. Wet ministeriële verantwoordelijkheid, artikel: 1
 78. Wet Nationale ombudsman, artikel: 8
 79. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, artikel: 65
 80. Wet op de rechterlijke organisatie, bijlage: 2
 81. Wet op het notarisambt, artikel: 3
 82. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, artikel: 2
 83. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikelen: 15 , 47 , 77 , 100 , 111 , 178 , 179 , 192
 84. Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, artikel: 12
 85. Wet tuchtrechtspraak accountants, bijlage: Bijlage
 86. Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris, artikelen: 1 , 2
 87. Wetboek van Strafrecht, artikel: 355
 88. Wetboek van Strafrecht BES, artikel: 372bis

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 14-02-2016)

Opmerkingen

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30874

 

 

Aanhangig

30900

 

 

Aanhangig

32334

 

 

Aanhangig

32411

 

 

Aanhangig

32522

 

 

Aanhangig

32866

 

 

Aanhangig

32867

 

 

Aanhangig

33131

 

 

Aanhangig

33359

 

 

Aanhangig

33989

 

 

Aanhangig

34341

 

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 277

33239

 

Wijziging

30-09-2014

Stb. 2014, 355

30174

 

Wijziging

25-02-2009

Stb. 2009, 120

28331

 

Wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 121

27551

 

Wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 585

27033

 

Nieuwe regeling

24-08-1815

Stb. 1815, 45

15-07-2008

 

Wijziging

22-08-2008

Stb. 2008, 348

 

22-08-2008

Stb. 2008, 348

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 273

31013

27-06-2008

Stb. 2008, 273

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 272

31012

27-06-2008

Stb. 2008, 272

11-10-2006

 

Wijziging

21-04-2006

Stb. 2006, 240

 

21-04-2006

Stb. 2006, 240

 

Wijziging

20-01-2005

Stb. 2005, 52

28727

26-09-2006

Stb. 2006, 449

 

 

Tekstplaatsing

21-04-2006

Stb. 2006, 240

 

06-04-2006

 

Wijziging

16-03-2006

Stb. 2006, 170

28726

16-03-2006

Stb. 2006, 170

08-02-2005

 

Wijziging

20-01-2005

Stb. 2005, 52

28727

20-01-2005

Stb. 2005, 52

21-03-2002

 

Wijziging

09-04-2002

Stb. 2002, 200

 

09-04-2002

Stb. 2002, 200

 

Wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 144

26158

07-02-2002

Stb. 2002, 144

18-07-2000

 

Wijziging

22-06-2000

Stb. 2000, 294

26243

22-06-2000

Stb. 2000, 294

02-11-1999

 

Wijziging

06-10-1999

Stb. 1999, 454

26242

06-10-1999

Stb. 1999, 454

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

25-03-1999

 

Wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 133

26157

25-02-1999

Stb. 1999, 133

 

Wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 135

26160

25-02-1999

Stb. 1999, 135

 

Wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 134

26159

25-02-1999

Stb. 1999, 134

01-11-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 403

23800

10-07-1995

Stb. 1995, 403

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 402

23803

10-07-1995

Stb. 1995, 402

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 404

23799

10-07-1995

Stb. 1995, 404

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 401

19952

10-07-1995

Stb. 1995, 401

05-09-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 402

23803

10-07-1995

Stb. 1995, 402

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 401

19952

08-09-1999

Stb. 1999, 401

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 403

23800

10-07-1995

Stb. 1995, 403

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 404

23799

10-07-1995

Stb. 1995, 404

 

 

Tekstplaatsing

25-07-1987

Stb. 1987, 458

08-07-1987

 

Wijziging

03-06-1987

Stb. 1987, 270

19552

03-06-1987

Stb. 1987, 270

 

Wijziging

03-06-1987

Stb. 1987, 271

19553

03-06-1987

Stb. 1987, 271

18-06-1987

 

Wijziging

25-07-1987

Stb. 1987, 458

25-07-1987

Stb. 1987, 458

 

Wijziging

03-06-1987

Stb. 1987, 271

19553

03-06-1987

Stb. 1987, 271

 

Wijziging

03-06-1987

Stb. 1987, 270

19552

03-06-1987

Stb. 1987, 270

02-03-1983

 

Tekstplaatsing

17-02-1983

Stb. 1983, 70

01-02-1983

Stb. 1983, 68

 

Wijziging

17-02-1983

Stb. 1983, 70

01-02-1983

Stb. 1983, 68

28-01-1983

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 50

16937

19-01-1983

Stb. 1983, 50

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 44

16931

19-01-1983

Stb. 1983, 44

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 20

16906

19-01-1983

Stb. 1983, 20

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 19

16905

19-01-1983

Stb. 1983, 19

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 30

16917

19-01-1983

Stb. 1983, 30

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 31

16918

19-01-1983

Stb. 1983, 31

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 29

16916

19-01-1983

Stb. 1983, 29

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 27

16913

19-01-1983

Stb. 1983, 27

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 28

16914

19-01-1983

Stb. 1983, 28

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 51

16938

19-01-1983

Stb. 1983, 51

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 26

16912

19-01-1983

Stb. 1983, 26

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 24

16910

19-01-1983

Stb. 1983, 24

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 38

16925

19-01-1983

Stb. 1983, 38

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 42

16929

19-01-1983

Stb. 1983, 42

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 46

16933

19-01-1983

Stb. 1983, 46

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 48

16935

19-01-1983

Stb. 1983, 48

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 22

16908

19-01-1983

Stb. 1983, 22

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 23

16909

19-01-1983

Stb. 1983, 23

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 32

16919

19-01-1983

Stb. 1983, 32

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 47

16934

19-01-1983

Stb. 1983, 47

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 21

16907

19-01-1983

Stb. 1983, 21

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 34

16921

19-01-1983

Stb. 1983, 34

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 40

16927

19-01-1983

Stb. 1983, 40

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 49

16936

19-01-1983

Stb. 1983, 49

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 33

16920

19-01-1983

Stb. 1983, 33

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 35

16922

19-01-1983

Stb. 1983, 35

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 36

16923

19-01-1983

Stb. 1983, 36

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 43

16930

19-01-1983

Stb. 1983, 43

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 45

16932

19-01-1983

Stb. 1983, 45

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 25

16911

19-01-1983

Stb. 1983, 25

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 37

16924

19-01-1983

Stb. 1983, 37

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 39

16926

19-01-1983

Stb. 1983, 39

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 41

16928

19-01-1983

Stb. 1983, 41

 

 

Tekstplaatsing

17-04-1972

Stb. 1972, 193

16-03-1972

 

Wijziging

11-03-1972

Stb. 1972, 104

11300

11-03-1972

Stb. 1972, 104

 

Wijziging

10-02-1972

Stb. 1972, 108

11307

10-02-1972

Stb. 1972, 108

 

Wijziging

10-02-1972

Stb. 1972, 106

11310

10-02-1972

Stb. 1972, 106

 

Wijziging

10-02-1972

Stb. 1972, 107

11305

10-02-1972

Stb. 1972, 107

 

Wijziging

10-02-1972

Stb. 1972, 105

11304

10-02-1972

Stb. 1972, 105

 

Wijziging

10-02-1972

Stb. 1972, 102

11309

10-02-1972

Stb. 1972, 102

 

Wijziging

10-02-1972

Stb. 1972, 103

11303

10-02-1972

Stb. 1972, 103

 

 

Tekstplaatsing

17-12-1963

Stb. 1963, 536

29-11-1963

 

Wijziging

14-11-1963

Stb. 1963, 465

7220

14-11-1963

Stb. 1963, 465

 

Wijziging

14-11-1963

Stb. 1963, 464

7220

14-11-1963

Stb. 1963, 464

 

Wijziging

14-11-1963

Stb. 1963, 462

7219

14-11-1963

Stb. 1963, 462

 

Wijziging

14-11-1963

Stb. 1963, 463

7219

14-11-1963

Stb. 1963, 463

 

 

Tekstplaatsing

11-09-1956

Stb. 1956, 472

27-08-1956

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 438

4402

23-08-1956

Stb. 1956, 438

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 437

4402

23-08-1956

Stb. 1956, 437

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 436

4402

23-08-1956

Stb. 1956, 436

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 445

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 445

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 439

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 439

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 440

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 440

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 443

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 443

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 444

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 444

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 441

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 441

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 442

4403

23-08-1956

Stb. 1956, 442

 

Wijziging

23-08-1956

Stb. 1956, 435

4402

23-08-1956

Stb. 1956, 435

29-06-1953

 

Wijziging

22-06-1953

Stb. 1953, 295

06-06-1953

Stb. 1953, 264

 

 

Tekstplaatsing

22-06-1953

Stb. 1953, 295

05-06-1953

 

Wijziging

22-05-1953

Stb. 1953, 261

2700

22-05-1953

Stb. 1953, 261

29-09-1948

 

Wijziging

21-09-1948

Stb. 1948, I 425

 

08-09-1948

Stb. 1948, I 414

08-09-1948

 

Wijziging

03-09-1948

Stb. 1948, I 411

907

03-09-1948

Stb. 1948, I 411

 

Wijziging

03-09-1948

Stb. 1948, I 413

907

03-09-1948

Stb. 1948, I 413

 

Wijziging

03-09-1948

Stb. 1948, I 410

907

03-09-1948

Stb. 1948, I 410

 

Wijziging

03-09-1948

Stb. 1948, I 412

907

03-09-1948

Stb. 1948, I 412

14-01-1947

 

Wijziging

27-12-1946

Stb. 1946, G 398

263

27-12-1946

Stb. 1946, G 398

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

06-03-1938

 

Wijziging

25-02-1938

Stb. 1938, 300

 

11-02-1938

Stb. 1938, 180

22-02-1938

 

Wijziging

19-01-1938

Stb. 1938, 102

495

19-01-1938

Stb. 1938, 102

 

Wijziging

19-01-1938

Stb. 1938, 100

495

19-01-1938

Stb. 1938, 100

 

Wijziging

19-01-1938

Stb. 1938, 103

496

19-01-1938

Stb. 1938, 103

 

Wijziging

19-01-1938

Stb. 1938, 101

495

19-01-1938

Stb. 1938, 101

 

Wijziging

19-01-1938

Stb. 1938, 105

495

19-01-1938

Stb. 1938, 105

 

Wijziging

19-01-1938

Stb. 1938, 104

495

19-01-1938

Stb. 1938, 104

03-11-1923

 

Wijziging

27-12-1922

Stb. 1922, 736

 

09-12-1922

Stb. 1922, 665

13-12-1922

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 646

30-11-1922

Stb. 1922, 646

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 643

30-11-1922

Stb. 1922, 643

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 647

30-11-1922

Stb. 1922, 647

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 650

30-11-1922

Stb. 1922, 650

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 649

30-11-1922

Stb. 1922, 649

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 648

30-11-1922

Stb. 1922, 648

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 651

30-11-1922

Stb. 1922, 651

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 645

30-11-1922

Stb. 1922, 645

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 644

30-11-1922

Stb. 1922, 644

 

Wijziging

30-11-1922

Stb. 1922, 642

30-11-1922

Stb. 1922, 642

01-12-1917

 

Wijziging

29-11-1917

Stb. 1917, 662

29-11-1917

Stb. 1917, 662

 

Wijziging

29-11-1917

Stb. 1917, 660

29-11-1917

Stb. 1917, 660

 

Wijziging

29-11-1917

Stb. 1917, 661

29-11-1917

Stb. 1917, 661

06-12-1887

 

Wijziging

30-11-1887

Stb. 1887, 212

 

15-11-1887

Stb. 1887, 210

10-11-1887

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 183

06-11-1887

Stb. 1887, 183

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 191

06-11-1887

Stb. 1887, 191

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 189

06-11-1887

Stb. 1887, 189

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 190

06-11-1887

Stb. 1887, 190

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 193

06-11-1887

Stb. 1887, 193

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 192

06-11-1887

Stb. 1887, 192

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 188

06-11-1887

Stb. 1887, 188

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 187

06-11-1887

Stb. 1887, 187

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 186

06-11-1887

Stb. 1887, 186

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 185

06-11-1887

Stb. 1887, 185

 

Wijziging

06-11-1887

Stb. 1887, 184

06-11-1887

Stb. 1887, 184

08-12-1884

 

Wijziging

05-12-1884

Stb. 1884, 228

05-12-1884

Stb. 1884, 228

14-10-1848

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 70

11-10-1848

Stb. 1848, 70

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 60

11-10-1848

Stb. 1848, 60

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 68

11-10-1848

Stb. 1848, 68

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 61

11-10-1848

Stb. 1848, 61

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 59

11-10-1848

Stb. 1848, 59

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 67

11-10-1848

Stb. 1848, 67

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 66

11-10-1848

Stb. 1848, 66

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 69

11-10-1848

Stb. 1848, 69

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 63

11-10-1848

Stb. 1848, 63

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 64

11-10-1848

Stb. 1848, 64

 

Wijziging

11-10-1848

Stb. 1848, 62

11-10-1848

Stb. 1848, 62

12-09-1840

 

Nieuwe regeling

04-09-1840

Stb. 1840, 54

04-09-1840

Stb. 1840, 54

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 53

04-09-1840

Stb. 1840, 53

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 49

04-09-1840

Stb. 1840, 49

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 55

04-09-1840

Stb. 1840, 55

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 50

04-09-1840

Stb. 1840, 50

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 51

04-09-1840

Stb. 1840, 51

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 58

04-09-1840

Stb. 1840, 58

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 57

04-09-1840

Stb. 1840, 57

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 48

04-09-1840

Stb. 1840, 48

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 54

04-09-1840

Stb. 1840, 54

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 59

04-09-1840

Stb. 1840, 59

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 56

04-09-1840

Stb. 1840, 56

 

Wijziging

04-09-1840

Stb. 1840, 52

04-09-1840

Stb. 1840, 52