Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkorting: Rv
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0001827

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 20-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners
 2. Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag
 3. Besluit betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid elektronisch verzenden van verzoeken en mededelingen met betrekking tot de rol
 4. Besluit griffierechten burgerlijke zaken
 5. Besluit regels registratie elektronische adressen van derden en elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag
 6. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 7. Besluit tijdelijke aanwijzing bevoegde rechtbanken
 8. Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
 9. Regeling griffierechten burgerlijke zaken
 10. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 11. Wijzigingsbesluit Gevangenismaatregel

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel: I
 2. Aanpassingswet geregistreerd partnerschap, artikel: 1
 3. Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, artikel: 1
 4. Aanwijzing executie, tekst: Tekst
 5. Advocatenwet, artikel: 10
 6. Algemene wet bestuursrecht, artikelen: 4:116 , 4:123 , 8:76
 7. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikelen: 57b , 65d
 8. Auteurswet 1912, artikel: 28
 9. Auteurswet BES, artikel: 28
 10. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel: 68
 11. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet, bijlage: Lijst
 12. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, artikel: 17
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikelen: 110 , 243
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 3, artikelen: 268 , 271
 16. Databankenwet, artikel: I
 17. Faillissementswet, artikel: 57
 18. Gerechtsdeurwaarderswet, artikel: 19
 19. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 20. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 21. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten, teksten: Tekst , Tekst
 22. Herzieningswet procesrecht burgerlijke zaken, artikel: VIII
 23. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte), titeldeel: Titel 4 ; artikel: 33
 24. Invoeringswet Kadasterwet, artikel: XII
 25. Invorderingswet 1990, artikelen: 13 , 14
 26. Landbouwkwaliteitswet, artikel: 13a
 27. Leegstandwet, hoofdstuk: Hoofdstuk VI
 28. Leidraad Invordering 2008, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 29. Onteigeningswet, artikelen: 2 , 32 , 43 , 51
 30. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit, tekst: Tekst
 31. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, artikelen: 24 , 26
 32. Pensioenwet, artikel: 206
 33. Pensioenwet BES, artikel: 22a
 34. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011, bijlage: 7
 35. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012, bijlage: 1
 36. Regeling windenergie op zee 2009, bijlage: 2
 37. Richtsnoeren Amicus Curiae, tekst: Tekst
 38. Rijksoctrooiwet 1995, artikelen: 68 , 70
 39. Sanctiewet 1977, artikel: 10g
 40. Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, bijlage: 8.1
 41. Telecommunicatiewet, artikel: 5.13
 42. Uitvoeringsbesluit ex art. 28a Boek 1 Burgerlijk Wetboek, artikel: 2
 43. Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965, artikel: 7
 44. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905, artikel: 4
 45. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954, artikel: 4
 46. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen, hoofdstuk: Hoofdstuk 2
 47. Verenwet, artikelen: 24 , 34
 48. Vorderingswet 1962, artikel: 18
 49. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikelen: 26 , 27
 50. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets, artikel: IV
 51. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, artikel: 18
 52. Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal, artikel: 2
 53. Wet griffierechten burgerlijke zaken, artikel: 30
 54. Wet op de Accountants-administratieconsulenten, artikel: 32
 55. Wet op de jeugdzorg, artikel: 76
 56. Wet op de naburige rechten, artikel: 17
 57. Wet op de rechterlijke organisatie, artikel: 50
 58. Wet op de rechtsbijstand, artikel: 66
 59. Wet op de Registeraccountants, artikel: 29
 60. Wet op de Sociaal-Economische Raad, artikel: 127
 61. Wet op het financieel toezicht, artikelen: 1:91 , 3:156
 62. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel: 140
 63. Wet tarieven in strafzaken, artikel: 15
 64. Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel: 31
 65. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee, artikel: 4
 66. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde, artikel: 11
 67. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied, artikel: 7
 68. Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië, artikel: 5
 69. Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof, artikel: 2
 70. Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikelen: 200 , 210
 71. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, artikel: 21
 72. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie, artikelen: 15 , 27
 73. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikelen: 461c , 474c , 572 , 824
 74. Wetboek van Strafvordering, artikelen: 94b , 94d , 421 , 574 , 575 , 576
 75. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden), artikel: XXVI
 76. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (beslag op en executie van schepen en luchtvaartuigen), hoofdstuk: Hoofdstuk I
 77. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikelen: 68 , 70
 78. Zorgverzekeringswet, artikel: 93

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 13-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30459

 

 

Aanhangig

33079

 

 

Aanhangig

33316

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

33747

 

 

Aanhangig

34059

 

 

Aanhangig

34118

 

 

Aanhangig

34138

 

 

Aanhangig

34154

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Aanhangig

34231

 

 

Wijziging

26-11-2014
samen met
10-12-2014
samen met
04-07-2015

Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2015, 241
samen met
Stb. 2014, 516

33988 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

 

Wijziging

02-07-2014
samen met
11-12-2014
samen met
04-07-2014
samen met
04-07-2015

Stb. 2014, 269
samen met
Stb. 2015, 241
samen met
Stb. 2014, 271
samen met
Stb. 2014, 523

33801

 

Wijziging

02-07-2014
samen met
11-12-2014
samen met
04-07-2014
samen met
04-07-2015

Stb. 2014, 270
samen met
Stb. 2015, 241
samen met
Stb. 2014, 271
samen met
Stb. 2014, 523

33161

 

Wijziging

25-06-2014
samen met
11-12-2014
samen met
04-07-2014
samen met
04-07-2015

Stb. 2014, 227
samen met
Stb. 2015, 241
samen met
Stb. 2014, 271
samen met
Stb. 2014, 523

33716

 

Wijziging

19-05-2011
samen met
12-07-2012

Stb. 2011, 255
samen met
Stb. 2012, 313

32021
samen met
32891

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

 

Wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 204

01-07-2016

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

01-01-2016

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 396

34148

29-10-2015

Stb. 2015, 397

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 679

33273

10-07-2015

Stb. 2015, 309

27-08-2015

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 225

34097

14-08-2015

Stb. 2015, 319

01-07-2015

 

Wijziging

11-02-2015

Stb. 2015, 82

33956

04-05-2015

Stb. 2015, 175

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

19-06-2015

Stb. 2015, 247

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

01-10-2014

Stb. 2014, 352

33484

11-11-2014

Stb. 2014, 432

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 269

33801

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

02-06-2014

Stb. 2014, 200

33611

30-06-2014

Stb. 2014, 254

 

Wijziging

12-03-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 130
samen met
Stb. 2014, 442

32015
samen met
33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

12-03-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 131
samen met
Stb. 2014, 442

33061
samen met
33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

01-08-2014

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 253

33849

15-07-2014

Stb. 2014, 304

01-04-2014

 

Wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 486

33526

20-03-2014

Stb. 2014, 134

15-02-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

20-08-2013

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 394

32534

01-07-2013

Stb. 2013, 287

01-07-2013

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 255

33126

26-06-2013

Stb. 2013, 256

01-04-2013

 

Wijziging

07-03-2013
samen met
20-12-2012

Stb. 2013, 92
samen met
Stb. 2012, 666

33108
samen met
33451

27-03-2013

Stb. 2013, 119

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

16-03-2013

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 647

33171

21-12-2012

Stb. 2013, 9

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

 

Wijziging

26-04-2012

Stb. 2012, 200

32856

21-06-2012

Stb. 2012, 290

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

18-07-2012

t/m 01-01-2012

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 322

33277

12-07-2012

Stb. 2012, 322

01-07-2012

 

Wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 140

32418

27-03-2012

Stb. 2012, 142

 

Wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 116

32576

18-04-2012

Stb. 2012, 175

 

Wijziging

08-03-2012

Stb. 2012, 100

32695

27-06-2012

Stb. 2012, 291

 

Wijziging

09-02-2012

Stb. 2012, 65

32612

18-04-2012

Stb. 2012, 166

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

 

Wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2011, 9

32383

26-02-2011

Stb. 2011, 121

01-07-2011

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

01-01-2011

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 715

31758

26-10-2010

Stb. 2010, 726

01-11-2010

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 715

31758

26-10-2010

Stb. 2010, 726

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-07-2010

 

Wijziging

20-02-2010

Stb. 2010, 222

31358

20-02-2010

Stb. 2010, 222

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 2

31835

14-06-2010

Stb. 2010, 234

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 221

31518

17-12-2009

Stb. 2010, 221

28-12-2009

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

23-12-2009

Stb. 2009, 617

 

Wijziging

12-11-2009

Stb. 2009, 503

31579

26-11-2009

Stb. 2009, 505

01-10-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

01-07-2009

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 255

31255

17-06-2009

Stb. 2009, 256

 

Wijziging

30-10-2008

Stb. 2008, 435

31240

08-06-2009

Stb. 2009, 242

10-06-2009

 

Wijziging

29-05-2009

Stb. 2009, 233

31522

29-05-2009

Stb. 2009, 233

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-03-2009

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 500

30145

06-02-2009

Stb. 2009, 56

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-01-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 577

30432

20-12-2007

Stb. 2007, 577

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 192

29942

18-06-2007

Stb. 2007, 222

31-10-2007

t/m 01-09-2007

 

Wijziging

18-10-2007

Stb. 2007, 395

31107

18-10-2007

Stb. 2007, 395

01-09-2007

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 163

30448

21-05-2007

Stb. 2007, 165

01-05-2007

 

Wijziging

08-03-2007

Stb. 2007, 108

30392

08-03-2007

Stb. 2007, 108

 

Wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 589

30521

19-03-2007

Stb. 2007, 110

01-01-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

31-12-2006

 

Wijziging

28-09-2006

Stb. 2006, 569

30336

31-10-2006

Stb. 2006, 571

02-08-2006

t/m 01-01-2005

 

Wijziging

15-06-2006

Stb. 2006, 356

30344

15-06-2006

Stb. 2006, 356

01-05-2006

 

Wijziging

16-02-2006

Stb. 2006, 123

29980

07-04-2006

Stb. 2006, 193

01-02-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

 

Wijziging

09-01-2006
samen met
09-01-2006

Stb. 2006, 1
samen met
Stb. 2006, 2

 

22-12-2005

Stb. 2005, 702

 

Wijziging

22-12-2005
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 700
samen met
Stb. 2005, 701

19529
samen met
30137

22-12-2005

Stb. 2005, 702

15-10-2005

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-09-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 345

30097

23-06-2005

Stb. 2005, 345

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 343

29765

23-06-2005
samen met
23-06-2005

Stb. 2005, 343
samen met
Stb. 2005, 345

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 107

28443

16-07-2005

Stb. 2005, 416

27-07-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 340

29414

16-07-2005

Stb. 2005, 380

01-07-2005

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 345

29276

09-12-2004

Stb. 2005, 172

01-01-2005

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

01-10-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 370

28179

09-08-2004

Stb. 2004, 405

01-09-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 345

29276

06-07-2004

Stb. 2004, 346

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

30-06-2004

 

Wijziging

26-05-2004

Stb. 2004, 258

28993

18-06-2004

Stb. 2004, 259

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 210

28197

18-06-2004

Stb. 2004, 285

01-05-2004

 

Wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

26-03-2004

t/m 01-07-2002

 

Wijziging

26-01-2004

Stb. 2004, 61

28777

15-03-2004

Stb. 2004, 110

01-01-2004

 

Wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

01-08-2003

 

Wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

02-06-2003

Stb. 2003, 230

01-01-2003

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-09-2002

 

Wijziging

14-03-2002

Stb. 2002, 152

27554

Stb. 2002, 370

01-07-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 330

28189

25-06-2002

Stb. 2002, 336

01-01-2002

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 623

 

14-12-2001

Stb. 2001, 623

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 623

 

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 580

26855

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

21-12-2001

 

Wijziging

13-12-2001

Stb. 2001, 622

27748

13-12-2001

Stb. 2001, 622

15-07-2001

 

Wijziging

26-01-2001

Stb. 2001, 70

22775

04-07-2001

Stb. 2001, 327

01-06-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 11

26862

23-04-2001

Stb. 2001, 197

02-03-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 11

26862

16-02-2001

Stb. 2001, 103

01-03-2001

 

Wijziging

07-12-2000

Stb. 2000, 540

26667

30-01-2001

Stb. 2001, 64

01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 571

27184

14-12-2000

Stb. 2000, 571

24-12-1999

 

Wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 554

26524

02-12-1999

Stb. 1999, 554

01-10-1999

 

Wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 285

26109

28-07-1999

Stb. 1999, 340

01-06-1999

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 194

25392

19-05-1999

Stb. 1999, 198

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

28-05-1999

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 207

25929

19-04-1999

Stb. 1999, 207

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

15-01-1999

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 744

25926

24-12-1998

Stb. 1998, 745

10-12-1998

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 325

24799

07-02-1998

Stb. 1998, 83

01-12-1998

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 448

25961

09-11-1998

Stb. 1998, 622

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-07-1998

 

Wijziging

22-04-1998

Stb. 1998, 289

25817

22-04-1998

Stb. 1998, 289

10-04-1998

t/m 01-04-1998

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 205

25913

02-04-1998

Stb. 1998, 206

01-04-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 791

25697

24-12-1997

Stb. 1997, 792

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

30-10-1997

Stb. 1997, 506

23714

19-11-1997

Stb. 1997, 564

 

Wijziging

05-07-1997

Stb. 1997, 324

23761

17-12-1997

Stb. 1997, 661

24-12-1997

 

Wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-07-1997

 

Wijziging

24-04-1997

Stb. 1997, 197

25090

26-06-1997

Stb. 1997, 268

 

Wijziging

23-01-1997

Stb. 1997, 38

23808

23-04-1997

Stb. 1997, 188

01-01-1997

 

Wijziging

31-10-1996

Stb. 1996, 548

24061

27-11-1996

Stb. 1996, 585

 

Wijziging

23-03-1995

Stb. 1995, 198

23938

23-03-1995

Stb. 1995, 198

01-10-1996

 

Wijziging

26-01-1995
samen met
24-05-1995

Stb. 1995, 71
samen met
Stb. 1995, 283

23814
samen met

12-09-1996

Stb. 1996, 472

01-08-1996

 

Wijziging

14-12-1995

Stb. 1995, 676

23699

14-12-1995

Stb. 1995, 676

29-06-1996

 

Wijziging

19-06-1996

Stb. 1996, 324

24595

19-06-1996

Stb. 1996, 324

01-04-1996

 

Wijziging

04-10-1995

Stb. 1995, 497

24117

12-03-1996

Stb. 1996, 164

01-01-1996

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 368

23688

25-10-1995

Stb. 1995, 532

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 200

22614

12-04-1995

Stb. 1995, 201

15-12-1995

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

15-11-1995

 

Wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 529

24268

02-11-1995

Stb. 1995, 529

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

02-11-1995

 

Wijziging

06-04-1995

Stb. 1995, 240

23012

29-09-1995

Stb. 1995, 478

01-11-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 255

23003

03-10-1995

Stb. 1995, 489

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-05-1995

 

Nieuwe regeling

09-03-1995

Stb. 1995, 145

23657

09-03-1995

Stb. 1995, 145

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 145

23657

09-03-1995

Stb. 1995, 145

 

Wijziging

02-02-1995

Stb. 1995, 225

22060

02-02-1995

Stb. 1995, 225

01-04-1995

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 570

22487

14-10-1994

Stb. 1994, 774

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

30-03-1995

Stb. 1995, 160

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

27-01-1993

Stb. 1993, 71

01-01-1995

 

Wijziging

29-09-1994

Stb. 1994, 757

22474

28-10-1994

Stb. 1994, 779

 

Wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 555

21847

25-10-1994

Stb. 1994, 777

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-09-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 506

22482

29-07-1994

Stb. 1994, 588

01-08-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 507

22-06-1994

Stb. 1994, 507

01-07-1994

 

Wijziging

09-03-1994

Stb. 1994, 252

23199

09-03-1994

Stb. 1994, 252

01-05-1994

 

Wijziging

14-02-1994

Stb. 1994, 125
met Verbeterblad

23007

14-02-1994

Stb. 1994, 125
met Verbeterblad

01-04-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

01-03-1994

 

Wijziging

30-09-1993

Stb. 1993, 539

23038

15-11-1993

Stb. 1993, 605

17-01-1994

 

Wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 373

21881

21-12-1993

Stb. 1993, 755

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 775

22609

23-12-1993

Stb. 1993, 775

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

01-11-1993

 

Wijziging

12-05-1993

Stb. 1993, 268

14167

01-09-1993

Stb. 1993, 479

01-09-1993

 

Wijziging

27-05-1993

Stb. 1993, 309

17779

25-06-1993

Stb. 1993, 373

01-07-1993

 

Wijziging

17-03-1993

Stb. 1993, 261

22526

10-06-1993

Stb. 1993, 303

28-05-1993

 

Wijziging

17-03-1993

Stb. 1993, 258

22169

17-03-1993

Stb. 1993, 258

01-03-1993

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1992, 722

22665

23-12-1992

Stb. 1992, 723

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 15

22664

23-12-1992

Stb. 1993, 15

 

Wijziging

03-09-1992

Stb. 1992, 458

21155

09-10-1992

Stb. 1992, 543

 

Wijziging

01-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 373
samen met
Stb. 1993, 15

21881
samen met
22664

01-10-1992

Stb. 1992, 530

01-12-1992

 

Wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 539

22377

24-09-1992

Stb. 1992, 539

01-09-1992

 

Wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 343

20695

28-07-1992

Stb. 1992, 417

01-08-1992

 

Wijziging

15-04-1992

Stb. 1992, 193

20598

27-04-1992

Stb. 1992, 195

01-07-1992

 

Wijziging

03-06-1992

Stb. 1992, 278

21967

17-06-1992

Stb. 1992, 299

24-06-1992

t/m 01-01-1992

 

Wijziging

11-06-1992

Stb. 1992, 286

11-06-1992

Stb. 1992, 286

01-01-1992

 

Wijziging

11-06-1992

Stb. 1992, 286

11-06-1992

Stb. 1992, 286

 

Wijziging

02-12-1991

Stb. 1991, 664

21658

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 630

22109

14-11-1991

Stb. 1991, 630

 

Wijziging

28-10-1991
samen met
11-06-1992

Stb. 1991, 583
samen met
Stb. 1992, 286

21961
samen met

11-06-1992

Stb. 1992, 286

 

Wijziging

28-10-1991
samen met
11-06-1992

Stb. 1991, 583
samen met
Stb. 1992, 286

21961
samen met

16-12-1991

Stb. 1991, 690

 

Wijziging

02-04-1991

Stb. 1991, 199

17-04-1991

Stb. 1991, 200

 

Wijziging

03-07-1989
samen met
02-04-1991

Stb. 1989, 289
samen met
Stb. 1991, 199

21418
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Nieuwe regeling

18-06-1987
samen met
03-12-1991

Stb. 1987, 327
samen met
Stb. 1991, 603

16983
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

18-06-1987
samen met
03-12-1991

Stb. 1987, 327
samen met
Stb. 1991, 603

16983
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

07-05-1986
samen met
03-12-1991

Stb. 1986, 295
samen met
Stb. 1991, 602

16593
samen met

14-11-1991

Stb. 1991, 630

 

Wijziging

07-05-1986
samen met
14-11-1991
samen met
03-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
11-06-1992

Stb. 1986, 295
samen met
Stb. 1992, 286
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 602
samen met
Stb. 1991, 630

16593
samen met
22109
samen met

samen met

samen met

17-04-1991

Stb. 1991, 200

 

Wijziging

07-05-1986
samen met
31-01-1991
samen met
03-12-1991
samen met
02-04-1991

Stb. 1986, 295
samen met
Stb. 1991, 50
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 602

16593
samen met
19976
samen met

samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

07-05-1986
samen met
03-12-1991

Stb. 1986, 295
samen met
Stb. 1991, 602

16593
samen met

11-06-1992

Stb. 1992, 286

30-12-1991

 

Wijziging

31-01-1991

Stb. 1991, 50

19976

25-04-1995

Stb. 1995, 234

 

Wijziging

31-01-1991

Stb. 1991, 50

19976

28-05-1991

Stb. 1991, 234

01-04-1991

 

Wijziging

02-04-1991

Stb. 1991, 199

17-04-1991

Stb. 1991, 200

 

Wijziging

25-02-1991

Stb. 1991, 75

04-03-1991

Stb. 1991, 100

 

Wijziging

13-12-1990

Stb. 1990, 605

17897

13-12-1990

Stb. 1990, 605

 

Wijziging

23-05-1990
samen met
22-03-1991
samen met
25-02-1991

Stb. 1990, 379
samen met
Stb. 1991, 75
samen met
Stb. 1991, 127

19979
samen met

samen met

04-03-1991

Stb. 1991, 100

 

Wijziging

26-11-1987

Stb. 1987, 550

17477

04-03-1991

Stb. 1991, 100

01-12-1990

 

Wijziging

13-09-1990

Stb. 1990, 482

18964

09-10-1990

Stb. 1990, 524

15-10-1990

 

Wijziging

27-06-1990

Stb. 1990, 380

21127

25-09-1990

Stb. 1990, 505

01-09-1990

 

Wijziging

14-06-1989

Stb. 1989, 241

19768

26-07-1990

Stb. 1990, 424

01-05-1990

 

Wijziging

14-06-1989

Stb. 1989, 239

19770

19-03-1990

Stb. 1990, 137

01-03-1990

 

Wijziging

13-12-1989

Stb. 1990, 1

20556

03-02-1990

Stb. 1990, 63

01-12-1989

 

Wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 483

19574

25-10-1989

Stb. 1989, 483

01-01-1989

 

Wijziging

10-11-1988

Stb. 1988, 516

18905

10-11-1988

Stb. 1988, 516

 

Wijziging

26-10-1988

Stb. 1988, 521

20370

01-12-1988

Stb. 1988, 550

 

Wijziging

16-06-1988

Stb. 1988, 305

19775

01-12-1988

Stb. 1988, 542

01-09-1988

 

Wijziging

28-04-1988

Stb. 1988, 204

19099

04-07-1988

Stb. 1988, 320

01-04-1988

 

Tekstplaatsing

28-01-1988

Stb. 1988, 9

10377

07-01-1988

Stb. 1988, 8

 

Wijziging

28-01-1988

Stb. 1988, 9

10377

07-01-1988

Stb. 1988, 8

 

Wijziging

13-01-1988

Stb. 1988, 6

19942

01-03-1988

Stb. 1988, 72

 

Wijziging

03-12-1987

Stb. 1987, 590

10377

07-01-1988

Stb. 1988, 8

06-01-1988

 

Wijziging

26-11-1987

Stb. 1987, 542

19358

26-11-1987

Stb. 1987, 542

01-01-1988

 

Wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 333

15417

09-12-1987

Stb. 1987, 558

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

08-06-1987

 

Wijziging

21-04-1987

Stb. 1987, 209

18285

21-04-1987

Stb. 1987, 209

01-06-1987

 

Wijziging

18-12-1986

Stb. 1986, 637

19329

12-05-1987

Stb. 1987, 219

01-01-1987

 

Wijziging

18-12-1986

Stb. 1986, 677

18-12-1986

Stb. 1986, 677

 

Wijziging

18-06-1986

Stb. 1986, 329

19129

03-12-1986

Stb. 1986, 600

 

Wijziging

21-05-1981

Stb. 1981, 337

15442

07-11-1985

Stb. 1985, 585

01-12-1986

 

Nieuwe regeling

02-07-1986

Stb. 1986, 372

18464

02-07-1986

Stb. 1986, 372

 

Wijziging

02-07-1986

Stb. 1986, 372

18464

02-07-1986

Stb. 1986, 372

01-11-1986

 

Wijziging

25-09-1985

Stb. 1985, 535

18959

11-10-1986

Stb. 1986, 515

01-09-1986

 

Wijziging

21-05-1986

Stb. 1986, 285

18978

20-06-1986

Stb. 1986, 334

20-01-1986

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 656

16551

01-01-1986

Stb. 1986, 3

01-01-1986

 

Wijziging

18-12-1985

Stb. 1985, 705

15612

21-12-1985

Stb. 1985, 710

 

Wijziging

29-08-1985

Stb. 1985, 490

07-11-1985

Stb. 1985, 585

 

Wijziging

21-05-1981
samen met
29-08-1985

Stb. 1981, 337
samen met
Stb. 1985, 490

15442
samen met

07-11-1985

Stb. 1985, 585

01-10-1985

 

Wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 384

18052

02-08-1985

Stb. 1985, 450

08-07-1985

 

Wijziging

30-05-1985

Stb. 1985, 304

18484

30-05-1985

Stb. 1985, 304

01-01-1985

 

Wijziging

30-08-1984

Stb. 1984, 404

16247

01-10-1984

Stb. 1984, 451

03-12-1984

 

Wijziging

28-11-1984

Stb. 1984, 559

18372

29-11-1984

Stb. 1984, 561

08-10-1984

 

Wijziging

11-04-1984

Stb. 1984, 148

16683

07-09-1984

Stb. 1984, 410

01-05-1984

 

Wijziging

25-01-1984

Stb. 1984, 19

17444

12-04-1984

Stb. 1984, 128

25-04-1984

 

Wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 97

17620

10-03-1984

Stb. 1984, 97

01-01-1984

 

Wijziging

30-12-1983

Stb. 1983, 694

17838

30-12-1983

Stb. 1983, 694

 

Wijziging

22-12-1983

Stb. 1983, 642

17769

22-12-1983

Stb. 1983, 643

 

Nieuwe regeling

07-12-1983

Stb. 1983, 663

16326

21-12-1983

Stb. 1983, 664

 

Wijziging

07-12-1983

Stb. 1983, 663

16326

21-12-1983

Stb. 1983, 664

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 59

16453

21-12-1983

Stb. 1983, 664

01-09-1983

 

Nieuwe regeling

02-12-1982

Stb. 1982, 670

15963

15-07-1983

Stb. 1983, 354

 

Wijziging

02-12-1982

Stb. 1982, 670

15963

15-07-1983

Stb. 1983, 354

01-08-1983

 

Wijziging

20-04-1983

Stb. 1983, 182

17615

21-06-1983

Stb. 1983, 292

01-01-1983

 

Wijziging

14-05-1980

Stb. 1980, 233

15943

09-12-1982

Stb. 1982, 675

 

Wijziging

03-07-1974

Stb. 1974, 388

11709

09-12-1982

Stb. 1982, 675

18-11-1982

t/m 01-01-1982

 

Wijziging

19-06-1982

Stb. 1982, 366

16630

03-11-1982

Stb. 1982, 614

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-11-1982

 

Wijziging

02-06-1982

Stb. 1982, 316

16965

16-09-1982

Stb. 1982, 534

01-09-1982

 

Wijziging

15-05-1981

Stb. 1981, 283

15350

09-07-1982

Stb. 1982, 452

09-08-1982

 

Wijziging

30-06-1982

Stb. 1982, 421

15147

30-06-1982

Stb. 1982, 421

 

Wijziging

30-06-1982

Stb. 1982, 420

17398

30-06-1982

Stb. 1982, 420

05-07-1982

 

Wijziging

02-06-1982

Stb. 1982, 315

16127

02-06-1982

Stb. 1982, 315

01-05-1982

 

Wijziging

16-11-1981

Stb. 1981, 681

16658

29-03-1982

Stb. 1982, 189

01-01-1982

 

Wijziging

19-06-1982

Stb. 1982, 366

16630

03-11-1982

Stb. 1982, 614

01-09-1981

 

Wijziging

15-05-1981

Stb. 1981, 332

15304

09-06-1981

Stb. 1981, 333

08-07-1981

 

Wijziging

07-05-1981

Stb. 1981, 330

16032

07-05-1981

Stb. 1981, 330

15-06-1981

 

Wijziging

15-05-1981

Stb. 1981, 317

16493

15-05-1981

Stb. 1981, 317

01-06-1981

 

Wijziging

11-03-1981

Stb. 1981, 111

14029

24-04-1981

Stb. 1981, 224

31-12-1980

 

Wijziging

27-08-1980

Stb. 1980, 474

13618

27-08-1980

Stb. 1980, 474

24-12-1980

 

Wijziging

19-11-1980

Stb. 1980, 616

16130

19-11-1980

Stb. 1980, 616

01-11-1979

 

Wijziging

13-09-1979

Stb. 1979, 501

14824

13-09-1979

Stb. 1979, 501

01-07-1979

 

Wijziging

21-06-1979

Stb. 1979, 330

14249

21-06-1979

Stb. 1979, 331

01-11-1978

 

Wijziging

07-06-1978

Stb. 1978, 303

13548

26-08-1978

Stb. 1978, 450

01-01-1978

 

Wijziging

19-10-1977

Stb. 1977, 578

14320

23-11-1977

Stb. 1977, 628

 

Wijziging

23-03-1977

Stb. 1977, 184

13789

11-10-1977

Stb. 1977, 577

02-03-1977

 

Wijziging

30-06-1976

Stb. 1976, 372

13747

18-01-1977

Stb. 1977, 26

15-11-1976

 

Wijziging

28-04-1976

Stb. 1976, 230

13781

28-10-1976

Stb. 1976, 555

26-07-1976

 

Wijziging

17-05-1976

Stb. 1976, 287

12897

22-06-1976

Stb. 1976, 342

 

Nieuwe regeling

08-04-1976
samen met
08-04-1976

Stb. 1976, 229
samen met
Stb. 1976, 397

11416
samen met
11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

 

Wijziging

08-04-1976
samen met
08-04-1976

Stb. 1976, 229
samen met
Stb. 1976, 397

11416
samen met
11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

01-08-1975

 

Wijziging

28-05-1975

Stb. 1975, 276

11923

28-05-1975

Stb. 1975, 276

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-02-1974

 

Wijziging

26-10-1973

Stb. 1973, 553

12134

26-10-1973

Stb. 1973, 553

01-01-1973

 

Wijziging

06-07-1972

Stb. 1972, 390

11166

12-10-1972

Stb. 1972, 561

11-10-1972

 

Wijziging

07-09-1972

Stb. 1972, 483

11288

07-09-1972

Stb. 1972, 483

22-09-1972

 

Wijziging

07-09-1972

Stb. 1972, 484

11829

07-09-1972

Stb. 1972, 484

29-07-1972

 

Wijziging

05-07-1972

Stb. 1972, 391

11804

07-07-1972

Stb. 1972, 392

30-12-1971

 

Wijziging

08-12-1971

Stb. 1971, 717

10924

08-12-1971

Stb. 1971, 717

01-10-1971

 

Wijziging

13-07-1971

Stb. 1971, 476

30-06-1971

Stb. 1971, 438

 

Wijziging

09-06-1971

Stb. 1971, 380

11260

30-06-1971

Stb. 1971, 438

 

Wijziging

06-05-1971

Stb. 1971, 291

11164

30-06-1971

Stb. 1971, 438

 

Wijziging

06-05-1971

Stb. 1971, 290

10213

30-06-1971

Stb. 1971, 438

 

 

Tekstplaatsing

13-07-1971

Stb. 1971, 476

29-06-1971

 

Wijziging

03-05-1971

Stb. 1971, 287

11174

01-06-1971

Stb. 1971, 363

25-06-1971

 

Wijziging

31-03-1971

Stb. 1971, 397

1162

31-03-1971

Stb. 1971, 397

01-05-1971

 

Wijziging

28-01-1971

Stb. 1971, 44

8875

28-01-1971

Stb. 1971, 44

01-01-1971

 

Wijziging

13-07-1971

Stb. 1971, 476

30-06-1971

Stb. 1971, 438

 

Wijziging

24-12-1970

Stb. 1970, 612

10709

24-12-1970

Stb. 1970, 612

 

Wijziging

24-12-1970

Stb. 1970, 612

10709

21-05-1971

Stb. 1971, 355

 

Wijziging

10-09-1970

Stb. 1970, 411

9596

30-10-1970

Stb. 1970, 532

01-12-1970

 

Wijziging

30-09-1970

Stb. 1970, 435

9648

23-10-1970

Stb. 1970, 495

01-01-1970

 

Nieuwe regeling

16-05-1969

Stb. 1969, 200

7753

04-06-1969

Stb. 1969, 259

 

Wijziging

16-05-1969

Stb. 1969, 200

7753

04-06-1969

Stb. 1969, 259

 

Wijziging

03-04-1967

Stb. 1969, 167

8436

04-06-1969

Stb. 1969, 259

25-01-1969

 

Wijziging

08-01-1969

Stb. 1969, 6

9639

08-01-1969

Stb. 1969, 6

07-01-1969

 

Wijziging

03-07-1968

Stb. 1968, 343

6412

03-07-1968

Stb. 1968, 343

25-11-1968

 

Wijziging

23-10-1968

Stb. 1968, 567

9310

23-10-1968

Stb. 1968, 567

01-04-1966

 

Wijziging

03-06-1965

Stb. 1965, 239

7248

24-01-1966

Stb. 1966, 53

01-01-1966

 

Wijziging

02-12-1965

Stb. 1965, 527

7172

15-12-1965

Stb. 1965, 558

01-01-1965

 

Wijziging

13-06-1963

Stb. 1963, 284

10-07-1964

Stb. 1964, 312

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-12-1964

 

Wijziging

25-07-1964

Stb. 1964, 315

7113

16-10-1964

Stb. 1964, 393

11-11-1964

 

Wijziging

07-10-1964

Stb. 1964, 381

7179

07-10-1964

Stb. 1964, 381

24-10-1964

t/m 01-09-1964

 

Nieuwe regeling

07-10-1964

Stb. 1964, 381

7179

07-10-1964

Stb. 1964, 381

12-10-1964

 

Wijziging

11-09-1964

Stb. 1964, 360

6188

11-09-1964

Stb. 1964, 360

01-10-1964

 

Wijziging

11-05-1964

Stb. 1964, 138

5520

01-08-1964

Stb. 1964, 290

24-07-1963

 

Wijziging

20-06-1963

Stb. 1963, 272

2079

20-06-1963

Stb. 1963, 272

01-05-1963

 

Wijziging

27-01-1950

Stb. 1950, K 22

873

18-04-1963

Stb. 1963, 111

01-01-1961

 

Wijziging

08-12-1960

Stb. 1960, 541

5090

27-12-1960

Stb. 1960, 563

30-06-1958

 

Wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 261

5099

22-05-1958

Stb. 1958, 261

01-01-1958

 

Wijziging

04-07-1957

Stb. 1957, 233

3266

24-12-1957

Stb. 1957, 565

01-01-1957

 

Wijziging

14-06-1956

Stb. 1956, 343

1430

13-07-1956

Stb. 1956, 413

01-11-1956

 

Wijziging

26-01-1956

Stb. 1956, 42

3530

04-06-1956

Stb. 1956, 325

01-07-1956

 

Wijziging

20-07-1955

Stb. 1955, 323

26-05-1956

Stb. 1956, 308

 

Wijziging

24-12-1954

Stb. 1954, 602

2814

26-05-1956

Stb. 1956, 308

04-08-1955

 

Wijziging

07-07-1955

Stb. 1955, 290

3838

07-07-1955

Stb. 1955, 290

16-06-1955

 

Wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 210

3741

20-05-1955

Stb. 1955, 210

01-01-1955

 

Wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 204

20-05-1955

Stb. 1955, 204

06-12-1954

 

Wijziging

11-11-1954

Stb. 1954, 497

11-11-1954

Stb. 1954, 497

01-03-1954

 

Wijziging

21-01-1954

Stb. 1954, 27

2601

21-01-1954

Stb. 1954, 27

16-04-1953

 

Wijziging

18-03-1953

Stb. 1953, 122

 

18-03-1953

Stb. 1953, 122

01-11-1952

 

Wijziging

24-06-1939

Stb. 1939, 201

18

23-06-1952

Stb. 1952, 349

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-10-1952

 

Wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 365

892

23-07-1952

Stb. 1952, 426

02-06-1952

 

Wijziging

23-04-1952

Stb. 1952, 204

1971

23-04-1952

Stb. 1952, 204

16-08-1951

 

Wijziging

18-07-1951

Stb. 1951, 302

1585

18-07-1951

Stb. 1951, 302

01-01-1951

 

Wijziging

21-12-1950

Stb. 1950, K 597

21-12-1950

Stb. 1950, K 597

15-02-1950

 

Wijziging

27-01-1950

Stb. 1950, K 22

873

27-01-1950

Stb. 1950, K 22

01-09-1948

 

Wijziging

04-12-1947

Stb. 1947, H 412

515

24-07-1948

Stb. 1948, I 343

 

Wijziging

10-07-1947

Stb. 1947, H 232

25

24-07-1948

Stb. 1948, I 343

17-12-1947

 

Wijziging

04-12-1947

Stb. 1947, H 412

515

04-12-1947

Stb. 1947, H 412

01-11-1938

 

Wijziging

31-05-1937

Stb. 1937, 205

19

23-09-1938

Stb. 1938, 285

01-09-1938

 

Wijziging

09-12-1937

Stb. 1937, 208

19

25-05-1938

Stb. 1938, 282

28-04-1938

 

Wijziging

04-11-1937

Stb. 1937, 207

24

25-02-1938

Stb. 1938, 280

01-11-1937

 

Wijziging

01-08-1936

Stb. 1936, 204

21-07-1937

Stb. 1937, 283

01-10-1937

 

Wijziging

25-05-1937

Stb. 1937, 801

274

25-05-1937

Stb. 1937, 801

 

Wijziging

25-05-1937

Stb. 1937, 801

274

07-09-1937

Stb. 1937, 892

01-12-1936

 

Wijziging

05-11-1936

Stb. 1936, 207

05-11-1936

Stb. 1936, 207

01-10-1936

 

Wijziging

23-04-1936

Stb. 1936, 202

21-09-1936

Stb. 1936, 285

01-01-1936

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

16-12-1935

Stb. 1935, 706

21-09-1935

 

Wijziging

13-09-1935

Stb. 1935, 542

13-09-1935

Stb. 1935, 542

01-01-1935

 

Wijziging

02-07-1934

Stb. 1934, 347

02-07-1934

Stb. 1934, 347

01-07-1934

 

Wijziging

16-05-1934

Stb. 1934, 253

16-05-1934

Stb. 1934, 253

 

Wijziging

17-11-1933

Stb. 1933, 613

04-05-1934

Stb. 1934, 228

01-09-1933

 

Wijziging

03-12-1932

Stb. 1932, 575

06-06-1933

Stb. 1933, 305

01-04-1933

 

Wijziging

03-12-1932

Stb. 1932, 577

22-02-1933

Stb. 1933, 56

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-01-1933

 

Nieuwe regeling

29-12-1932

Stb. 1932, 676

29-12-1932

Stb. 1932, 676

 

Wijziging

29-12-1932

Stb. 1932, 676

29-12-1932

Stb. 1932, 676

15-03-1930

 

Wijziging

12-12-1929

Stb. 1929, 530

07-01-1930

Stb. 1930, 6

 

Wijziging

12-12-1929

Stb. 1929, 530

12-12-1929

Stb. 1929, 530

01-03-1929

 

Wijziging

11-01-1929

Stb. 1929, 7

02-02-1929

Stb. 1929, 24

01-09-1928

 

Wijziging

24-12-1927

Stb. 1927, 415

07-02-1928

Stb. 1928, 19

21-08-1927

 

Wijziging

23-07-1927

Stb. 1927, 270

23-07-1927

Stb. 1927, 270

14-06-1927

 

Wijziging

13-05-1927

Stb. 1927, 155

13-05-1927

Stb. 1927, 155

01-02-1927

 

Wijziging

10-06-1926

Stb. 1926, 171

10-06-1926

Stb. 1926, 171

 

Wijziging

10-06-1926

Stb. 1926, 171

04-09-1926

Stb. 1926, 324

 

Wijziging

22-12-1924

Stb. 1924, 573

04-09-1926

Stb. 1926, 324

08-07-1925

 

Wijziging

05-06-1925

Stb. 1925, 224

05-06-1925

Stb. 1925, 224

01-02-1925

 

Wijziging

28-07-1924

Stb. 1924, 372

19-11-1924

Stb. 1924, 512

22-07-1923

 

Wijziging

22-06-1923

Stb. 1923, 280

22-06-1923

Stb. 1923, 280

04-06-1923

 

Wijziging

05-05-1923

Stb. 1923, 189

05-05-1923

Stb. 1923, 189

27-12-1922

 

Wijziging

24-11-1922

Stb. 1922, 626

24-11-1922

Stb. 1922, 626

31-03-1915

 

Wijziging

27-03-1915

Stb. 1915, 172

27-03-1915

Stb. 1915, 172

01-11-1910

 

Wijziging

05-07-1910

Stb. 1910, 180

05-07-1910

Stb. 1910, 180

 

Wijziging

05-07-1910

Stb. 1910, 180

19-09-1910

Stb. 1910, 286

24-03-1910

 

Wijziging

10-02-1910

Stb. 1910, 56

10-02-1910

Stb. 1910, 56

01-12-1909

 

Wijziging

27-09-1909

Stb. 1909, 322

11-11-1909

Stb. 1909, 361

01-11-1909

 

Wijziging

27-09-1909

Stb. 1909, 324

11-10-1909

Stb. 1909, 339

01-02-1909

 

Wijziging

13-07-1907

Stb. 1907, 193

21-10-1908

Stb. 1908, 324

01-12-1905

 

Wijziging

06-02-1901

Stb. 1901, 62

25-10-1905

Stb. 1905, 292

12-03-1905

 

Wijziging

14-02-1905

Stb. 1905, 71

14-02-1905

Stb. 1905, 71

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1897

 

Wijziging

07-07-1896

Stb. 1896, 103

31-07-1896

Stb. 1896, 146

 

 

Tekstplaatsing

16-09-1896

Stb. 1896, 156

01-09-1896

 

Wijziging

20-01-1896

Stb. 1896, 9

20-01-1896

Stb. 1896, 9

18-07-1893

 

Wijziging

22-06-1893

Stb. 1893, 93

22-06-1893

Stb. 1893, 93

02-05-1893

 

Wijziging

08-04-1893

Stb. 1893, 61

08-04-1893

Stb. 1893, 61

27-01-1888

 

Wijziging

31-12-1887

Stb. 1887, 265

31-12-1887

Stb. 1887, 265

13-01-1887

 

Wijziging

23-12-1886

Stb. 1886, 230

23-12-1886

Stb. 1886, 230

01-09-1886

 

Wijziging

15-04-1886

Stb. 1886, 64

15-04-1886

Stb. 1886, 64

 

Wijziging

26-04-1884

Stb. 1884, 94

26-04-1884

Stb. 1884, 94

 

Wijziging

26-04-1884

Stb. 1884, 94

15-04-1886

Stb. 1886, 64

01-08-1879

 

Wijziging

23-04-1879

Stb. 1879, 75

23-04-1879

Stb. 1879, 75

06-06-1877

 

Wijziging

30-05-1877

Stb. 1877, 138

30-05-1877

Stb. 1877, 138

01-09-1876

 

Wijziging

26-06-1876

Stb. 1876, 124

26-06-1876

Stb. 1876, 124

02-05-1876

 

Wijziging

26-04-1876

Stb. 1876, 86

26-04-1876

Stb. 1876, 86

01-01-1876

 

Wijziging

10-11-1875

Stb. 1875, 204

10-11-1875

Stb. 1875, 204

01-06-1874

 

Wijziging

18-04-1874

Stb. 1874, 68

18-04-1874

Stb. 1874, 68

30-04-1869

 

Wijziging

07-04-1869

Stb. 1869, 54

07-04-1869

Stb. 1869, 54

10-04-1869

 

Wijziging

07-04-1869

Stb. 1869, 55

07-04-1869

Stb. 1869, 55

22-06-1843

 

Wijziging

31-05-1843

Stb. 1843, 23

31-05-1843

Stb. 1843, 23

01-10-1838

 

Nieuwe regeling

29-03-2012

Stb. 1828, 24

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

10-05-1837

Stb. 1837, 34

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

10-05-1837

Stb. 1837, 35

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

19-05-1829

Stb. 1829, 37

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

31-03-1828

Stb. 1828, 45

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

31-03-1828

Stb. 1828, 49

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

31-03-1828

Stb. 1828, 41

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

31-03-1828

Stb. 1828, 50

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

31-03-1828

Stb. 1828, 38

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 29

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 14

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 36

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 33

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 31

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 30

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 26

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 25

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 23

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 22

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 21

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 19

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 32

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 18

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12

 

Nieuwe regeling

29-03-1828

Stb. 1828, 37

 

10-04-1838

Stb. 1838, 12